RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

#RządowyFunduszRozwojuDróg


Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dzierzążenko” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm. Chodnik będzie miał szerokość 1,5 m i długość 542 m. Chodnik zostanie ułożony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm i warstwie odsączającej z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm. Obramowanie chodnika wykonane zostanie z obrzeży betonowych na ławie betonowej z betonu z oporem. W ramach przebudowy założono wykonanie zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnie chodników i zjazdów zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadków podłużnych i porzecznych na przyległe tereny biologiczne czynne oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Rozwiązania projektowe obejmują również swym zakresem budowę nowego odcinka kanału deszczowego.

DOFINANSOWANIE:               346 295,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:        432 869,38 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: PAŹDZIERNIK 2023


Zadanie pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania powstanie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej z nową podbudową. Droga gminna w miejscowości Stawnica, przy której planowana jest budowa chodnika przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej istniejącej oraz nowoprojektowanej. Szerokość chodnika będzie wynosiła 1,50 m, a długość 1989 m. Chodnik będzie odsunięty od jezdni, zostanie wykonany na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, warstwie odsączającej z piasku średniego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

DOFINANSOWANIE:               891 519,40 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:         1 114 399,26 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: PAŹDZIERNIK 2023


Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Bługowo” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 845 m i szerokości jednego pasa ruchu 2,25 m, będzie ona polegała na mechanicznym uzupełnieniu, wyrównaniu i zagęszczeniu podbudowy poboczy z kruszywa łamanego. Następnie wykonana zostanie nakładka na odcinkach poboczy z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm. Kolejnym krokiem będzie wykonanie na całym odcinku wnioskowanej drogi, tj. 845 m i szerokości 4,5 m warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej z mieszanki minieralno-asfalowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu. Wykonane zostaną trzy przejścia dla pieszych. Sposób odprowadzenia wód opadowych będzie odbywał się jak dotychczas, czyli powierzchniowo do rowów i do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, która nie wymaga przebudowy. Przedmiotowa droga spełnia parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i uch usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), tj. m.in. nieograniczona dostępność, kategoria drogi D (dojazdowa), jednojezdniowa o szerokości jednego pasa ruchu 2,25 m, o dopuszczonej jednej prędkości na terenie zabudowanym: 30 km/h. Realizacja zadania poprzez uzupełnienie i wyrównanie poboczy oraz wykonanie nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników drogi.

DOFINANSOWANIE: 600 367,73 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 486 397,42 zł


 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kamień” realizowane jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

           W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 787 m i szerokości 4,5 m, będzie ona polegała na mechanicznym uzupełnieniu, wyrównaniu i zagęszczeniu podbudowy poboczy z kruszywa łamanego. Następnie wykonana zostanie nakładka na odcinkach poboczy z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm. Kolejnym krokiem będzie wykonanie na całym odcinku drogi warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej z mieszanki minieralno-asfalowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu. Przewiduje się ponadto dostosowanie istniejących zjazdów do parametrów drogi. Inwestycja nie wykracza poza istniejący pas drogowy. Sposób odprowadzenia wód opadowych nie zmieni się. Przedmiotowa droga spełnia parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i uch usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), tj. m.in. nieograniczona dostępność, kategoria drogi D (dojazdowa), jednojezdniowa o szerokości jednego pasa ruchu 2,25 m, o dopuszczonej jednej prędkości na terenie zabudowanym: 30 km/h.

DOFINANSOWANIE:         314 684,48 zł