INFORMACJE DLA ROLNIKÓW I PRZETARGI KOWR

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW:


 


Informacja o planowanym zgromadzeniu publicznym:
Planowany termin zgromadzenia: 09 lutego 2024 r. w godzinach od 8:00 do 20:00
Miejsce zgromadzenia: Blękwit, ul. Pilska – parking dla tirów, przejazd kolumny traktorów na trasie Blękwit - Krajenka.


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku.

 Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:

1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

2) W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815).

 W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. poz. 2674)

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę;
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, owiec, świni , koni, kozy należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

DO POBRANIA:

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejUrząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. na terenie gminy realizowane będzie badanie Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R).

@Poznan_STAT, @PoznanSTAT Urząd Statystyczny w Poznaniu


✅Badania statystyczne z zakresu rolnictwa.
Od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne
z zakresu rolnictwa:
• Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
• Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 4 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl. Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 5 – 22 grudnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 – 14 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie: badaniarolne2023.stat.gov.pl. Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15 - 22 grudnia 2023 r.
Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe rolne). Telefon infolinii będzie czynny od 29 listopada do 22 grudnia br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) - opłata zgodna z taryfą operatora.
 

Wybory do Izb Rolniczych

24 wrześnai 2023 r.

 


Ogłoszenie dla rolników

Dotyczy:

SUSZA – nie obędzie się bez aplikacji!

 Oszacowanie szkód tylko przez Komisję nie daje podstawy do uzyskania dokumentów potwierdzających wystąpienie szkód

 Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację, producent rolny może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. W tym przypadku, wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, w terminie umożliwiającym lustrację uszkodzonych upraw. Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

WAŻNE! - wniosek o oszacowanie szkód tylko przez Komisję, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli producent rolny nie zgłosi wniosku o szacowanie Komisji, a złoży wniosek w aplikacji, otrzyma protokół.

do pobrania: wniosek o szacowanie szkód


Informacja WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Poznaniu dotycząca "zgłaszania suszy w rolnictwie" oraz komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

 


Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

 


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz. 357/5 obr. Sławianowo i 287 obr. Kleszczyna

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2329) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej w obrębach SŁAWIANOWO i KLESZCZYNA, gmina Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie.

 

OGŁOSZENIE: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz. 357/5 obr. Sławianowo i 287 obr. Kleszczyna


Dopłaty dla rolników

✅Rolniku - przygotuj magazyny przed nowymi żniwami
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania dopłat przez rolników.
✅Rolniku, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj:
1. dopłatę 2200 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa,
2. dopłatę do pozostałych zbóż, czyli:
• kukurydzy,
• jęczmienia,
• pszenżyta,
• żyta,
• owsa,
• mieszanek zbożowych,
• gryki,
3. oraz dopłatę do:
• rzepaku
• rzepiku
✅Dopłata będzie zróżnicowana w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.
Jeśli chcesz otrzymać dopłatę, to:
• sprzedaj swoje zboże do 15 czerwca,
• weź fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże,
• złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 1-30 czerwca.
✅Po szczegółowe informacje zgłoś się do powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłaty bezpośrednie dla rolników

✅Bezpłatna pomoc doradców rolniczych przy wnioskach o dopłaty bezpośrednie.
✅Do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich. Darmową pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie udzielają pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
✅Zainteresowani rolnicy mogą sprawdzić listę dostępnych biur, gdzie doradcy WODR bezpłatnie pomogą w złożeniu wniosków, na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl. W szczegółowym spisie podane są zarówno adresy poszczególnych biur oraz godziny pracy. Łącznie w całej Wielkopolsce z pomocy doradców WODR można skorzystać w ponad 200 miejscach.
– Nasi wykwalifikowani doradcy są przygotowani na pomoc rolnikom – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Nabór wniosków do 30 czerwca
✅Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok trwa do 30 czerwca. Wnioski można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.
✅Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, czyli do 25 lipca 2023 roku. W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 procent należnej kwoty płatności.
Informacje: www.wodr.poznan.plHarmonogram obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

Kliknij by powiększyć

 

DO POBRANIA:

Harmonogram obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

 


