9

9. Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Ogłoszenie o zamówieniu
9.1 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - SWZ
9.2 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
9.3 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy
9.4 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
9.5 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy
9.6 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Identyfikator postępowania na miniPortalu
9.7 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Instrukcja użytkownika miniPortalu
9.8 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - STWOIRB
9.9 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Przedmiar robót
9.10 Budowa chodnika w m. Dzierzażenko - PROJEKT
9.11 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - POR

Opublikowano: 06.05.2022

9.12 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

9.13  Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-05-23

9.14 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9.15 Budowa chodnika w m. Dzierzążenko - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2022-05-31