PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Złotów.

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11.05.2023r. Gmina Złotów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Złotów. 

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Złotów. 

Wnioski mogą składać Beneficjenci o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

– w formie papierowej: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Złotów znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): EPUAP/zlotow/skrytkaESP

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Złotów.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 67 263 53 05 wew.133

Zał. nr 2 do Zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE


ZARZĄDZENIE Nr 33.2023

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 11 maja 2023 r.

 W sprawie wprowadzenia: Regulaminu naboru wniosków określającego sposób składania  i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Złotów, wzoru wniosku  o dofinansowanie, wzoru umowy dotacji oraz wzoru wniosku o płatność dla beneficjenta końcowego.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 ) zarządzam, co następuje:

 • §1. Wprowadza się Regulamin naboru wniosków określający sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Złotów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.  
 • §2. Wprowadza się wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją i załącznikami w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • §3. Wprowadza się wzór umowy dotacji wraz z załącznikami w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
 • §4. Wprowadza się wzór wniosku o płatność dla beneficjenta końcowego wraz z instrukcją i załącznikami w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.
 • §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Złotów.
 • §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

UZASADNIENIE

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Złotów.  Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.

Dotację przyznaje się na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz

a)    zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) albo

b)   podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku

Dodatkowo mogą być wykonane:

c)    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

d)   zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

e)   zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

f)     dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Złotów w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obowiązkiem Gminy Złotów jest przeprowadzenie naboru wniosków oraz rozliczenie umów o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych Programu „Ciepłe Mieszkanie”, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i zawartą w dniu 14.03.2023 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 33.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11.05.2023

Zał. nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Ciepłe Mieszkanie - REGULAMIN

Zał. nr 2 do Zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

   Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaściciela

   Zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka

   Zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie - pełnomocnictwo

Zał. nr 3 do zarządzenia - wzór-umowa dotacji

   Zał. nr 1 do umowy dotacji - zestawienie rzeczowo - finansowe

Zał. nr 4 do zarządzenia  - Wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełnienia

   Zał. nr 1 do wniosku o płatność - zestawienie kosztów kwalifikowalnych

   Zał. nr 2 do wniosku o płatność -protokół odbioru prac wykonawcy

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Kauzula informacyjna - współmałżonek

Klauzula informacyjna - współwłaściciel

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych przez Gminę Złotów

Klauzula - współadministratorzy

opublikowano: 18.05.2023 r.


Gmina Złotów zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Urząd Gminy Złotów jest na etapie sporządzania dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia realizacji programu.

Dzięki niemu mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mogli uzyskać dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła na:

• kocioł gazowy kondensacyjny,

• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

• ogrzewanie elektryczne,

• pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze,

• podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku (tym do węzła cieplnego znajdującego się

w budynku),

• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej,

• wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

• wymiany okien i drzwi w lokalu mieszkalnym.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania dotacji w programie jest m.in. podpisanie w pierwszej kolejności umowy z gminą, a następnie rozpoczęcie inwestycji zgodnie z założeniami w/w programu.

O dacie rozpoczęcia naboru wniosków będziemy Państwa informować m.in.
na stronie internetowej: http://www.gminazlotow.pl/.

Kontakt telefoniczny: 67-263-53-05 wew. (133). 


Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

Wójt Gminy Złotów zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Złotów na podstawie ogłoszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie w latach 2023-2025. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Gminy Złotów, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Deklaracje można składać w terminie od 22 września do 30 października 2022 r. listownie na adres Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7 , 77-400 Złotów  lub osobiście w siedzibie urzędu, pokój 23      od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w godz. 7.00 - 15.00.
Pytania dotyczące składania deklaracji oraz dodatkowe informacje udziela: Wydział Oświaty Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna , pokój 23,  pod numerem telefonu (67) 263 53 05 wew. 133.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego i wymianie ich na następujące źródła:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona będzie na podstawie:
I. Część pierwsza – poziom podstawowy dotacji
Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł (na podstawie PIT lub innych dokumentów wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy).
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

II. Część druga – poziom podwyższony dotacji
Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,

nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z GOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku

 o dofinansowanie).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

III. Część trzecia – najwyższy poziom dotacji
Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki :
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany

w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z GOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie   o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)  i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”:https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.
Deklaracja  do pobrania w załączniku:

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja edytowalna wniosku

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja pdf