SZKOLENIE - DOPŁATY ARiMR

✅Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Złotowie wespół z Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego - Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Złotowie wzorem lat ubiegłych, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 — 2027, serdecznie zapraszają do udziału w organizowanym szkoleniu dla rolników, beneficjentów i podmiotów zewnętrznych.
✅Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w auli im. Adama Krysińskiego, Starostwa Powiatowego w Złotowie, al. Piasta 32, 77 — 400 Zlotów.
✅Celem ww. przedsięwzięcia jest dotarcie z informacją, do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów płatności bezpośrednich, jak również doradców rolniczych oraz młodzieży szkolnej wspomagających proces składania wniosków przez internet.
✅Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie tematykę: przyznawania płatności bezpośrednich, interwencji Krajowego Planu Strategicznego związanych z wnioskiem płaszczowym, a także norm i wymogów nowej, wzmocnionej warunkowości oraz aplikowanie przy pomocy aplikacji e-wniosek plus.


USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Szanowni Państwo, Gmina Złotów na potrzeby projektu związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zwraca się z prośbą o dostarczenie informacji na temat ilości posiadanych odpadów. Informacja posłuży do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu usuwania odpadów i nie stanowi deklaracji jego odbioru.

>>>> DO POBRANIA - FORMULARZ INFORMACYJNY <<<<

>>>> DO POBRANIA - FORMULARZ INFORMACYJNY <<<< 


KLAUZULA INFORMACYJNA
 o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją programu

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Złotów,            

z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotówtel. 67-263-53-05, e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować                          z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

 • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
 • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 18
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami pochodzącymi z działalności rolniczej (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia (dane zostaną przekazane podmiotowi odbierającemu odpady wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.


ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy 

położonych w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim 

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość rolna położona w gminie Złotów, obręb Nowy Dwór, oznaczona w ewidencji gruntów jako:

Działka  nr  103/1  o  pow. 4,2617  ha w tym  grunty orne w klasach: RIVa-0,1586ha, RIVb-1,4882 ha,RV-2,6149 ha, zapisane w księdze wieczystej POP1Z/00035686/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w  Złotowie.

Przeznaczenie: „w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo-leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy w Gminie Złotów” uchwalonym  uchwałą Nr XVII/138/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2008r., a ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 160, poz. 2733 z dnia 23 września 2008r. działka oznaczona jest jako RP 1 –tereny użytkowania rolniczego i lasy znajdujące się w strefie osnowy ekologicznej gminy.

Na działce znajduje się sieć drenarska ujęta w prowadzonej przez Wody Polskie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Na działce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 2, ob. AZP 31-28/30 znajdujące się w wojewódzkiej i w gminnej ewidencji zabytków.

Działka użytkowana do zbiorów 2020r. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

UWAGA: w związku z toczącym się postępowaniem przed Naczelnym  Sądem Administracyjnym dotyczącym rozpatrzenia skargi kasacyjnej, wniesionej na decyzję z dnia 15.04.2020r. MRiRW odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy Radawnica z dnia 12 marca 1976r. orzekającej o przejęciu na własność Państwa części gospodarstwa rolnego bez zabudowań obejmującego m. in. dz. 103/1 istnieje możliwość, iż po zakończeniu postępowania administracyjnego (w przypadku wydania orzeczenia na niekorzyść KOWR), osobom uprawnionym będzie przysługiwało prawo wpisania się do księgi wieczystej oraz roszczenie o wydanie nieruchomości. Wówczas umowa dzierżawy może zostać rozwiązana we  wcześniejszym terminie. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 12 dt pszenicy w całości za grunty.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2025 roku na cele rolne.

 Nieruchomość ta będzie wydzierżawiona w drodze przetargu.  Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Powyższy wykaz będzie opublikowany w BIP oraz wywieszony na okres 14 dni  na tablicy ogłoszeń: w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, KOWR OT w Poznaniu Sekcja Zamiejscowa w Pile, we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość, we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej oraz opublikowany na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, Sekcja Zamiejscowa w Pile, 64-920 Piła, ul. Motylewska 7, tel. 67 2110435.

 Opublikowano: 17.11.2022 r.


Pomoc dla rodzin rolniczych - wydłużenie terminu przyjmowania wniosków.

Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Wnioski o przyznanie tzw. pomocy klęskowej przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek i dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2 

 


 

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Zaproszenie na spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henrykiem Kowalczykiem.
12.10.2022 r., godzina 12:00, sala kinowa Złotowskiego Domu Kultury - al. Piasta 26, Złotów.
#MinisterstwoRolnictwaiRorwojuWsi #GminaZłotów #Rolnictwo

 

 
Pomoc dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2021 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę

W dniu 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1172, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy (§13zp).

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 czerwca 2022 r.

Składanie wniosków

Zgodnie z powyższymi przepisami wnioski można składać od dnia 16 czerwca 2022 r. (tj. dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia) do dnia 30 czerwca 2022 r.

Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub platformy ePUAP – datę jego nadania.

Uwaga:

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP, aby wniosek trafił do biura  powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Dane adresowe jednostek Agencji ze wskazaniem adresów ePUAP są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

 

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1, z późn. zm.);
 3. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

a)    gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub

b)    suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji, i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Wysokość stawki pomocy wynosi:

 1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 60% plonu;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
 3. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych stosuje się jedną z ww. stawek pomocy.

Producent rolny może więc ubiegać się o pomoc do danej powierzchni uprawy tylko raz czyli do danej powierzchni uprawy można ubiegać się tylko o pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez suszę lub tylko z powodu szkód spowodowanych przez inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne wymienione w rozporządzeniu.

Pomoc jest udzielana:

 1. jako pomoc de minimis w rolnictwie, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane:
 • gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji;
 • suszą wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

albo

 1. jako pomoc publiczna, poza formułą de minimis, na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane:
 • gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,
 • suszą wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Pomoc podlega także pomniejszeniu o 50%, jeżeli:

 • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, piorunu, powodzi, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przypadku, gdy w wyniku złożonych w ramach programu wniosków zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego i tam należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy.

Nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy w przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. , który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8 tego rozporządzenia, zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną protokół powinien być potwierdzony przez właściwego wojewodę), lub
 2. uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13x ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., albo kalkulacji oszacowania szkód, o której mowa w § 13x ust. 6a tego rozporządzenia, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 3. kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z treści polisy;
 4. zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (równoznaczne z zaświadczeniami będzie wypełnienie stosownego oświadczenia we wniosku o przyznanie pomocy, Sekcji VII, Części A (Pomoc de minimis, pkt 6).

 

Jeżeli w 2021 r. producent rolny poniósł szkody w uprawach w związku z wystąpieniem więcej niż jednego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, którego skutki są szacowane przez komisję powołaną przez wojewodę (grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina) do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód obejmującego łączne szkody spowodowane przez te zjawiska, sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

WAŻNE: Jeżeli producent rolny, w którego gospodarstwie wystąpiła więcej niż jedna szkoda z grupy grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, chce się ubiegać tylko o pomoc np. z tytułu szkód spowodowanych przez przymrozek, w takim wypadku załącza do wniosku protokół z oszacowania strat spowodowanych przez przymrozek i w ślad za tym we wniosku wskazuje tylko powierzchnie upraw gdzie takie szkody wystąpiły.

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna
Wniosek_klęski_2021_www.xlsx 0.16MB
Wniosek o przyznanie pomocy - wersja pdf
Wniosek_klęski_2021_www.pdf 0.51MB
Instrukcja wypełniania wniosku
Instrukcja_wypełniania_wniosku_-_pomoc_na_kleski_2021.pdf 2.83MB

Podstawa prawna

§ 13zp rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2022 r. poz. 1172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2015 poz. 187

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2022 poz. 1172

  


FORUM ROLNICZE - WEBINARIUM

 

Zaproszenie do udziału w FORUM ROLNICZYM POWIATÓW PILSKIEGO I ZŁOTOWSKIEO. Forum zostanie przeprowadzone w formie bezpłatnego internetowego webinarium w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 10:00. Zapisy za pośrednictwem strony internetowej www.wir.org.pl .

