OGŁOSZENIA I PROWADZONE PROCEDURY

 


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic

 UCHWAŁA Nr II.15.2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień

UCHWAŁA Nr II.14.2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień


Złotów, dnia 31.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, , ze zm.), w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), w związku z uchwałą Nr LVII.552.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.02.2024 r. do 06.03.2024 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu – od 7:00 do 15:00.

Projekt ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.gminazlotow.pl/zlotow/bip/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.03.2024 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie o godz. 11:00 – 12:30.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
(7:00 – 15:00) oraz składać uwagi do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2024 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

          Wójt Gminy Złotów

               /-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

 opublikowano: 31.01.2024 r.

DO POBRANIA:

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 1 2024.02.05

Projekt - PROGNOZA ŚRODOWISKOWA STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 2 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 3 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 4 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 5 2024.02.05

07.02.2024


 


OGŁOSZENIE:

Złotów, dnia 04.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXV.270.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2021 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.04.2023 r.
do 08.05.2023 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu – od 7:00 do 15:00
.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.gminazlotow.pl/zlotow/bip/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 18.04.2023 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie o godz. 11:00 – 12:30.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
(7:00 – 15:00) oraz składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2023 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 

                   Wójt Gminy Złotów /-/ Piotr Lach

opublikowano 05.04.2023 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie
z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

opublikowano 05.04.2023 r.


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

DO POBRANIA:

1. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW

2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW 

3. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO PROJEKU PLANU - MAPY

Opublikowano 28.09.2022 r.


Złotów, dnia 05.09.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXVI.277.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 15.09.2022 r. do 14.10.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html zakładka ‘miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego’ oraz na stronie BIP Gminy Złotów.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.10.2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1000 do 1200.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu zmiany uchwały oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od pn.-pt. w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany uchwały, prognozy i ww. postępowania.

 Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

 Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 Wójt Gminy Złotów

      /-/ Pior Lach

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)        Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7)        Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

DO POBRANIA:

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KLUKOWO 

Załącznik graficzny projektu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KLUKOWO 

opublikowano: 07.09.2022 r.


Złotów, dnia 22.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVI.376.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017  r.,  oraz uchwałą Nr XXXVIII.324.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021  r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.03.2022 r. do 29.04.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1000 do 1200.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP 

                                                      Wójt Gminy Złotów

                                                       /-/ Piotr Lach

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowiska do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzierzążenko-Wielatowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania zrzestrzennego w obrębie Dzierzążenko-Wielatowo 30.03.2022 r.

Załącznik graficzny do projektu miejscoweg planu zagospodarowania przestrzennego Dzierzążenko-Wielatowo 30.03.2022 r.

opublikowano 2022-03-23


Złotów, dnia 05.11.2021 r.

 PZP.6721.3.202

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– nowa  zabudowa

           Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały XXXVII.302.2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa, obejmującego pojedyncze działki w obrębach ewidencyjnych Dzierzążenko, Wąsosz, Święta, Międzybłocie, Blękwit, Stare Dzierzążno, Nowa Święta, Skic, Buntowo, Nowy Dwór.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@gminazlotow.pl, ePUAP: /zlotow/skrytkaESP w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku wraz
z  oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP UG w Złotowie: od 10 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. 

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą:
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl,
tel. 67-263-53-05 wew.119.

Opublikowano: 10.11.2021 r.


Złotów, dnia 18.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXIX.220.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.10.2021 r. do 30.11.2021 r.,

w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1200 do 1400.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do Studium, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii ?A?, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

PROJEKTY DO POBRANIA:

LINK DO POBRANIA: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁOTÓW

LINK DO POBRANIA: OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU PROGNOZY

LINK DO POBRANIA TEKST SUiKZP: S T U D I U M UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

LINK DO POBRANIA: MAPA STUDIUM

LINK DO POBRANIA: UWARUNKOWANIA 1

LINK DO POBRANIA: UWARUNKOWANIA 2

LINK DO POBRANIA: SCHEMAT DRÓG

LINK DO POBRANIA: WŁASNOŚĆ GRUNTÓW

LINK DO POBRANIA: INFRASTRUKTURA

Opublikowano: 20.10.2021 r.


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Złotów, dnia 02.08.2021 r.

PZP.6721.5.2020

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit 
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały Nr XXV.192.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@gminazlotow.pl
w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

          /-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii ?A?, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)        Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami),

7)        Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew.119.

 

LINK DO POBRANIA uchwały intencyjnej: UCHWAŁA o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit

opublikowano 04.08.2021 r.


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Złotów, dnia 02.08.2021 r.

PZP.6721.2.2020

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały Nr XL.420.2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko.

Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych w obrębie miejscowości Dzierzążenko, gm. Złotów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@gminazlotow.pl
w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

          /-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii ?A?, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)        Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami),

7)        Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew.119.

 

LINK DO POBRANIA UCHWAŁY INTENCYJNEJ: UCHWAŁA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

opublikowano 04.08.2021 r.


Opublikowano: 10.03.2021 r.

DO POBRANIA:

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA PLANU NR XLVI.476.2018 

 

 


Opublikowano: 10.03.2021 r.

DO POBRANIA:

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA zMIANY PLANU NR IX.73.2019