RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

 

 

#RządowyFunduszPolskiŁad #ProgramInwestycjiStrategicznych


 

Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Boisko sportowe wielofunkcyjne o powierzchni ok. 2970 m2. Na płycie głównej stanowiącej boisko do gry w piłkę nożną, znajdą się na jednej części dwa korty do tenisa ziemnego, na drugiej, dwa boiska do gry w siatkówkę. Budynek szatni sportowej zlokalizowany zostanie przy projektowanym boisku sportowym. Wykonany będzie w technologii tradycyjnej, parterowy bez podpiwniczenia, z dachem stromym o konstrukcji drewnianej, pokrytej dachówką ceramiczną. W przyziemiu zlokalizowane będą szatnie sportowe z zapleczem sanitarnym i magazynowym. Obiekt wyposażony będzie w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne konwekcyjne, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna 10kW. Na zewnątrz budynku znajdzie się podest i taras z kostki polbruk.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 497 525,00 zł

 KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 467 574,50 zł


Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielatowo, gm. Złotów” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa drogi z betonu asfaltowego o długości ok. 881 m i szerokości nawierzchni 6 m wraz ze zjazdem do zakładów przemysłowych z kostki betonowej o długości ok. 230 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową z kostki brukowej bezfazowej o szerokości 2,50 m oraz miejsca parkingowe do obsługi zabudowy wielorodzinnej. W ramach zadania wykonane zostaną również odwodnienie, oświetlenie drogowe typu LED i kanał technologiczny oraz nastąpi przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     6 184 731,66 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             4 750 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowiny ” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach inwestycji wykonany zostanie budynek sali wiejskiej, parterowy, I kondygnacyjny z dachem płaskim. Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 288,55 m2

- powierzchnia użytkowa 247,87 m2

- kubatura 1287,52 m3

- wysokość 4,9 5m

- długość 15,47 m

 - szerokość 22,94 m.

Budynek zostanie wyposażony w wewnętrzne instalacje, m.in.: elektryczną, kanalizacyjną, c.o., wodociągową oraz wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Źródłem ciepła będzie pompa ciepła (powietrze-powietrze).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 715 850,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 350 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno ” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9,6 km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w szczególności przepompowni ścieków i studni rewizyjnych w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno. Efektem realizacji planowanego zadania będzie skanalizowanie trzech miejscowości w gminie Złotów, w wyniku czego nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań normatywnych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     3 212 283,38 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             2 850 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W miejscowości Międzybłocie wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowa o długości ok. 5,0 km z przyłączami do granic pasa drogowego. Na projektowany kanał składają się odcinki przewodów grawitacyjnych, odcinki przewodów tłocznych, przepompownie ścieków, studnie rewizyjne, studnie rozprężne oraz podziemny zbiornik retencyjny. W obrębie przepompowni wykonane zostaną przyłącza wodociągowe, przyłącza elektroenergetyczne, ogrodzenie z bramą wjazdową i utwardzenie nawierzchni.    Przepompownie ścieków będą bezobsługowe, zaprojektowane jako podziemne, dwupompowe (w tym jedna pompa rezerwowa). W wyniku realizacji zadania nastąpi uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Międzybłocie.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     4 300 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             4 085 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie miejscowości Nowy Dwór i Dzierzążenko” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ścieżka pieszo-rowerowa o długości ok. 1300 m i szerokości 2,50 m. Nawierzchnia z masy asfaltowej, wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonego obrzeżem 8 cm. Ścieżka będzie prowadziła od miejscowości Nowy Dwór poprzez Dzierzążenko w kierunku miasta Złotów i pozwoli na skomunikowanie popegeerowskich wsi z miastem. Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ale także jakości ich życia, ułatwi dostęp do ośrodka miejskiego i zapewni rozwój obszarów popegeerowskich.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 093 993,37 zł

 KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 072 113,50 zł


Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy będzie polegała na jej powiększeniu, budowie tarasu zewnętrznego oraz zadaszenia, a także na przebudowie związanej ze zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń w części istniejącej sali. Dodatkowo wykonane zostaną utwardzenia terenu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i przebudowana zostanie linia elektroenergetyczna (z napowietrznej na kablową). Powstanie w pełni funkcjonalny i zmodernizowany obiekt, który będzie pełnił funkcję sali wiejskiej oraz siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Radawnica.  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 241 647,18 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 055 400,10 zł


Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu płytami styropianowymi od poziomu zero: ścian budynku z cegły i ościeży z cegły o powierzchni do 700 m2, przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstowej z gotowej suchej mieszanki. W ramach robót zostaną obsadzone parapety zewnętrzne blachą powlekaną z bocznymi osłonami oraz zostaną odnowione gzymsy budynku. Powierzchnie zewnętrzne tynków będą dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi.  Termomodernizacja poniżej poziomu zero zostanie wykonana z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowych i styropianu hydro do fundamentów. Nastąpi wymiana okien z obróbką przy zachowaniu ich historycznego charakteru. Zostaną wykonane elementy zewnętrzne konieczne przy zakresie prac termomodernizacyjnych polegające m.in. na dostosowaniu obróbek blacharskich pokrycia dachowego do wykonanego docieplenia ścian i odnowienie schodów przy wejściu głównym do budynku.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     570 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             558 600,00 zł


Zadanie pn. „Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach zadania wykonane zostaną w sali w Pieczynku prace polegające na zakupie i wymianie bezklasowego pieca węglowego na kocioł pelletowy 5 klasy o mocy 25 KW z całym oprzyrządowaniem i robocizną. Do sali wiejskiej w Bługowie natomiast zostanie zakupiony i zamontowany nowy kocioł pelletowy 5 klasy o mocy 30 KW z całym oprzyrządowaniem, który zastąpi istniejący bezklasowy piec węglowy. Dodatkowo nastąpi modernizacja kotłowni oraz instalacji centralnej wody użytkowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     177 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             173 460,00 zł


Zadanie pn.  „Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierzążenku” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach zamierzenia inwestycyjnego (etap I) planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej murowanej. Projektowany budynek będzie dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, na planie prostokąta, pokryty dachem płaskim, dwuspadowym, symetrycznym o pochyleniu połaci dachowych 5 stopni, pokrycie z membrany PCV, konstrukcja stropodachu żelbetowa. Budynek zostanie posadowiony na ławach i stopach żelbetowych. Powierzchnia zabudowy to ok. 448 m kw. (ok. 30,24 m x 15,57), wysokość 8,9 m. Budynek wyposażony będzie w instalacje elektryczne i sanitarne. Okna z PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna aluminiowa.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     2 720 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             2 665 600,00 zł