ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14 - od 16.04.2014 - 30TYŚ. EURO

19. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa żużla paleniskowego w 2015 r.

19. SIWZ dostawa żużla paleniskowego w 2015 r.

opublikowano dn. 30.12.2014

19. Zawiadomienie o wyborze - dostawa żużla 2015

opublikowano dn. 12.01.2015

19. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa żużla w 2015r.

opublikowano dn. 21.01.2015


18. Ogłoszenie o zamówieniu - wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt

18. SIWZ - wyłaywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt

opublikowano dn. 19.12.2014

18. Zawiadomienie o wyborze oferty - wyłapywanie bezdomnych zwierząt

opublikowano dn. 07.01.2014


17. Ogłoszenie o zamówieniu - długoterminowy kredyt bankowy

17. SIWZ - długoterminowy kredyt bankowy

UCHWAŁA Nr XL/412/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029

UCHWAŁA Nr XL/413/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr L/506/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

UCHWAŁA Nr L/507/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr SO-0951/17p/14/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 r.w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotów .

Uchwała nr SO-0954.37.13.Pi.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2013 rok

Uchwała Nr SO-0953/31/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2014 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów za pierwsze półrocze 2014r.

Uchwała nr SO-0950/35/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r.w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Złotów.

Uchwała Nr SO-0957/40/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów.

Uchwała Nr SO-0952/40/11/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2014 rok.

 

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy:

Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie

 Pozostało do spłaty zł

Data powstania zobowiązania

Data wygaśnięcia zobowiązan

Do spłaty

w b.r. budżetowym:

 

Sposób zabezpieczenia

 

 

 

 

 

 

SBL Złotów- umowa nr 452/11

2 500 000,00

30.11.2011

31.12.2019

0

 

Weksel in blanco

SBL Złotów  - umowa nr 471/12

1 600 000,00

21.12.2012

31.12.2022

0

Weksel in blanco

SBL Zlotów – umowa nr 455/2013

410 500,00

20.12.2013

31.12.2023

0

Weksel in blanco

ING Bank Śląski

800 000,00

16.12.2010

30.12.2016

0

 

Weksel in blanco

WFOŚiGW

1 877 852,40

22.07.2008

20.06.2019

138 000,00

 

Weksel in blanco

BGK Warszawa – wyprzedzające finansowanie

427 930,00

2014

2015

0

 

Ogółem kredyty i pożyczki:

7 616 282,40

x

x

138 000,00

 

Inne zobowiązania

Gmina nie posiada innych zobowiązań

 

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę

 

 

 

 

Gmina nie udzieliła gwarancji ani poręczeń

Wykaz pożyczek udzielonych przez Gminę

Gmina nie udzieliła pożyczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano dn. 28.11.2014

17. Zawiadomienie o wyborze oferty - długoterminowy kredyt bankowy

opublikowano dn. 08.12.2014 r.


16. Ogłoszenie o zamówieniu BZP dn. 24.10.2014.

16. Ogłoszenie o zamówieniu platforma licytacji elektronicznych dn. 24.10.2014

16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

16. Oświadczenie o spełnienie warunków.

16. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

16. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

16. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

16. Wykaz dostaw                

 16. Wzór wniosku.

16. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.

16. Załącznik nr 1 do projektu umowy.    

16. Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo.

opublikowano dn. 24.10.2014

16. Odpowiedzi nr I.

opublikowano dn. 28.10.2014

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano dn. 14.11.2014 r


15. Ogłoszenie o zamówieniu- zakup energii el. BZP.pdf

15.Ogłoszenie o zamówieniu- platforma licytacji elektronicznych.pdf

15. załączniki.zip     15. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf

opublikowano dn.08.10.2014

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

15. Zmiana terminu składania wniosków.pdf

opublikowano dn. 08.10.2014

15. Odpowiedzi nr I.pdf

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.10.2014 r.

opublikowano dn. 09.10.2014

15. Odpowiedzi nr II.

opublikowano dn.10.10.2014

15. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania BIP.

opublikowano dn. 23.10.2014


14. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego 2014-2015

14. SIWZ dostawa oleju opałowego 2014-2015

opublikowano dnia 25.09.2014 r.

14. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego 2014-2015.pdf

opublikowano dn. 03.10.2014


13. Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej.pdf

13. SIWZ - modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej.pdf

13 załączniki 1.zip    13 załączniki 2.zip

13. specyfikacja techniczna 1.zip      13 specyfikacja techniczna 2.zip

13. przedmiar robót branża elektryczna i sanitarna.zip

13. Zapytania do SIWZ - kotłownia w Świętej

13. Zapytania do SIWZ 2

13. Zapytania do Siwz 2 - odpowiedzi

opublikowano dn. 16.09.2014

13. Zawiadomienie o wyborze oferty - modernizacja systemu ogrzewanoa w ZS nr 2 w Świętej

opublikowano dn. 07.10.2013


12. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w Radawnicy

12. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w Radawnicy - załączniki

opublikowano dn. 05.09.2014 r.

12. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w Radawnicy

opublikowano dn. 13.11.2014 r.