 

 

 


Ogłoszenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

Ogłaszenie o przetargach ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w obrębie: DZIERZĄŻENKO, gmina Złotów powiat złotowski, województwo wielkopolskie


Zwrot podatku akcyzowego

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
   
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 


Oddział terenowy KOWR w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości:

1. Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Dzierzążenko

2. Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Sławianowo i Kleszczyna


Ogłoszenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

1. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę neiruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w obrębie PNIEWO gmina OKONEK, powiat złotowski, województwo wielkopolskie.

2. III przetarg nieograniczony ustny w dniu 13.12.2021, o godz. 10:00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie STAWNICA, gmina Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie


 

 

      Konkurs Grantowy

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 


Gmina Złotów  ogłasza nabór  wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”


Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski należy składać w urzędzie Gminy Złotów do dnia:

 25 października 2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a)      dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

c)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z zapisami umowy komputery zostana przekazane na własność,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
oświadczenie opiekuna prawnego

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
oświadczenie ucznia

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacji o Programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotów,

77-400 Złotów ul Leśna 7. tel: 67-263-53-05


AGRO SHOW - największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie - 24-26 września 2021 r. w Bednarach koło Poznania. Organizatorzy oferują dofinansowanie przyjazdu zorganizowanych grup. Więcej informacji na stronie www.agroshow.pl

 


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

PRZYPOMINAMY

o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne

Wnioski należy składać w okresie

Od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej

w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.


USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Szanowni Państwo, Gmina Złotów na potrzeby projektu związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zwraca się z prośbą o dostarczenie informacji na temat ilości posiadanych odpadów. Informacja posłuży do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu usuwania odpadów i nie stanowi deklaracji jego odbioru.

TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI – DO 27.08.2021 r.

 

DO POBRANIA - FORMULARZ INFORMACYJNY

 

 


Webinarium informacyjne dla rolników - dotacje dla rolnoictwa.

 

 


Wnioski obszarowe TYLKO PRZEZ INTERNET

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że w trwającej obecnie kampanii wnioski o przyznanie dopłat można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie sami nie poradzą sobie z procedurą, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00). W placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19, zalecamy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu do 17 czerwca 2021 r. termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, oaz płatności obszarowe finansowane z PROW (Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego). Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

 

  

 


 

 

Link do AKTUALNOŚCI ROLNICTWO

UPRAWA MAKU / KONOPI WŁÓKNISTYCH

planowana w 2021 roku

 Wójt Gminy Złotów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852 ze zm.) uprawa maku / uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach (ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) oraz na podstawie Zezwolenia na uprawę maku/ konopi włóknistych Wójta Gminy Złotów, przy zastosowaniu materiału  siewnego  kategorii  elitarny  albo  kategorii  kwalifikowany  w rozumieniu przepisów  o nasiennictwie. 

Wobec powyższego zwracam się do wszystkich zainteresowanych uprawą maku / uprawą konopi włóknistych, o dokonanie zgłoszenia planowanej w roku 2021 uprawy do dnia 02 listopada 2020 r. celem przekazania informacji niezbędnych do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku oraz rejonizacji tych upraw.

ZGŁOSZENIE- uprawa maku/ konopi włóknistych proszę przekazać do Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, Złotów na druku dostępnym na stronie BIP w zakładce ?ROLNICTWO? ? ?Informacja dla rolników? oraz do pobrania w pokoju nr 14.

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na uprawę maku / konopi włóknistych - składa się do Wójta Gminy Złotów, ul. Leśna 7, Złotów na druku dostępnym na stronie BIP w zakładce ?ROLNICTWO? ? ?Informacja dla rolników? oraz do pobrania w pokoju nr 14.

 WNIOSEK- uprawa maku konopi włóknistych-WZÓR.d

ZGŁOSZENIE- uprawa maku konopi włóknistych.d

 opublikowano 2020-10-21


 

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w nowej odsłonie

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Szeroki zakres tematyczny skierowany do słuchaczy i wysoki poziom merytoryczny prezentacji wszystkich współuczestniczących instytucji to znak rozpoznawczy naszego projektu.

