Zamówienia powyżej 30000 euro

17. Zawiadomienie o wyborze oferty - kredyt długoterminowy

opublikowano 2017-12-11

17. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2017-12-08

17. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

17.1. SIWZ - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

17.2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego - Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

17.3. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego - Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

17.4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego - Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

17.5. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego - Załącznik nr 4 do SIWZ Planowane terminy i wielkości spłaty rat kredytu

17.6. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego - Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXIV.245.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 268.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXIV.244.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

Uchwała Nr SO-0950/P/76/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Uchwała Nr SO-0952/D/44/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 rok

Uchwała Nr SO-0957/D/44/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017 - 2026

Uchwała Nr SO-0951/P/36/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowej kwoty długu Gminy Złotów

Uchwała Nr SO-0951/D/24/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Złotów deficytu budżetu na rok 2017r.

Uchwała Nr SO-0954/31/11/Ln/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr SO-0953/P/55/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Złotów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

opublikowano 2017-11-30 


 

 

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż wyposażenia SUW w Nowym Dworze

opublikowano 2017-11-15

16. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż wyposażenia stacji uzdatniaia wody w Nowym Dworze 

opublikowano 30.10.2017 r.

 16. Dostawa i montaż wyposażenia SUW Nowy Dwór - wyjaśnienie treści SIWZ

opublikowano 2017-10-25

16. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaz wyposażenia SUW w Nowym Dworze

16.1 SIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze

16.2 SUW Nowy Dwór - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

16.3 SUW Nowy Dwór - załącznik nr 2 do SIWZ

16.4 SUW Nowy Dwór - zał. nr 3 do SIWZ

16.5 SUW Nowy Dwór - zał. nr 4 do SIWZ

16.6 SUW Nowy Dwór - zał. nr 5 do SIWZ

16.7 SUW Nowy Dwór - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

16.8 Projekt doposazenia SUW Nowy Dwor

16.9 SUW Nowy Dwor RYS 1

16.10 SUW Nowy Dwor RYS 2

16.11 SUW Nowy Dwor RYS 3

16.12 SUW Nowy Dwór - Informacja do opisu przedmiotu zamówienia

opublikowano 13.10.2017 r.


15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze

opublikowano 2017-11-15

15. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze

opublikowano 2017-10-25

15. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

15. Modyfikacja SIWZ

opublikowano 2017-10-23

15. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze

15.1. SIWZ - Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze

15.2. Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

15.3. Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze - zał. nr 2 do SIWZ

15.4. Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze - zał. nr 3 do SIWZ

15.5. Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze - zał. nr 4 do SIWZ

15.6. Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze - zał. nr 5 do SIWZ

15.7. Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

15.8, opis cz1 (1)   15.8. opis cz2 (1)     15.8. pzt (2)

15.8. rysunki architektura (1)       15.8. rysunki inwentaryzacja (1)     15.8. rysunki konstrukcja + instalacje (1)

15.9. Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze - przedmiar robót

15.10. STWiOR - Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze

opublikowano 2017-10-10


 

14. Dostawa i montaż wyposażenia SUW Nowy Dwór - Unieważnienie postępowania

opublikowano 13.10.2017 r.

 

14.12. Dostawa i montaż wyposażenia SUW w Nowym Dworze - odpowiedzi na pytania do SIWZ

14.13. Modyfikacja SIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia SUW w Nowym Dworze

opublikowano 2017-10-06

14. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaz wyposażenia SUW w Nowym Dworze

14.1. SIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze

14.2. SUW Nowy Dwór - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

14.3. SUW Nowy Dwór - załącznik nr 2 do SIWZ

14.4. SUW Nowy Dwór - zał. nr 3 do SIWZ

14.5. SUW Nowy Dwór - zał. nr 4 do SIWZ

14.6. SUW Nowy Dwór - zał. nr 5 do SIWZ

14.7. SUW Nowy Dwór - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

14.8. Projekt doposażenia SUW Nowy Dwór

14.9. SUW Nowy Dwór RYS 1

14.10. SUW Nowy Dwór RYS 2

14.11. SUW Nowy Dwór RYS 3

opublikowano 2017-09-27


 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utwardzenie dróg gminnych

13. Informacja z otwarcia ofert - utwardzenie dróg gminnych

opublikowano 2017-10-09

 