11. Ogłoszenie o zamówieniu - termomodernizacja i przebudowa UG Złotów

11. SIWZ - termomodernizacja i przebudowa budynku UG Złotów

11.Opis_Biurowiec        11. Rysunki 1        11. Rysunki 2        11. Rysunki 3

11. Przedmiar     11. STWiOR - termomodernizacja UG Złotów

opublikowano dn. 02.09.2014

11. Zawiadomienie o wyborze oferty - termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Złotów

opublikowano dn. 23.09.2013


10. Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja oddziałów przedszkolnych - place zabaw - II przetarg

10. SIWZ - modernizacja oddziałów przedszkolnych - place zabaw - II przetarg

10. SIWZ modernizacja oddziałów przedszkolnych - place zabaw - II przetarg- formularz oferty

10. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne place zabaw - II przetarg

10. Górzna         10. Kleszczyna    10. Kleszczyna 2     10. Sławianowo   

  10. Stawnica     10. Kleszczyna       10. Kleszczyna 2        10. Skic        10. Skic 2    

     10. Święta    10. Zalesie   10. Zalesie 2

Radawnica:   10. Radawnica    10. Radawnica 2    10. Karty katalogowe

10. Karty katalogowe 2  

opublikowano dn. 03.07.2014

10. Zawiadomienie o wyborze oferty - modernizacja oddziałów przedszkolnych - place zabaw

opublikowano dn. 21.07.2014r


9. Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015

9. SIWZ -dowóz dzieci do szkół 2014-2015

opublikowano dn. 25.06.2017

9. Zawiadomienie o wyborze oferty - dowóz uczniów 2014-2015

opublikowano dn. 26.08.2014


8. Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja oddziałów przedszkolnych - place zabaw

8. SIWZ - modernizacja oddziałów przedszkolnych - place zabaw

8. SIWZ modernizacja oddziałów przedszkolnych - oferta na place zabaw

8. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne place zabaw

8. Sławianowo                      8. Święta                           8. Górzna

Radawnica: 8. Radawnica , 8. Radawnica 2 ,  8. Karty katalogowe ,  8. Karty katalogowe 2

8. Zalesie      8. Zalesie 2

8. Stawnica                8. Skic    8. Skic 2                  8. Kleszczyna     8. Kleszczyna 2

opublikowano dn. 13.06.2014r.

8. Unieważnienie postępowania - place zabaw

opublikowano dn. 02.07.2014


7. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi w Świętej

7. SIWZ - przebudowa drogi w Świętej

7. SIWZ - przebudowa drogi w Świętej Opis Proj-Budowlany

7. SIWZ - przebudowa drogi w Świętej Przekroje normalne-Model

7. SIWZ - przebudowa drogi w Świętej rozpoznanie geotechniczne

7. SIWZ - przebudowa drogi w Świętej Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

7. SIWZ - przebudowa drogi w Świętej Szczegóły konstrukcyjne-Model

7. SIWZ =przebudowa drogi w Świętej PZT Święta-Model

7. Przedmiar I                      7. Przedmiar II

opublikowano dn. 11.06.2014r

7. Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa drogi w Świętej

opublikowano dn. 01.07.2014


6. Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja oddziałów przedszkolnych

6. SIWZ - modernizacja oddziałów przedszkolnych

6. SIWZ modernizacja oddziałów przedszkolnych - załącznik 1.1

6. SIWZ modernizacja oddziałów przedszkolnych - załącznik 1.2

6. SIWZ modernizacja oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 2 druk oferty

opublikowano dn. 10.06.2014r.

6. Modyfikacja SIWZ - dostawa wyposażenia oddziałów przedszkolnych

6. Modyfikacja SIWZ - dostawa wyposażenia oddziałów przedszkolnych-terminy

opublikowano dn. 30.06.2014r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty - modernizacja oddziałów przedszkolnych

opublikowano dn. 21.07.2014r


5. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony - zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego

opublikowano dn. 26.02.2014

5. Zawiadomienie o wyborze oferty - zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego

opublikowano dn. 02.04.2014


4. Ogłoszenie o zamówieniu - zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie

4. SIWZ - zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie

4. Zagospodarowanie J.Zaleskiego przedmiar

4. Załącznik OPISY    4. Załacznik rysunki 1              4. Załącznik rysunek

opublikowano dn. 18.02.2014

4. Zawiadomienie o wyborze oferty - zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie

opublikowano dn. 12.03.2014


3. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie

opublikowano dn. 15.01.2014

3. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie

opublikowano dn. 04.03.2014


2. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Pieczynek- Zalesie

opublikowano dn.14.01.2014

2. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Pieczynek-Zalesie

opublikowano dn. 25.02.2014


1. Ogłoszenie o zamówieniu - obsługa geodezyjna Gminy Złotów w 2014 r.

1. SIWZ obsługa geodezyjna gminy Złotów w 2014 r

opublikowano dn.10

1. Zawiadomienie o wyborze oferty - obsługa geodezyjna Gminy Złotów

opublikowano dn. 21.01.2014

Dokumenty do pobrania: