Duplikat UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY NA ŁAWNIKÓW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW  

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016 - 2019

         Informuję, iż w związku z upływem w roku bieżącym kadencji ławników, Rada Gminy Złotów w terminie do dnia 31 grudnia br. - dokona – zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 listopada br. – wyborów uzupełniających 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Pile na lata  2016 - 2019. Termin zgłaszania kandydatów przez uprawnione podmioty upływa 10 grudnia 2015 r.

 

Kwestie procedury wyboru ławników reguluje rozdział 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) 

Wymogi stawiane kandydatom na ławników zgodnie z zapisami ustawy:

 

Art. 158 [Kwalifikacje]

 

      § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

1)       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)       jest nieskazitelnego charakteru;

3)       ukończył 30 lat;

4)       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)       nie przekroczył 70 lat;

6)       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)       posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

    § 2 (uchylony)

 

      § 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Art. 159 [Wyłączenia]

 

      § 1. Ławnikami nie mogą być:

 

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)       duchowni;

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)       radni gminy, powiatu i województwa.

 

      § 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Art. 162 [Zgłaszanie kandydatów]

 

      § 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

      § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1)       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)       dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

      § 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

      § 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

      § 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

      § 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

 

      § 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

      § 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 

      Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata będzie można odbierać w Urzędzie Gminy w Złotowie - pokój nr 6 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.gminazlotow.pl  w zakładce „Nabór na ławników” lub ze strony www.ms.gov.pl

 

   Zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Złotowie - pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy ul. Leśna 7  77-400 Złotów

 

      Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 67 263 53 05 i 67 263 53 06 wew. 27

      Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu 10 grudnia br. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez biegu.

      Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

                                                                                                                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                                                                                                                            /-/ inż. Piotr Lach