13. Ogłoszenie o zamówieniu - utwardzenie dróg gminnych

13.1. SIWZ - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych

13.2. Utwardzenie dróg - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

13.3. Utwardzenie dróg - zał. nr 2 do SIWZ

13.4. Utwardzenie dróg - zał. nr 3 do SIWZ

13.5. Utwardzenie dróg - zał. nr 4 do SIWZ

13.6. Utwardzenie dróg - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

13.7. Specyfikacja techniczna - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gruntowych

13.8. BIELAWA

13.9. DZIERZĄŻENKO

opublikowano 2017-09-22


12. Sprostawanie omyłki w zawiadomieniu o wyborze oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Buntowo i Bługowo

 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo

opublikowano 2017-10-06

12. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo

opublikowano 2017-09-19

12. odpowiedź na zadane pytania

opublikowano 2017-09-14

12. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo

12.1. SIWZ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo

12.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Buntowie i Bługowie - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

12.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo- zalacznik nr 1 do formularza oferty

12.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Buntowie i Bługowie - zał. nr 2 do SIWZ

12.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Buntowie i Bługowie - zał. nr 3 do SIWZ

12.6. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Franciszkowo - zał. nr 4 do SIWZ

12.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Buntowie i Bługowie - Franciszkowo - zał. nr 5 do SIWZ

12.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

12.9.SPECYFIKACJE_BUNTOWO KS    12.10.Bługowo BIOZ sieci kan jpg

12.11. BŁUGOWO BUNTOWO GR TŁ RYS NR 1   12.12. BŁUGOWO BUNTOWO GR TŁ RYS NR 2

12.13. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 1 pdf      12.14. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 2 pdf

12.15. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 4 pdf      12.16. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 5 pdf

12.17. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 6 pdf      12.18. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 7 pdf

12.19. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 8 pdf      12.20. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 9 pdf

12.21. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 10 pdf     12.22. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 11 pdf

12.23. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 12 pdf      12.24. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 13 pdf

12.25. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 14 pdf      12.26. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 15 pdf

12.27. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 16 pdf     12.28. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 17 pdf

12.29. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 18 pdf     12.30. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 19 pdf

12.31. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 20 pdf     12.32. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 21 pdf

12.33. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 22 pdf     12.34. Bługowo KAN SANIT GR TŁ rys 3 pdf

12.35. Bługowo KAN SANIT FILTR 3STR          12.36. Bługowo KAN SANIT operat wodnoprawny

12.37. Bługowo KAN SANIT STUDZIENKA DN400 i 600-800PVC

12.38. Bługowo KAN SANIT STUDZIENKA DN1000-1200PVC

12.39. Kanalizacja sanitarna Bługowa - Przepompownie P1, P2 - przedmiar robót instalacje elektryczne

12.40. Kanalizacja sanitarna Bługowo - projekt budowlany

12.41. Kanalizacja sanitarna Bługowo - przedmiar robót

12.42. Kanalizacja sanitarna Buntowo - przedmiar robót

12.43. Kanalizacja sanitarna w Buntowie - protokół narady koordynacyjnej

12.44. Kanalizacja sanitarna w Buntowie - uzgodnienia z PZD

12.45. Kanalizacja sanitarna w Buntowie - uzgodnienia z WZMiUW

12.46. Kanalizacja sanitarna w Buntowie - uzgodnienia z ZWiK

12.47. Specyfikacja techniczna - rurociąg tłoczny wykonywany metoda przewiertu sterowanego

12.48. Opis technicznyKS Buntowo

12.49. Rys. nr 1.orientacja Buntowo-orientacja

12.50. Rys. nr 2.Projekt zagospodarowania terenu-Buntowo

12.51. Rys nr 3, Profil podłużny graw.-Model   12.52. Rys nr 4 Profil podłużny-przyłącza

12.53. Rys. nr 5.Profil podłużny rurociagu tłocznego

12.54. Rys. nr 6.Profil podłużny przyłącza wodociągowego

12.55. Rys nr 7.Szczegół studni rewizyjnej-Buntowo

12.56. Rys. nr 8.Projekt zagospodarowania terenu P1

12.57. Rys. nr 9.Pompownia ścieków

12.58. Rys. nr10. Szczegół studni z zaworem odpowietrzającym.Buntowo-

12.59. Rys. nr 11.Szczegół studni z czyszczakiem

 opublikowano 2017-09-01


 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo

opublikowano 2017-09-01

11. Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo 

opublikowano 11.08.2017 r.

