RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

#RządowyFunduszRozwojuDróg


Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Bługowo” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 845 m i szerokości jednego pasa ruchu 2,25 m, będzie ona polegała na mechanicznym uzupełnieniu, wyrównaniu i zagęszczeniu podbudowy poboczy z kruszywa łamanego. Następnie wykonana zostanie nakładka na odcinkach poboczy z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm. Kolejnym krokiem będzie wykonanie na całym odcinku wnioskowanej drogi, tj. 845 m i szerokości 4,5 m warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej z mieszanki minieralno-asfalowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu. Wykonane zostaną trzy przejścia dla pieszych. Sposób odprowadzenia wód opadowych będzie odbywał się jak dotychczas, czyli powierzchniowo do rowów i do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, która nie wymaga przebudowy. Przedmiotowa droga spełnia parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i uch usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), tj. m.in. nieograniczona dostępność, kategoria drogi D (dojazdowa), jednojezdniowa o szerokości jednego pasa ruchu 2,25 m, o dopuszczonej jednej prędkości na terenie zabudowanym: 30 km/h. Realizacja zadania poprzez uzupełnienie i wyrównanie poboczy oraz wykonanie nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników drogi.

DOFINANSOWANIE: 600 367,73 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 274 518,88 zł


 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kamień” realizowane jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

           W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 787 m i szerokości 4,5 m, będzie ona polegała na mechanicznym uzupełnieniu, wyrównaniu i zagęszczeniu podbudowy poboczy z kruszywa łamanego. Następnie wykonana zostanie nakładka na odcinkach poboczy z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm. Kolejnym krokiem będzie wykonanie na całym odcinku drogi warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej z mieszanki minieralno-asfalowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu. Przewiduje się ponadto dostosowanie istniejących zjazdów do parametrów drogi. Inwestycja nie wykracza poza istniejący pas drogowy. Sposób odprowadzenia wód opadowych nie zmieni się. Przedmiotowa droga spełnia parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i uch usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), tj. m.in. nieograniczona dostępność, kategoria drogi D (dojazdowa), jednojezdniowa o szerokości jednego pasa ruchu 2,25 m, o dopuszczonej jednej prędkości na terenie zabudowanym: 30 km/h.

DOFINANSOWANIE:         314 684,48 zł