WZORY DRUKÓW

STRONA ZAWIERAPUSTE FORMULARZE DRUKÓW ORAZ WZORY WYPEŁNIONYCH DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTOWIE

 


Drogi

wniosek na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzadzeń niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi


 Działalność gospodarcza:

CEIDG WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 


Podatki i opłaty

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1A


 Dowody osobiste

Zgłoszenie niuprawnonego wyk danych.

Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob..

Zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego wersja aktualna.

wniosek o przekazanie,aktualizacje,usuniecie RDK.

Formularz zg oszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 


 Ewidencja ludności 

Zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Zgloszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru mieszkańców 

Pełnomocnictwo 


 Wnioski na alkohol

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Oswiadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.


Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo, ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wniosek- o wydanie zezwolenia na działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKOM

 Zgłoszenie zamiaru wycinki - dotyczy drzew i krzewów na działkach będących własnością osób fizycznych

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę -  dotyczy wycinki drzew i krzewów dla osób fizycznych związanych z prowadząną działalnością gospodarczą i osób prawnych

UWAGA!!!Ze względu na okresy ochronne zezwolenia wydaje się na okres od 16 października do 15 lutego 

WNIOSEK DO STUDIUM

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU GMINNEJ PRZESTRZENI ROLNICZO-LEŚNEJ

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU KONIECZNOŚCI WYDANIA DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Wniosek_o_ustalenie_warunków_zabudow_2020

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 zaliczka

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 refundacja

OŚWIADCZENIE O NIESKŁADANIU ZABEZPIECZENIA (dotyczy jsfp)

Wniosek w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Oświadczenia majątkowe 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY 


Szacowanie szkód

Wniosek do komisji szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków 


 Dokumenty dla osób składających podania o przyjęcie do pracy

kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

Klauzula zgody


Wniosek - ocena przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania 


 WNIOSEK O NAJEM lokalu mieszkalnego.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH.

Dokumenty do pobrania: