11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie

Ogłoszenie o wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zalesie oraz o ponownym wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tereny fotowoltaiczne

1. Prognoza środowiskowa do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie

2. Projekt Uchwały do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie

3. Rysunek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie

opublikowano 2023-06-22


Złotów, dnia 29.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)  zawiadamia podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały Nr XLVIII.472.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie, obejmującego obszar nieruchomości gruntowych nr ewid. 62/2 62/3, 62/4, obręb Zalesie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Złotów,  ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: urzad@gminazlotow.pl, ePUAP: /zlotow/skrytkaESP w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

 

                                                                                                Wójt Gminy Złotów

                                                                                                      /-/ Piotr Lach

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii ?A?, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl,
tel. 67-263-53-05 wew. 119.

 

 

Imieniny Filipa i Pauliny