RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

 

 

#RządowyFunduszPolskiŁad #ProgramInwestycjiStrategicznych


 

Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Boisko sportowe wielofunkcyjne o powierzchni ok. 2970 m2. Na płycie głównej stanowiącej boisko do gry w piłkę nożną, znajdą się na jednej części dwa korty do tenisa ziemnego, na drugiej, dwa boiska do gry w siatkówkę. Budynek szatni sportowej zlokalizowany zostanie przy projektowanym boisku sportowym. Wykonany będzie w technologii tradycyjnej, parterowy bez podpiwniczenia, z dachem stromym o konstrukcji drewnianej, pokrytej dachówką ceramiczną. W przyziemiu zlokalizowane będą szatnie sportowe z zapleczem sanitarnym i magazynowym. Obiekt wyposażony będzie w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne konwekcyjne, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna 10kW. Na zewnątrz budynku znajdzie się podest i taras z kostki polbruk.

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 500 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 470 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielatowo, gm. Złotów” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa drogi z betonu asfaltowego o długości ok. 881 m i szerokości nawierzchni 6 m wraz ze zjazdem do zakładów przemysłowych z kostki betonowej o długości ok. 230 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową z kostki brukowej bezfazowej o szerokości 2,50 m oraz miejsca parkingowe do obsługi zabudowy wielorodzinnej. W ramach zadania wykonane zostaną również odwodnienie, oświetlenie drogowe typu LED i kanał technologiczny oraz nastąpi przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     5 000 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             4 750 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowiny ” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach inwestycji wykonany zostanie budynek sali wiejskiej, parterowy, I kondygnacyjny z dachem płaskim. Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 288,55 m2

- powierzchnia użytkowa 247,87 m2

- kubatura 1287,52 m3

- wysokość 4,9 5m

- długość 15,47 m

 - szerokość 22,94 m.

Budynek zostanie wyposażony w wewnętrzne instalacje, m.in.: elektryczną, kanalizacyjną, c.o., wodociągową oraz wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Źródłem ciepła będzie pompa ciepła (powietrze-powietrze).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 715 850,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 350 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno ” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9,6 km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w szczególności przepompowni ścieków i studni rewizyjnych w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno. Efektem realizacji planowanego zadania będzie skanalizowanie trzech miejscowości w gminie Złotów, w wyniku czego nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań normatywnych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     3 212 283,38 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             2 850 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W miejscowości Międzybłocie wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowa o długości ok. 5,0 km z przyłączami do granic pasa drogowego. Na projektowany kanał składają się odcinki przewodów grawitacyjnych, odcinki przewodów tłocznych, przepompownie ścieków, studnie rewizyjne, studnie rozprężne oraz podziemny zbiornik retencyjny. W obrębie przepompowni wykonane zostaną przyłącza wodociągowe, przyłącza elektroenergetyczne, ogrodzenie z bramą wjazdową i utwardzenie nawierzchni.    Przepompownie ścieków będą bezobsługowe, zaprojektowane jako podziemne, dwupompowe (w tym jedna pompa rezerwowa). W wyniku realizacji zadania nastąpi uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Międzybłocie.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     4 300 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             4 085 000,00 zł


Zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie miejscowości Nowy Dwór i Dzierzążenko” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ścieżka pieszo-rowerowa o długości ok. 1300 m i szerokości 2,50 m. Nawierzchnia z masy asfaltowej, wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonego obrzeżem 8 cm. Ścieżka będzie prowadziła od miejscowości Nowy Dwór poprzez Dzierzążenko w kierunku miasta Złotów i pozwoli na skomunikowanie popegeerowskich wsi z miastem. Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ale także jakości ich życia, ułatwi dostęp do ośrodka miejskiego i zapewni rozwój obszarów popegeerowskich.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 400 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 372 000,00 zł


Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy będzie polegała na jej powiększeniu, budowie tarasu zewnętrznego oraz zadaszenia, a także na przebudowie związanej ze zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń w części istniejącej sali. Dodatkowo wykonane zostaną utwardzenia terenu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i przebudowana zostanie linia elektroenergetyczna (z napowietrznej na kablową). Powstanie w pełni funkcjonalny i zmodernizowany obiekt, który będzie pełnił funkcję sali wiejskiej oraz siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Radawnica.  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:     1 300 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:             1 105 000,00 zł