5. Budowa chodnika w miejscowości Bługowo - Ogłoszenie o zamówieniu

5.16 Budowa chodnika w m. Bługowo - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-05-27

5.15. Budowa chodnika w m. Bługowo - Informacja z otwarcia ofert

5,14.  Budowa chodnika w m. Bługowo - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2021-05-18

5.13 Budowa chodnika w m. Bługowo - Informacja o  pytaniach do SWZ  i udzielonych odpowiedziach - cz. 2

opublikowano 2021-05-14

5.12.  Budowa chodnika w m. Bługowo - Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

opublikowano 2021-05-10

5. Budowa chodnika w miejscowości Bługowo - Ogłoszenie o zamówieniu

5.1 Budowa chodnika w miejscowości Bługowo - SWZ

5.2 Budowa chodnika w m. Bługowo - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

5.3 Budowa chodnika w m. Bługowo  -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

5.4 Budowa chodnika w m. Bługowo- załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

5.5 Budowa chodnika w m. Bługowo - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

5.6 Budowa Chodnika w m. Bługowo   - Identyfikator postępowania na miniPortalu

5.7  Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

5.8  PROJEKT BUDOWLANY przebudowa drogi w zakresie budowy chodnia w m. Bługowo

5.9 SPECYFIKACA TECHNICZNA Przebudowa drogi w zakrsie budowy chodnika w m. Bługowo

5.10 PRZEDMIAR  Przebudowa drogi w zakrsie budowy chodnika w m. Bługowo

5.11 MAPA  Przebudowa drogi w zakrsie budowy chodnika w m. Blugowo

opublikowano 2021-04-29