10. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZŁOTÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

10.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów

opublikowano 2021-07-26

10.15  Informacja z otwarcia ofert ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZŁOTÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

opublikowano 2021-07-08

10.14. Zakup energi w 2022 r. - INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

opublikowwano 2021-07-06

10.13. Zakup energi elektrycznej  - Odpowiedzi na zapytania do SWZ

opublikowano 2021-07-02

10. Ogłoszenie o zamówieniu

10.1. SWZ

10.2. Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

10.3. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

10.4. Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP

10.5. Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

10.6. Załącznik nr 4.1 do SWZ - Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy

10.7. Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw

10.8. Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1 PZP

10.9. Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o podwykonawstwie

10.10. Załącznik nr 8 do SWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej

10.11. Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

10.12. Miniportal-link do postępowania oraz ID postępowania

opublikowano 2021-06-29