W ramach tegorocznej edycji przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów przydatnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich. Nowością dla rolników z pewnością będzie konwencja spotkań. Nowa odsłona Wspólnie dla wielkopolskiej wsi zakłada, że spotkania zorganizowane będą w dziewięciu subregionach naszego województwa. Dodatkowo formuła spotkania wprowadza nowości dla słuchaczy. Zakłada ona podział spotkania na trzy bloki tematyczne, po których przewidziany jest panel dyskusyjny. Uczestnicy będą mieli możliwość zgłębić wiedzę na dany temat w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. W obrębie sali zlokalizowane zostaną punkty informacyjne. Tam, na zainteresowanych, czekać będą eksperci z poszczególnych instytucji.

Wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa spotkania organizuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
w Poznaniu oraz przedsiębiorstwo Elewarr.

W ramach egorocznej edycji przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów w rolnictwie:

 • Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 na rok 2020.
  Wsparcie dla hodowców krów i świń.
 • Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w  2020 roku.
 • Zmiany w obszarze świadczeń. Prewencja i rehabilitacja rolników
  w KRUS.
 • Innowacje w doradztwie rolniczym.
 • Afrykański pomór świń i grypa ptaków ? realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski.
 • Chroniąc rośliny, chronisz życie ? rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.
 • Zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych. Bezpieczeństwo pożarowe
  w gospodarstwach rolnych i podczas prac polowych.
 • Na styku lasu i pola ? wybrane problemy rolników i leśników.
 • Sytuacja dzika w Wielkopolsce.
 • Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego oraz stan kwasowości gleb
  w województwie wielkopolskim.
 • ELEWARR jako państwowa firma z tradycjami w służbie dla polskiego rolnictwa.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie (powiat pleszewski).

Harmonogram Wspólnie dla wielkopolskiej wsi dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/ oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

 

 

Harmonogram Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

 

POWIAT


DATA


GODZINA


LOKALIZACJA

Pleszewski
Jarociński
Krotoszyński
Kaliski

10.02.2020 r.

10:00

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie;
Marszew 22, 63-300 Pleszew

Czarnkowsko-trzcianecki
Obornicki
Chodzieski
Wągrowiecki

18.02.2020 r.

10:00

Gminny Ośrodek Kultury
w Ryczywole;
ul. Nowa 2,  64-630 Ryczywół

Ostrzeszowski
Ostrowski
Kępiński

20.02.2020 r.

10:00

Nadleśnictwo Antonin;
Antonin, ul. Wrocławska 11,
63-421 Przygodzice

Koniński
Kolski
Turecki

24.02.2020 r.

10:00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach;
Biskupice 59, 62-580 Grodziec

Złotowski
Pilski

25.02.2020 r.

10:00

Krajeński Ośrodek Kultury;
Rynek 1, 77-430 Krajenka

Gnieźnieński
Słupecki
Wrzesiński

28.02.2020 r.

10:00

Sala Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy;
ul. Ratajczaka 1, 62-400 Słupca

Poznański
Śremski
Średzki

03.03.2020 r.

 

10:00

powiat średzki

Gostyński
Rawicki
Leszczyński
Kościański

05.03.2020 r.

10:00

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu; 
Grabonóg 63, 63-820 Piaski

Międzychodzki
Szamotulski
Nowotomyski
Grodziski
Wolsztyński

10.03.2020 r.

10:00

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku;
ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica

 

plakat informacyjny_Wspólnie dla wielkopolskiej wsi 

 opublikowano 2020-02-06 


 

 

ZGŁOSZENIE
planowanej w 2020 roku
uprawy maku/ konopi włóknistych


Zgodnie z art.46 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852 ze zm.) uprawa maku / uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Wobec powyższego, zwracam się do wszystkich zainteresowanych uprawą maku / uprawą konopi włóknistych, o dokonanie zgłoszenia planowanej w roku 2020 uprawy do dnia 29 listopada 2019 r. celem przekazania informacji niezbędnych do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw. ZGŁOSZENIE- uprawa maku konopi włóknistych proszę przekazać do Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, Złotów na druku dostępnym na stronie BIP w zakładce ?ROLNICTWO? ? ?Informacja dla rolników? oraz do pobrania w pokoju nr 14.

opublikowano 2019-11-26  


 

 

DO POBRANIA -->> KARTA ZGŁOSZENIA

DO POBRANIA -->> INFORMACJA NA TREMAT KONSULTACJI PUBLICZNYCH