18. Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postepowanie - Ogłoszenie o zamówieniu

18.12. Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie - część 1 - Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

opublikowano 2022-01-05

18.11. Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie - część 2 i 3 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2022-01-03

18.10. Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie -Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

opublikowano 2021-12-30

18.9. Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie - Informacja z otwarcia ofert

18.8. Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie- informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2021-12-29

18. Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postepowanie - Ogłoszenie o zamówieniu

18.1 Dostawa opału w 2022 r. - II postępowanie - SWZ

18.2 Dostawa opalu w 2022 r. - II postępowanie - zalacznik nr 1 do SWZ  Formularz oferty

18.3 Dostawa opału w 2022 r. - II postępowanie  -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

18.4 Dostawa opału w 2022 r. - II postępowanie - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

18.5 Dostawa opału w 2022 r. - II postępowanie - zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy

18.6 Dostawa opału w 2022 r. - II postępowanie - Identyfikator postępowania na miniPortalu

18.7 Dostawa opału w 2022 r. - II postępowanie - Instrukcja użytkownika miniPortalu.

opublikowano 2021-12-21