KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ZŁOTÓW W ROKU 2024

Konkurs ofert dla organziacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2024:

WZÓR DRUKU SPRAWOZDANIA ZA ROK 2024: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) 

WYNIKI 2024:

✅Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury.
✅Do urzędu wpłynęła rekordowa ilość ofert - 32. Kwota przeznaczona do udzielenia dotacji przez Gminę Złotów w roku 2024 wynosi 100.000 zł. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia wyniosła natomiast 317.039,40 zł. Wsparciem objęto 31 wniosków.
 
 
 
Opublikowano: 25.03.2024 r.

 


Zarządzenie Nr 51.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2024-02-26

✅Informujemy, że oferty w konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Złotów mogą Państwo składać do poniedziałku 12.02.2024 r.
✅Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.


 Do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 7.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

WZÓR OFERTY NA ROK 2024 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1327, Z PÓŹN. ZM.)

opublikowano: 18.01.2024 r. 


OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU OSÓB DO KOMISJI KONKURSOWEJ 2024:

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 6.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2024 w zakresie mwspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU OSÓB DO KOMISJI KONKURSOWEJ 2024

ZGŁOSZENIE OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024

opublikowano 18.01.2024 r.