 

11. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór-Franciszkowo

11.1 SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo

11.1.1 Modyfikacja SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo

11.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo - Formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ

11.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór-Franciszkowo - zalacznik nr 1 do formularza ofertowego

11.3 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo - zał. nr 2 do SIWZ

11.4 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo- zał. nr 3 do SIWZ

11.5 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo - zał. nr 4 do SIWZ

11.6 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej Nowy Dwór - Franciszkowo - zał. nr 5 do SIWZ

11.7 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo - załącznik nr 6 do SIWZ - umowa

11.8 OPIS TECHNICZNY DLA OBIEKTU - NOWY DWÓR - FRANCISZKOWO

11.9 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo - przedmiar robót

11.10 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo - strona tytułowa projektu

11.11 Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Franciszkowo - opis techniczny przepompowni ścieków

11.12 STWiOR - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo

11.13 NOWY DWÓR MAPA 1-Mapa

11.14 NOWY DWÓR MAPA 2-Mapa

11.15 NOWY DWÓR MAPA 3-Mapa

11.16 NOWY DWÓR MAPA 4-Mapa

11.17 NOWY DWÓR MAPA 5-Mapa

11.18 NOWY DWÓR MAPA 6-Mapa

11.19 NOWY DWÓR MAPA 7-Mapa

11.20 NOWY DWÓR MAPA 8-Mapa

11.21 NOWY DWÓR MAPA rejon pompowni-Mapa

11.22 NOWY DWÓR PROFIL A - zamienny do mapy 8-Profil

11.23 NOWY DWÓR PROFIL Ks-A-Profil

11.24 NOWY DWÓR PROFIL Ks-B, Ks-C, Ks- D-Profil

11.25 NOWY DWÓR PROFIL Ks-E-Profil

11.26 NOWY DWÓR PROFIL pompownia i studnia odwadniająca-Profil

11.27 NOWY DWÓR PROFIL TŁ-I, wA-Profil

11.28 NOWY DWÓR PROFIL TŁI-Profil

11.29 NOWY DWÓR PROFILE wB-Profil

11.30 NOWY DWÓR SCHEMAT studnia odwad. OW i odpow. OP-Profil

 

opublikowano 2017-07.26


 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej w m.Nowa Święta

opublikowano 2017-08-14

 

10. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta

opublikowano 04.08.2017 r.

 

10. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta

10.1 Specyfikacja techniczna - wodociąg w m. Nowa Święta

10.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta - SIWZ

10.3 PRZEDMIAR-KOSZT ŚLEPY NOWA ŚWIĘTA DZ NR 119

10.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

10.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta - zał. nr 2 do SIWZ

10.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta- zał. nr 3 do SIWZ

10.7 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta- zał. nr 4 do SIWZ

10.8 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta - zał. nr 5 do SIWZ

10.9 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta - załącznik nr 6 do SIWZ - umowa

10.10 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta - protokół ZUDP

10.11 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta - warunki włączenia do sieci

10.12 BIOZ Nowa Święta sieć wod

10.13 PROFIL WODOCIĄG Nowa Święta

10.14 PROJ SIEĆ WOD Nowa Święta 03 2017

10.15 STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD Nowa Święta 03 2017

10.16 WODOCIĄG, NOWA ŚWIĘTA, DZ. 119 pdf

opublikowano 20.07.2017 r.


 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych 2017-2018 

opublinowano 03.08.2017 r.

 

9. Informacja z otwarcia ofert -Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2017-2018 

opublinowano 01.08.2017 r.

 

9. Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz uczniów niepełnosprawnych 2017-2018

9.1 SIWZ - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Jastrowiu w roku szkolnym 2017-2018

9.2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

9.3 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - zał. nr 2 do SIWZ

9.4 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - zał. nr 3 do SIWZ

9.5 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - zał. nr 4 do SIWZ

9.6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 20.07.2017 r.


 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2017-2018

opublikowano 2017-08-07

8. Informacja z otwarcia ofert -Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 217-2018 

opublikowano 01.08.2017 r.

 

8. Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci do szkół 2017-2018

8.1 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017-2018 - SIWZ

8.2 Dowóz dzieci do szkół 2017-2018 - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

8.3 Dowóz dzieci do szkół 2017-2018 - Formularz oferty zał. nr 2 do SIWZ

8.4 Dowóz dzieci do szkół 2017-2018 - zał. nr 3 do SIWZ

8.5 Dowóz dzieci do szkół 2017-2018 - zał. nr 4 do SIWZ

8.6 Dowóz dzieci do szkół 2017-2018 - zał. nr 5 do SIWZ

opublikowano 18.07.2017 r.

 


 

7. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieczynek - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 28.07.2017 r.

 

7. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieczynek - informacja dotycząca otwarcia ofert

opublikowano 2017-07-18

7. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - zapytania do SIWZ - cz. 2

opublikowano 2017-07-13

7. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - odpowiedzi na pytania do SIWZ 

opublikowano 04.07.2017 r.

7. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w m. Pieczynek

7.1. SIWZ - Przebudowa drogi w m. Pieczynek

7.2. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

7.3. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - zał. nr 2 do SIWZ

7.4. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - zał. nr 3 do SIWZ

7.5. Przebudowa drogi w m. Pieczynek- zał. nr 4 do SIWZ

7.6. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - zał. nr 5 do SIWZ

7.7. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

7.8. Przebudowa drogi w m. Pieczynek - Opis

7.9. Przebudowa drogi gminnej - m Pieczynek-przedmiar

7.10. Profil

7.11. Przekroje poprzeczne

7.12. Przekrój normalny

7.13. PZT

7.14. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

opublikowano 2017-06-29


 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów opublikowano 17.05.2017 r.

6. Informacja z otwarcia ofert -budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów opublikowano 12.05.2017 r.

6.1 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżkipieszo-rowerowej Stawnica - Złotów

6.2 SIWZ - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów

6.2.a. Modyfikacja SIWZ - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów

6.3 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

6.4 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 2 do SIWZ

6.5 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 3 do SIWZ

6.6 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 4 do SIWZ

6.7 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 5 do SIWZ

6.8 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zal. nr 6 do SIWZ

6.9 Przedmiar Gmina Złotów- Złotów-Stawnica, ściażka pieszo-rowerowa €”04.04.2017

6.10 Opis techniczny

6.11 Plan orientacyjny

6.12 Projekt zagospodarowania terenu

6.13 Przekroje i szczegóły

6.14 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - STWiOR

 

opublikowano 2017-04-25


5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia ulicznego

5. Budowa oświetlenia ulicznego - informacja z otwarcia ofert opublikowano 09.05.2017 r.

5. Budowa oświetlenia ulicznego - pytania do SIWZ opublikowano 28.04.2017 r.

5. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia ulicznego

5.1 SIWZ - Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Złotów

5.2 Budowa oświetlenia ulicznego - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

5.3 Budowa oświetlenia ulicznego - zał. nr 2 do SIWZ

5.4 Budowa oświetlenia ulicznego- zał. nr 3 do SIWZ

5.5 Budowa oświetlenia ulicznego - zał. nr 4 do SIWZ

5.6 Budowa oświetlenia ulicznego - zał. nr 5 do SIWZ

5.7 Budowa oświetlenia ulicznego - wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

5.8 Kosztorys Międzybłocie Przedmiar

5.9 Kosztorys Józefowo Przedmiar

5.10 Kosztorys Blękwit Przedmiar

5.11 Kosztorys Nowy Dwór Przedmiar

5.12 Kosztorys Dzierzążenko Przedmiar

5.13 Decyzja Starostwo Powiatowe

5.14 Decyzja Starostwo Powiatowe (2)

5.15 Decyzja Starostwo Powiatowe (3)

5.16 Decyzja Starostwo Powiatowe (4)

5.17 Specyfikacja Techniczna - Blękwit

5.18 Specyfikacja Techniczna - Dzierzążenko

5.19 Specyfikacja Techniczna - Józefowo

5.20 Specyfikacja Techniczna - Nowy Dwór

5.21 Gmina Złotów - Blękwit projekt oświetlenie

5.22 Gmina Złotów - Dzierzążenko projekt oświetlenie

5.23.1 Gmina Złotów - Józefowo projekt oświetlenie.part1 1 z 3 spakowane archiwum .rar

5.23.2 Gmina Złotów - Józefowo projekt oświetlenie.part2 2 z 3 spakowane archiwum .rar

5.23.3 Gmina Złotów - Józefowo projekt oświetlenie.part3 3 z 3 spakowane archiwum .rar

5.24 Gmina Złotów - Międzybłocie projekt oświetlenie spakowane archiwum .rar

5.25 Gmina Złotów - Nowy Dwór projekt oświetlenie spakowane archiwum .rar

5.26 Projekt budowlany - zmiana nieistotna

opublikowano 2017-04-20


 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w m. Skic opublikowano 22.05.2017 r.

4. Informacja z otwarcia ofert -Przebudowa drogi w m. Skic

4. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w m. Skic

4.1 Przebudowa drogi m. Skic - SIWZ

4.2 Przebudowa drogi w m. Skic - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

4.3 Przebudowa drogi w m. Skic - zał. nr 2 do SIWZ

4.4 Przebudowa drogi w m. Skic - zał. nr 3 do SIWZ

4.5 Przebudowa drogi w m. Skic- zał. nr 4 do SIWZ

4.6 Przebudowa drogi w m. Skic- zał. nr 5 do SIWZ

4.7 Przebudowa drogi w m. Skic - wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

4.8 Przebudowa drogi w m. Skic - Przedmiar

4.9 Przebudowa drogi w m. Skic - STWiORB

4.10 PROJEKT BUDOWLANY TREŚĆ

4.11 PB-RYS-01-Plan sytuacyjny

4.12 PB-RYS-02-Profil podłużny

4.13 PB-RYS-03-przekroje konstrukcyjne

4.14.1 Decyzja lokalizacyjna celu publicznego 1 z 7

4.14.2 Decyzja lokalizacyjna celu publicznego 2 z 7

4.14.3 Decyzja lokalizacyjna celu publicznego 3 z 7

4.14.4 Decyzja lokalizacyjna celu publicznego 4 z 7

4.14.5 Decyzja lokalizacyjna celu publicznego 5 z 7

4.14.6 Decyzja lokalizacyjna celu publicznego 6 z 7

4.14.7 Decyzja lokalizacyjna celu publicznego 7 z 7

4.15.1 Uzgodnienie Powiatowy Zarząd Dróg 1 z 3

4.15.2 Uzgodnienie Powiatowy Zarząd Dróg 2 z 3

4.15.3 Uzgodnienie Powiatowy Zarząd Dróg 3 z 3

4.16 Projekt Organizacji Ruchu TREŚĆ

4.17 POR-RYS-01-Lokalizacja

4.18 POR-RYS-02-Plan sytuacyjny

4.19 POR UG 01

4.20.1 POR ZDP 01 1 z 2

4.20.2 POR ZDP 02 2 z 2

opublikowano 2017-03-14


3. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów

3.1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - SIWZ

3.2.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

3.3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 2 do SIWZ

3.4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 3 do SIWZ

3.5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 4 do SIWZ

3.6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zał. nr 5 do SIWZ

3.7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - zal. nr 6 do SIWZ

3.8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - załącznik nr 1 do formularza oferty

3.9. Budowa Scieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Plan orientacyjny

3.10. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - przedmiar

3.11.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów - Przekrój 2

3.12. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Projekt zagospodarowania terenu

3.13. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Przekrój 1

3.14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - STWiOR

3.15. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnisa - Złotów - Opis techniczny

 

opublikowano 2017-03-13

3. Informacja z otwarcia ofert -budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów

opublikowano 2017-03-30

3. Unieważnienie postępowania - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów

opublikowano 2017-04-04


2. Przebudowa drogi w m. Święta - informacja dotycząca otwarcia ofert

opublikowano 2017-03-16

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebodowa drogi w m. Święta

2.1. SIWZ - Przebudowa drogi w m. Święta

2.2. Przebudowa drogi w m. Święta - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

       2.2.a. Przebudowa drogi w m. Święta - załącznik nr 1 do formularza oferty

2.3. Przebudowa drogi w m. Święta - zał. nr 2 do SIWZ

2.4. Przebudowa drogi w m. Święta - zał. nr 3 do SIWZ

2.5. Przebudowa drogi w m. Święta - zał. nr 4 do SIWZ

2.6. Przebudowa drogi w m. Święta - zał. nr 5 do SIWZ

2.7. Przebudowa drogi w m. Święta - zal. nr 6 do SIWZ

2.8. Droga Świeta - plan orientacyjny

2.9. Droga Święta - plan sytuacyjny

2.10. Przebudowa drogi w m. Święta - projekt OPIS

2.11. STWiOR - przebudowa drogi w m. Świeta cz.1

2.12. STWiOR - przebudowa drogi w m. Świeta cz.2

2.13. STWiOR - przebudowa drogi w m. Święta cz.3

2.14. STWiOR - przebudowa drogi w m. Święta cz.4

2.15.Droga Święta - poprzeczniki

2.16. Droga Święta - profil podłużny

2.17. Droga Święta - przekrój normalny

2.18. Przebudowa drogi w m. Świeta - konstrukcja zjazdu

2.19. Przebudowa drogi w m. Święta - kanalizacja deszczowa projekt

2.20. STWiOR - przebudowa drogi w m. Świeta - kanalizacja deszczowa

2.21. Droga Świeta - kanalizacja deszczowa wpust

2.22. Droga Święta - kanalizacja deszczowa7 studnia rewizyjna

2.23. Droga Święta - kanalizacja deszczowa wylot

2.24. Droga Święta - kanalizacja deszczowa - zagospodarowanie terenu

2.25. Przebudowa drogi w m. Święta - przedmiary

 

2.26. Przebudowa drogi w m. Święta - zmiana treści SIWZ - zal. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 

opublikowano 2017-02-24

2.27. Przebudowa drogi w m. Święta - pytania do SIWZ

opublikowano 2017-03-14

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w m. Święta

opublikowano 2017-04-04


 

 

1. Informacja o wyborze oferty - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowiny - Złotów

opublikowano 2017-02-16

1. Informacja z otwarcia ofert - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowiny - Złotów

 

1. Buowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowiny - Złotów - ogłoszenie o zamówieniu

1.2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowiny - Złotów - SIWZ

1.3. SIWZ - budowa ścieżki Nowiny - Złotów Załącznik nr 1 Formularz Oferty

1.3.1. Budowa ścieżki Nowiny - Złotów - załącznik nr 1 do formularza oferty

1.4. Budowa ścieżki Nowiny - Złotów - zał. nr 2 do SIWZ

1.5. Budowa ścieżki Nowiny - Złotów- zał. nr 3 do SIWZ

1.6. Budowa ścieżki Nowiny - Złotów - zał. nr 4 do SIWZ

1.7. Budowa ścieżki Nowiny - Złotów- zał. nr 5 do SIWZ

1.8. Budowa ścieżki Nowiny - Złotów - zał. nr 6 do SIWZ

1.9. Kosztorys ofertowy ściażka pieszo-rowerowa

1.10. Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu

1.11. Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu (2)

1.12. Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu (3)

1.13. Rys.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne

1.14. Rys.2.2 Projekt zagospodarowania terenu

1.15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Nowiny - Złotów

opublikowano 2017-01-20

1. Budowa scieżki pieszo-rowerowej Nowiny - Złotów - odpowiedzi na pytania do SIWZ

opublikowano 2017-02-03

opublikowano 2017-03-14

Dokumenty do pobrania: