Archiwum zamówień publicznych 2007-2012

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Numer ogłoszenia w BZP: 523350 - 2012;  data zamieszczenia: 21.12.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,
      tel. 67 2635305, faks 67 2635305.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia wyłapywanym zwierzętom.
2. Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt w odpowiednich warunkach
i zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych
tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr, odpowiednie oświetlenie, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy.
3. Wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
4. Poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami
w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu oraz do informowania tych osób o danym zwierzęciu, instruowania ich o zasadach opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach, nawykach i zwyczajach.
5. Zawieranie na piśmie pod rygorem nieważności umów cywilnoprawnych na podstawie których osoby określone w punkcie poprzedzającym będą przyjmować zobowiązanie do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu, przechowywania tych umów i prowadzenia ich ewidencji oraz okazywania umów i ewidencji na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego.
6. Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt w sposób polegający na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i numer czip) daty jego przyjęcia, historii jego pobytu, dane dotyczące prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia 
schroniska z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska, w przypadku śmierci zwierzęcia podanie przyczyny śmierci.
7. Oznaczanie numerem identyfikacyjnym przebywających w hotelu zwierząt poprzez czipowanie.
8. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt
(w szczególności na cyfrowych nośnikach danych) i przekazywania jej Zamawiającemu (raz w miesiącu wraz z fakturą) w celu umieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Bezzwłoczne informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego
o zabraniu danego bezdomnego zwierzęcia przez daną osobę do swojego miejsca pobytu.
10. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczególności:
a) przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do jego stanu zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii),
b) podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych
i zewnętrznych,
c) sterylizacja,
d) podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia,
e) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia go przed zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do zdrowia i sprawności.
11. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Złotów atakami bezdomnych zwierząt, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich wyłapania w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 4 godzin od chwili zgłoszenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego, e-mailem lub faxem.
12. Utylizacja padłych bezdomnych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13*. Przejęcie i transport bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Złotów przebywających w schroniskach w Pile i w Złotowie, w ilości około 30 psów. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać 
to będzie z ilości zwierząt przebywających w hotelu lub w schronisku dla zwierząt na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat
    z tego tytułu.
*zapis dotyczy przypadku zmiany dotychczasowego  Wykonawcy usługi.

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.), Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla     prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra
    Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i wrunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0,  85.20.00.00-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia wykonawcy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia wykonawcy
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia wykonawcy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia wykonawcy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
       SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2         ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów,  ul. Leśna 7,  77-400 Złotów
IV.4.4) Termin składania  ofert:  04.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wykonanie systemu ogrzewania w Sali wiejskiej w Buntowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wójt Gminy Złotów
wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:
„Wykonanie systemu ogrzewania  w Sali wiejskiej w Buntowie ”

i zaprasza do złożenia oferty
Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, ze zmianami) - art.4 ust. 8 ustawy.
1.Przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie systemu ogrzewania w Sali wiejskiej
w Buntowie a w szczególności:
- montaż wkładu kominowego systemowego na fundamencie betonowym
- montaż wkładu kominkowego 14kW z nadmuchem z komory  powietrza z turbiną
/z wyposarzeniem/
- montaż obudowy kominka z cegły klinkierowej, granitu i płyty gipsowej
-rozprowadzenie powietrza  za pomocą przewodów metalowych z kratkami
wywiewnymi-anemostatami
- odtworzenie konstrukcji dachu i pokrycia wokół komina
- obudowa kanałów nawiewowych
w  zakresie określonym przedmiarem robót, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Przed złożeniem oferty. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w
celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników
wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed przeprowadzeniem wizji lokalnej proszę o kontakt
z Urzędem Gminy wydział budownictwa p. Jacek Trybuchowicz
2.Termin realizacji zamówienia: do 31.01.2013 r.
3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę
zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie
koszty towarzyszące realizacji zamówienia.
5.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100%
6.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do
03.01.2012r. do godz. 11oo w pokoju nr l (sekretariat).

Dostawa żużla paleniskowego w 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa żużla paleniskowego przeznaczonego

do remontu dróg gminnych.

Numer ogłoszenia w  BZP  497618  - 2012;

data zamieszczenia: 07.12.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę żużla paleniskowego w ilości około 5500 t.  Żużel winien odpowiadać wymogom normy PN-60/B-23011 oraz warunkom dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie określonym w Instrukcji 234/95 Instytutu Techniki Budowlanej „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych” i Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych wydzielanych przez materiały budowlane (Monitor Polski nr 19, poz.231).

Zamówienie obejmuje dostawę żużla wraz z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem żużla w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Złotów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.09.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 20.12.2012 r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obsługa bankowa budżetu Gminy Złotów w okresie od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Złotów
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia
o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie usług:
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Złotów
w okresie od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia
2013 roku”

i zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz.
759, ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy.

1. Zamawiający:
Gmina Złotów z s. w Złotowie
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów
tel: ( 67) 263 2537  fax (67) 263 2537
zlotow@gminazlotow.pl
Krystyna_schilling@wp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu
Gminy Złotów wraz ze wszystkimi jednostkami
organizacyjnymi.
Liczba jednostek organizacyjnych Gminy, jak również
ich forma organizacyjna  w okresie obowiązywania umowy
 może ulec zmianie.
2.1 Na dzień zawarcia umowy na obsługę bankową budżetu
Gminy Złotów przewiduje się  następujące ilości
 rachunków bankowych:
a/ jeden (1) rachunek podstawowy dla organu budżetu
Gminy Złotów,
b/ trzynaście (13) rachunków podstawowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy,
c/ cztery (4) rachunki pomocnicze dla jednostek
organizacyjnych Gminy,
2.2  Zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne
 Gminy Złotów:
▪ Gmina Złotów
▪ Urząd Gminy Złotów,
▪  Szkoła Podstawowa w Radawnicy,
▪ Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
▪ Szkoła Podstawowa w Świętej.
▪ Szkoła Podstawowa w Kleszczynie,
▪ Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
▪ Szkoła Podstawowa w Stawnicy,
▪ Szkoła Podstawowa w Górznej,
▪ Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świętej,
▪ Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy,
▪ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
▪ Biblioteka Publiczna Gminy Złotów  w Radawnicy. 

2.3 Zakres zamówienia obejmuje:
2.3.1.  Bieżącą obsługę bankową budżetu Gminy jako jednostki
 samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych,
 polegającą na:
a/  Otwieraniu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunku
podstawowego budżetu gminy, rachunków pomocniczych, w tym
możliwości otwierania dodatkowych rachunków bankowych na
warunkach zadeklarowanych w ofercie,
b/ Otwieraniu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków
bankowych jednostek organizacyjnych gminy, w tym możliwości 
otwierania dodatkowych rachunków bankowych na warunkach 
zadeklarowanych w ofercie,
c/ Przyjmowaniu wpłat gotówkowych od Zamawiającego; przez wpłaty
Zamawiającego  rozumie się również wpłaty dokonywane przez sołtysów
gminy z tytułu inkasa podatków i opłat,  działających z
 upoważnienia Gminy,
d/  Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
e/ Realizacji poleceń przelewu w systemie elektronicznym na
rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę Zamawiającego
oraz na rachunki prowadzone w innych bankach, w czasie rzeczywistym,
f/ Realizacji poleceń przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone
 w banku prowadzącym obsługę Zamawiającego oraz na rachunki prowadzone
w innych bankach w przypadku awarii systemu elektronicznego lub  braku
łączności z bankiem obsługującym. Zlecenia płatnicze przekazane/złożone
do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu,
przekazane/złożone po godzinie 14-tej – w następnym dniu roboczym,
g/ Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych  (książeczek czekowych),
h/ Sporządzaniu wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych
 i codziennym  ich udostępnianiu do odbioru upoważnionym pracownikom,
i/ Wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku  bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,j/ Przechowywaniu depozytów.
2.3.2. Zapewnienie oprocentowania środków na wszystkich rachunkach  bankowych Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy -  według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M przemnożoną przez  współczynnik  (w) banku zadeklarowany w ofercie cenowej -   stały w czasie trwania umowy.
 Stawka WIBOR 1M – w wysokości zanotowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów jednomiesięcznych.  Oprocentowanie rachunków
(o) = WIBOR 1Mx …..(w)   %. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
2.3.3. Zapewnienie możliwości otwierania lokat typu „OVER NIGHT” jednodniowych i weekendowych:
Automatyczne, bez dodatkowych formalności,  bez prowizji i opłat, tworzenie lokat
 „OVER NIGHT” -  na koniec każdego dnia w przypadku, gdy kwota wolnych środków wyniesie powyżej  20 000 zł  - do pełnej wysokości sald na rachunku podstawowym Gminy oraz na rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę  WIBOR O/N przemnożonej przez  wskaźnik banku  (w) zadeklarowany w ofercie cenowej, stały w okresie trwania umowy.  Oprocentowanie
lokat typu „OVER NIGHT” = WIBOR O/N x ……. (w) %.
Tworzenie lokat „over night” tylko w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie  wyższa, niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. Warunki lokowania  środków na lokatach terminowych innych niż over night ustalane będą każdorazowo
 w drodze negocjacji pomiędzy Gminą a bankiem Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo deponowania środków na lokatach w innych bankach.


2.3.4. Zapewnienie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym:
Możliwość zaciągnięcia  kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
Maksymalna kwota kredytu krótkoterminowego - 1.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu (o)  według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku (m) niezmienna w całym okresie trwania umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym = WIBOR 1M +...(m) %. Od uruchomienia kredytu w rachunku bankowym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.

2.3.5. W zakresie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:
1. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek  i utworzenie stanowisk obsługi:   jedno stanowisko w Urzędzie Gminy w Złotowie, jedno - w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie i jedno w Bibliotece
Publicznej Gminy Złotów z.s. w Radawnicy.  Pozostałe jednostki organizacyjne (szkoły, gimnazja) obsługiwane będą  przez Urząd Gminy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości tworzonych stanowisk dla celów elektronicznej obsługi bankowej.
System bankowości elektronicznej obejmuje:
1.1. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej łącznie z przeniesieniem bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez wykonawcę.
1.2. Serwis oprogramowania.
1.3. Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych.
1.4. Przeszkolenie pracowników w zależności od potrzeb.
1.5. Usuwanie awarii systemu w możliwie krótkim czasie.
1.6. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie dyspozycji płatniczych w formie papierowej bez dodatkowych opłat.
System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
-  dostęp do usług przez 9 godzin  w każdym dniu roboczym w godzinach od 7-ej do 16-tej,
-  uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach  na rachunkach bankowych,
-  przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji według wszystkich kryteriów możliwych  do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
-  możliwość dokonywania przelewów bankowych z wszystkich rachunków bankowych,
-  możliwość wydruku wyciągów bankowych i poleceń przelewu,
-  import danych z programów księgowo-płacowych  do systemu bankowości elektronicznej,
-  pełne bezpieczeństwo w zakresie obsługi bankowej, zgodnie z przepisami prawa.
Instalacja oprogramowania winna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy obsługi bankowej.

2.3.6. Obsługę bankową świadczeniobiorców z terenu Gminy Złotów – wypłatę w gotówce świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz zasiłków celowych i zasiłków okresowych, na podstawie złożonych w banku list wypłat świadczeń, w terminach wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z zaakceptowanym przez strony harmonogramem wypłat.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - Bank posiadał oddział na terenie Złotowa.

4. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki zadeklarowane w ofercie do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, które posiadają lub otworzą rachunki bankowe w okresie
 obowiązywania umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych z tytułu:
- otwierania, prowadzenia  i likwidacji rachunków bankowych, w tym rachunków lokat terminowych ( również „over night”)
- wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego, w tym wpłat dokonywanych  przez sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat,
- wypłat gotówki z rachunków bankowych Zamawiającego, w tym na rzecz świadczeniobiorców z terenu Gminy,
- realizacji poleceń przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez Wykonawcę jak i na rachunki prowadzone w innych bankach,
- sporządzania wyciągów bankowych,
- wydawania książeczek czekowych,
- przechowywania depozytów,
- objęcia systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek.
Regulaminy otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz tabela opłat i prowizji banku wykonawcy nie mają zastosowania do niniejszego zamówienia.

6.Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

7. Wybór oferty:  zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium                                                                                                       Waga
Cena obsługi bankowej – CB 50%
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – CL 10%
Oprocentowanie lokat over night - CO 20%
Oprocentowanie kredytu w bieżącym rachunku bankowym – CK  20%
Razem: 100 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według poniższej zasady:

a/ Cena obsługi bankowej:
 
          CB =    cena najniższa     x  0,50  x 100 pkt
              cena badana

b/ Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:
 
          CL =    oprocentowanie lokat badanej oferty        x  0,10  x 100 pkt
              najwyższe   zaoferowane oprocentowanie
Oprocentowanie środków = WIBOR 1M x ……….. =………….  %.


c/ Oprocentowanie lokat over night:
 
          CO =    oprocentowanie lokat badanej oferty       x  0,20  x 100 pkt
              najwyższe   zaoferowane oprocentowanie
Oprocentowanie lokat over night  = WIBOR ON  x …….….  = …………%.
d/ Oprocentowanie kredytu w bieżącym rachunku bankowym:
 
          CK  =     najniższe oprocentowanie kredytu  x  0,20  x 100 pkt
                zaoferowane oprocentowanie

Oprocentowanie uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym = WIBOR 1M +……... % = ………….%


Wartość oferty zostanie obliczona wg wzoru:

W = CB + CL + CO + CK

Dla potrzeb kalkulacji ceny oferty należy przyjąć wartość WIBOR 1M i WIBOR ON
z dnia 05.12.2012 r.

Przewidywany zakres usług określony na podstawie 2012 r.:
a/ przelewy –  22000 szt.,
b/ wpłaty i wypłaty gotówkowe – 3 740 000,00 zł
c/ lokaty „over night” – 500 000,00 zł dziennie


8. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:
    Krystyna Schilling – Skarbnik Gminy –  tel. 67 263 53 05

9. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 14.12.2012 r.
do godz. 1200 , w pokoju nr 1 (sekretariat).

Załączniki:
1. Formularz oferty.

Zakup oraz montaż mebli kuchennych w Sali wiejskiej w Rudnej

Złotów, dnia 04.12. 2012r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

                     W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naZakup oraz montaż mebli kuchennych w Sali wiejskiej w Rudnej”

zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

Zakup oraz montaż mebli kuchennych a szczególności:

 

- szafa o wymiarach  2,6mx1,2mx0,6m

- szafa o wymiarach 2,6mx0,6mx0,6m

- szafki pod blat 1,2x0,52x0,82 1 szt. 1,0x0,52x0,82 1 szt. 1,15x0,52x0,82 1 szt.

- szafka narożna stojąca 0,82x0,3x0,52

- szafka narożna wisząca 0,6x0,3x0,72

- szafki wiszące 1,2x0,3x0,72 1 szt. oraz 1,2x0,6x0,95 1 szt.

-blat kuchenny 3,65x0,6

- stół kuchenny 1,5x0,9

Przed złożeniem oferty. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalna w
celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników
wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty wykonawca proszony jest o kontakt w sołtysem Jarosławem Maciejewskim w celu ustalenia wszystkich szczegółów zamówienia
nr tel. 501-516-406

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2012

Termin składania ofert: 10.12.2012

 

Kryteria oceny ofert:

 Cena: 100 %

 

Inne:…………………………………………………………….%

                   

                                         ……………………………………………………………. %

 

Uwagi: Osoba do kontaktu: Mateusz Marciniak tel. 67-263-53-05

     Jarosław Maciejewski tel. 501-516-406

                                                                                 

 

                                                                                                       

                                     ……………………………….

                                                                                                                

                                               / zamawiający/

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn: ”Zagospodarowanie brzegu jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie

Złotów, dnia 07.11.2012r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn: ”Zagospodarowanie brzegu jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie (budowa pomostu o dł. całkowitej do 25m.  oraz przystani dla wędkarzy, zagospodarowanie plaży)”.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

a/ projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133) – w ilości 5 egzemplarzy,

b/ uzyskanie zgody właścicieli na prowadzenie inwestycji na nieruchomości,

c/ przedmiary robót opracowane zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) – w ilości 2 egzemplarzy,

d/ kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
nr 130, poz. 1389) – w ilości 2 egzemplarzy,

e/ informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

f/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane zgodnie z rozdziałem
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) –
w ilości 2 egzemplarzy,

g/ wykonanie koniecznych badań geologicznych,

i/ projekt budowlany, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, operaty oraz specyfikacje techniczne na płycie CD w formacie PDF.

h/ operat wodno-prawny niezbędny do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

 

Termin realizacji zamówienia:31.12.2012

 

Termin składania ofert: 16.11.2012

 

 

 

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena: 100%

Inne:…………………… ………………….%

                   

 Uwagi: Osoba do kontaktu Emila Piechowska-Ciozda tel. 672635305

 

 

                                                               ……………

                                                                                   / zamawiający/

 

Załącznik - Zagospodarowanie brzegu jeziora Zaleskiego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna (2012)

Złotów, dnia 05.11.2012r.

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

         W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna, a w szczególności:

 

Kanalizacja deszczowa z podłączeniem do wpustu na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 189

 

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 189 gr. 10 cm

- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

-wykopy

-montaż wpustów Ø 500 z rur betonowych

- wykonanie ławy z pospółki

- ułożenie przykanalika z rur PCV Ø 200

- zasypanie przykanalików oraz obsypanie wpustów

- odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 189

W załączniku przedmiar robót wraz z rysunkiem

Termin realizacji zamówienia: 30.12.2012r.

Termin  składania ofert: 14.11.2012r.

 

Kryteria oceny ofert:

   Cena: 100%

 

   Inne:……………………………………….%

 

udostępniono 07.11.2012

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia w BZP: 424974 - 2012;  data zamieszczenia: 30.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,
      tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Złotów, w wysokości do 2 600 000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zakres usługi obejmuje m.in:

1. Kredyt w PLN, kwota do 2 600 000,00 zł.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego, na rachunek podstawowy Gminy Złotów w SBL Złotów nr 70 8941 0006 0000 1137 2000 0010. Przewidywane termin uruchomienia kredytu: do 17.12.2012 r.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej części kredytu.

4. Przewidywany okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2022 roku.

5. Spłata kredytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ .

6. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłaty kredytu ustalonym w załączniku nr 1. Wszystkie zmiany będą dokonywane po uprzednim uzgodnieniu nowego harmonogramu spłaty kredytu pomiędzy stronami umowy.

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Banku, wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia dokonania wcześniejszej spłaty, bez żadnych dodatkowych kosztów ( prowizji, opłat, itp.)

 8. Spłata odsetek w czasie trwania umowy będzie następować w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Odsetki od kredytu będą naliczane od kwot rzeczywistego zadłużenia.

9. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę banku, stałą w okresie obowiązywania umowy.

10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku.

11. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia wykonawcy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia wykonawcy

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia wykonawcy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia wykonawcy

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zmiana - zmniejszenie kwoty kredytu.

2. Zmiana harmonogramu spłat kredytu w przypadku zmniejszenia kwoty kredytu lub wcześniejszej spłaty części kredytu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zakup sprzętu na plac zabaw do miejscowości Stawnica

Złotów, dnia 25.10. 2012r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

                     W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup sprzętu na plac zabaw do miejscowości Stawnica

zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stawnica a w szczególności:

 

- huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym

- huśtawka sprężynowa

- ścianka linowa pajęczyna

- huśtawka wagowa

- tablica regulaminowa

Cena powinna obejmować transport do miejsca wbudowania oraz montaż(wbudowanie) urządzeń. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane z drewna, montowane na kotwach metalowych do ziemi. 

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2012

Termin składania ofert: 31.10.2012

 

Kryteria oceny ofert:

                                Cena: 100 %

 

      Inne:…………………………………………….%

                   

         …………………………………………. %

 

Uwagi: Osoba do kontaktu: Mateusz Marciniak tel. 67-263-53-05

 

                                                                                                          Gmina Złotów

  Ul. Leśna

77-400 Złotów

                                                                                               ……………………………….

          / zamawiający/

                                   

 

opublikowano dn.25.10.2012                                                                             

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Dom Nauczyciela” w Radawnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 406348 - 2012;    data zamieszczenia:  18.10.2012 r.

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Dom Nauczyciela” w Radawnicy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Dom Nauczyciela” w Radawnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:

1. Sieci wodociągowej PEØ110 długości 430 m.

2. Kolektorów sanitarnych grawitacyjnych PCVØ200 długości 381,50 m.

3. Rurociągu tłocznego ścieków PEØ90 długości 462 m.

4. Przepompowni ścieków Qdśr=15,4m3/d, zbiornik przepompowni z polimerobetonu o średnicy 1500mm. Teren przepompowni utwardzony kostką betonową, ogrodzony siatką powlekaną. Przepompownia wyposażona w 2 pompy  produkcji ABS z wirnikiem VORTEX.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 31.05.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, odpowiadających swoim zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.10.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

udostępniono dn. 19.10.2012

Zabudowa linii kablowej nn. 0,4kV z oświetleniem terenu w m. Święta (PGO)

   Złotów, 18.10.2012 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych:

„Zabudowa linii kablowej nn. 0,4kV

z oświetleniem terenu w m. Święta (PGO) ”

i  zaprasza do złożenia oferty

 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) – art.4 ust.8 ustawy.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a w szczególności:

1.1 Trwały demontaż istniejącego zasilania słupa oświetleniowego – 18m.

1.2 Wykonanie zasilania kablowego YAKY 4x16mm2 do rozdzielnicy oświetleniowej SO-1 – dł. 120m,

1.3 Przeniesienie istniejącego słupa oświetleniowego.

1.4 Wykonanie zasilania kablowego YAKY 4x16mm2 do słupów oświetleniowych na parkingu osiedlowym ( pkt „J” i „K”) – dł. 219m.

1.5 Dostawa i montaż słupów oświetleniowych typu SPK-8 z oprawą typu OPS-70W/400 – 2 szt.


Zakres robót zgodny z załączonymi
  mapami sytuacyjno- wysokościowymi  i  schematami strukturalnymi zasilania.

 

2. Wymagany termin realizacji robót:   do 20 listopada 2012 r.

 

3.Cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty wynikające z wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt:

a/ organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.

b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac,

d/ ubezpieczenia prowadzonych robót budowlanych.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację robót i określenie ceny ryczałtowej.

 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:

    Zdzisław Gwizdała –  tel. 67 263 53 05

 

5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 24.10.2012 r. do godz. 1200  w pokoju nr 1 (sekretariat).

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Mapa sytuacyjno- wysokościowa – 2 szt.
 3. Schemat strukturalny zasilania – 2 szt.

 

udostępniono 19.10.2012

Utrzymanie nawierzchni oraz zagospodarowanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Nowiny w kierunku Złotowa.

Złotów, dnia 10.10.2012r.

 

ZAPYTANIE  CENOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

                     W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Utrzymanie nawierzchni oraz zagospodarowanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Nowiny w kierunku Złotowa.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

 

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje utrzymanie nawierzchni oraz zagospodarowanie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Nowiny w kierunku Złotowa, a w szczególności:

Nazwa produktu towaru

Jednostka miary

Ilość

Montaż ławek

szt.

8

Montaż koszy na śmieci

szt.

2

Montaż oraz wykonanie tablic informacyjnych o konstrukcji drewnianej wg. załącznika nr 1

szt.

3

Roboty budowlane –utrzymanie nawierzchni 

kpl.

1

Obiekt  „Ścieżka pieszo-rowerowa z Nowin w kierunku Złotowa” prowadzi z miejscowości Nowiny do miasta Złotowa. Ścieżka usytuowana jest na działkach nr 410/9, 410/11, 437/2, 434/7 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko przy trasie Nowiny- Złotów . Ścieżka  ma spełniać role zarówno chodnika dla pieszych jak i ścieżki rowerowej. W tym celu konieczna jest poprawa jej nawierzchni oraz montaż urządzeń służących polepszeniu warunków korzystania z niej :

Zakres robót budowlanych:

- wykonanie koryta głębokości 15 cm i szerokości 150 cm i długości 1500 m

-wykonanie podsypki z piasku lub pospółki gr. 8 cm i szer. 150 cm i długości 1500 m

-wykonanie podbudowy z tłucznia, kruszonego betonu lub innego materiału konstrukcyjnego gruboziarnistego o uziarnieniu0-50mm gr. 7 cm szer. 150 cm i długości 1500 m.

 

Termin realizacji zamówienia: 16.11.2012r.

Termin  składania ofert: 17.10.2012r.

 

Kryteria oceny ofert:

                                Cena: 100%

 

Inne:…………………………………………………………….%

                   

                                       

 

 

Uwagi: Osoba do kontaktu: Mateusz Marciniak  tel. 67-263-53-05

 

udostępniono 10.10.2012

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowiny

                                                                                                                                                                                           

 

Załącznik nr 2

do regulaminu udzielania przez  Gminę Złotów

 zamówień publicznych o wartości

 poniżej 14.000 euro

 

 

Złotów, dnia 02.10.2012 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

                     W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowiny

zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

 

Plac zabaw:

Zestaw zabawowy(płaszczyzna z opon, pomost ruchomy, drabinka skośna szczebelkowa, równoważnia skośna, zjeżdżalnia, wieża)

szt.

1

Huśtawka sprężynowa

szt.

2

Huśtawka wagowa

szt.

1

Huśtawka podwójna

szt.

1

Drążek akrobatyczny

szt.

1

Drabinka skośna

szt.

1

Karuzela

szt.

1

Piaskownica

szt.

1

Kosz na śmieci

szt.

2

Ławeczka

szt.

3

Tablica regulaminowa

szt.

1

Cena powinna obejmować transport do miejsca wbudowania oraz montaż(wbudowanie) urządzeń. Wszystkie urządzenia montowane na kotwach metalowych do ziemi. 

 

 

 

Zagospodarowanie terenu:

Oczyszczenie terenu(gruz, śmieci)

m3

1

Rozrzucenie torfu

m2

100

Wykonanie trawników

m2

100

Nasadzenie krzewów

szt.

40

Roboty ziemne

m3

20

Modernizacja ogrodzenia

kpl

1

 

Termin składania ofert : 10.10.2012

Termin realizacji zamówienia: 16.11.2012

 

Kryteria oceny ofert:

     Cena:100%

 

                                 Inne:…………………………………………………………….%

                   

                                         ……………………………………………………………. %

 

 

Uwagi: Osoba do kontaktu Mateusz Marciniak 67-263-53-05

 

…………………………………………………………............

 

…………………………………………………………………

 

 

                                                                                                            

                                  ……………………………….

                                              / zamawiający/

 

 

 

 

udostępniono dn.03.10.2012

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Świeta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 376338 - 2012;    data zamieszczenia:  02.10.2012 r.

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:

1. Sieci wodociągowej PEØ110 długości 940 m.

2. Przyłączy wodociągowych PEØ32 długości 53,50 m.

3. Kolektorów sanitarnych grawitacyjnych PCVØ200 długości 52,50 m.

4. Kolektorów sanitarnych grawitacyjnych PCVØ160 długości 700 m.

5. Rurociągu tłocznego ścieków PEØ90 długości 191,50m.

6. Przepompownia ścieków Q=0,83dm3/s, zbiornik przepompowni z polimerobetonu o średnicy 1200mm. Teren przepompowni utwardzony kostką betonową, ogrodzony siatką powlekaną. Przepompownia wyposażona w 2 pompy  produkcji ABS z wirnikiem VORTEX.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 28.12.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, odpowiadających swoim zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.10.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

udostępniono dn.02.10.2012

Zapytanie cenowe na dostawę-usługę

Złotów, dnia 20.09.2012 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

                     W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej + montaż zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

 

Wymiary: szerokość 5m, długość 10m, wysokość min. 2,2 m

 

Dach kryty blachodachówką spad dwustronny

 

Wiata wykonana z drewna sosnowego zabezpieczonego impregnatem głębokopenetrującym w kolorze ciemnobrązowym.

Konstrukcja zabezpieczona przed działaniem grzybów i porostów.

Posadowienie wiat na stopach fundamentowych z betonu B15 wylewanych na miejscu lub prefabrykowanych. W stopach fundamentowych należy osadzić okucia ocynkowane do zamocowania słupów wiaty.

Przykładowy projekt wiaty w załączniku altanka

 

Termin składania ofert : 27.09.2012

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2012

 

Kryteria oceny ofert:

                                Cena:100%

   Inne:…………………………………………………………….%

                    

   ……………………………………………………………. %

 

 

Uwagi: Osoba do kontaktu Mateusz Marciniak 67-263-53-05

 

…………………………………………

 

 

                                                 

             

                                                                                / zamawiający/            

 

 

Budowa przyłącza wodociągowego w m. Blękwit

Zlotów, 07.09 dnia  2012 r.

ZAPYTANIE CENOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa przyłącza wodociągowego w m. Blękwit

        zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany poniżej przedmiot zamówienia:

 

- ułożenie rurociągu z rur PCV Ø 110,  L = 156,5 mb.,

 

- montaż zasuw i hydrantów,

 

- płukanie sieci i chlorowanie ,

 

- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą przyłącza.

 

oferty prosimy składać do 20 września 2012r

 

Termin realizacji zamówienia:

IV kwartał 2012 r.

 

Kryteria oceny ofert:

                                           Cena: 100%

Mapa Blękwit


udostępniono dn. 10.09.2012

Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych  Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2012/2013


Numer ogłoszenia w BZP: 320090 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa  oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2012/2013

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek: Szkoła Podstawowa w Sławianowie - jednorazowa dostawa do 5.000 l - łącznie około 20.000 l, Szkoła Podstawowa w Świętej - jednorazowa dostawa do 3.000 l - łącznie około 45.000 l Gimnazjum w Radawnicy - jednorazowa dostawa do 6.000 l - łącznie około 35.000 l.

Ogółem zamówienie obejmuje dostawę około 100.000 l oleju opałowego. Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Urzędu Gminy Złotów (przesłany faksem lub e-mailem), określający ilość oleju opałowego i miejsce dostawy..

Rozliczenie każdorazowej dostawy odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście dostarczonego oleju (według wskazania przepływomierza).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką , pompę ssąco - tłoczącą.

Dostarczana ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 15° C.

Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze, w godzinach funkcjonowania placówki.. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 24 h od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Urząd Gminy.

Olej opałowy musi spełniać wymogi określone normami jakości PN-C-96024:2001 i być dopuszczony do obrotu. Wymagane parametry fizyko - chemiczne jakie ma spełniać oferowany olej opałowy: 1. gęstość w temperaturze 15°C - max. 0,860 g/cm³, 2. wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, 3.temperatura zapłonu - min. 56°C, 4. lepkość kinematyczna w 20°C - max. 6,00 mm²/s, 5. temperatura płynięcia - max.-20°C, 6. zawartość siarki - max. 0,20% (m/m), 7. zawartość wody - max. 200 mg/kg, 8. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg, 9. pozostałość po spopieleniu - max. 0,01 % (m/m), 10. barwa czerwona

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 20.09.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.4) INNE DOKUMENTY

Aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 07.09.2012 r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.


SIWZ dostawa oleju opałowego 2012-2013

Przetarg drugi - Budowa promenady widokowej z elementami drzewoterapi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 312524 - 2012;    data zamieszczenia:   23.08.2012 r.

 

Budowa promenady widokowej z elementami drzewoterapii w miejscowości Rudna

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa promenady widokowej z elementami drzewoterapii w miejscowości Rudna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę promenady widokowej w formie ścieżki terenowej dł. około 3500m o nawierzchni gruntowej z trawą naturalną oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych (8 miejsc postojowych) z nawierzchnią z otoczaków płukanych z obrzeżami betonowymi.

Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż elementów małej architektury: wiaty drewniane, tablice informacyjne, ławki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 05.10.2012 r.

.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. wykonał  roboty związane z budową ścieżki pieszej, rowerowej lub podobnego obiektu o wartości min. 40 tys. zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. wykonał  roboty związane z budową ścieżki pieszej, rowerowej lub podobnego obiektu o wartości min. 40 tys. zł każdy, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.08.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dostawa betonowej kostki brukowej i innych drogowych materiałów konstrukcyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa betonowej kostki brukowej i innych drogowych materiałów konstrukcyjnych
Numer ogłoszenia w BZP 297084 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa  betonowej kostki brukowej i innych drogowych materiałów konstrukcyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa betonowej kostki brukowej i innych drogowych materiałów konstrukcyjnych:

 - kostka betonowa  gr. 6 cm szara – 1250 m2

 - kostka betonowa gr. 8 cm kolorowa (rubin) – 150 m2

 - obrzeże chodnikowe  25 x 8  x 100 cm1148 m

 - krawężnik najazdowy szary  22 x 15 x 100 cm65 m

 - krawężnik betonowy prostokątny ścięty  30 x 15 x 100 cm57 m

 - oporniki betonowe 25 x12 x 100 cm34 m.

Materiały  muszą  posiadać stosowne deklaracje zgodności.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.30.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 27.08.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 20.08.2012r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013


Numer ogłoszenia w BZP 295166 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa  opału na sezon grzewczy 2012/2013

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa węgla kamiennego orzech gat. I w ilości 120 ton oraz miału węglowego w ilości  25 ton, o następujących parametrach fizyko-chemicznych:

a) Węgiel kamienny - wartość opałowa - minimum 27 000 kJ/kg; zawartość popiołu - do 7 %; zawartość miału - do 5%; zawartość siarki - do 1,2%; wilgotność całkowita - do 8,5%,

b) Miał węglowy - wartość opałowa - minimum 22 000 kJ/kg; zawartość popiołu - do 15%; zawartość siarki - do 0,6%; wilgotność - do 12%.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 20.09.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.4) INNE DOKUMENTY

Aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 21.08.2012r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE

o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia w BZP: 254874 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

 

Budowa promenady widokowej z elementami drzewoterapii w miejscowości Rudna

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 252674 - 2012 data 16.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, fax. 67 2635305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

·         W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012 r.

·         W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.10.2012 r.

Budowa promenady widokowej z elementami drzewoterapii w miejscowości Rudna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 252674 - 2012;    data zamieszczenia:   16.07.2012 r.

 

Budowa promenady widokowej z elementami drzewoterapii w miejscowości Rudna

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa promenady widokowej z elementami drzewoterapii w miejscowości Rudna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę promenady widokowej w formie ścieżki terenowej dł. około 3500m o nawierzchni gruntowej z trawą naturalną oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych (8 miejsc postojowych) z nawierzchnią z otoczaków płukanych z obrzeżami betonowymi.

Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż elementów małej architektury: wiaty drewniane, tablice informacyjne, ławki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 31.10.2012 r.

.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. wykonał  roboty związane z budową ścieżki pieszej, rowerowej lub podobnego obiektu o wartości min. 40 tys. zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. wykonał  roboty związane z budową ścieżki pieszej, rowerowej lub podobnego obiektu o wartości min. 40 tys. zł każdy, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.07.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dowóz uczniów do szkól w roku 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 235600 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów oraz wychowanków przedszkola, do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów lub ( w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę ) zakup biletów miesięcznych, wraz z zapewnieniem opieki nad nimi, zarówno w autobusie jak i przy przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu, a w odniesieniu do wychowanków przedszkola wraz z wprowadzeniem dzieci do placówki oświatowej. 2. Przewidywana liczba przewożonych dzieci wynosi - 729 i została ustalona na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zastrzega, że może ona ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 3. Orientacyjne długości tras dowozu uczniów zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Ostateczny przebieg tras oraz godziny dowozu Wykonawca ustala z Dyrektorem placówki oświatowej 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do dyspozycji Zamawiającego, każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, odpowiednią ilość pojazdów spełniających wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz 874 ze zm.). Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie, będą one wykorzystywane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Miejscowości z których będą dowożeni uczniowie oraz liczba osób zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 5. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej ( kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna ). Do obowiązków opiekuna należy: - sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu; - sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy; - sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu. Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby w każdym wykonywanym kursie był opiekun. Kierowca autobusu nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. 6. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 7. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 8. Przewozy mogą odbywać się w ramach regularnych specjalnych przewozów osób lub regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu autobusów. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·          

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sławianowie, Oddziału Przedszkolnego w Sławianowie, Szkoły Podstawowej w Kleszczynie, Oddziału Przedszkolnego w Kleszczynie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Świętej oraz Oddziału Przedszkolnego w Świętej.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów oraz wychowanków przedszkola, lub ( w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę ) zakup biletów miesięcznych, wraz z zapewnieniem opieki nad nimi, zarówno w autobusie jak i przy przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu, a w odniesieniu do wychowanków przedszkola wraz z wprowadzeniem dzieci do placówki oświatowej. Część I obejmuje dowóz do Szkoły Podstawowej w Sławianowie, Oddziału Przedszkolnego w Sławianowie, Szkoły Podstawowej w Kleszczynie, Oddziału Przedszkolnego w Kleszczynie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Świętej oraz Oddziału Przedszkolnego w Świętej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy, Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu, Szkoły Podstawowej w Górznej, Oddziału Przedszkolnego w Górznej oraz Oddziału Przedszkolnego w Radawnicy..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów oraz wychowanków przedszkola, lub ( w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę ) zakup biletów miesięcznych, wraz z zapewnieniem opieki nad nimi, zarówno w autobusie jak i przy przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu, a w odniesieniu do wychowanków przedszkola wraz z wprowadzeniem dzieci do placówki oświatowej. Część II obejmuje dowóz do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy, Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu, Szkoły Podstawowej w Górznej, Oddziału Przedszkolnego w Górznej oraz Oddziału Przedszkolnego w Radawnicy.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Święta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 172568- 2012;    

data zamieszczenia:   25.05.2012 r.

 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Święta

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Święta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o następujących parametrach:

- szerokość: 1,5 ÷ 2,5m,

- długość; 202,0m,

- nawierzchnia: kostka betonowa „Polbruk” gr. 8,0cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 (B10) grubości 10cm,

- obramowanie: obrzeże chodnikowe 8x25x100,

                          od strony jezdni krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 31.08.2012 r.

.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. wykonał  2 chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi itp. obiekty o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 500m2 każdy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. 2 chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi itp. obiekty o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 500m2 każdy, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.06.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                                                                         WÓJT

                                                                                    inż. Piotr Lach

Dostawa przyczepy samochodowej

   Złotów, dnia 07.05.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie dostaw:

„Dostawa przyczepy samochodowej”

i

 zaprasza do złożenia oferty

 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 795 z późn. zm.) – art.4 ust.8 ustawy.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy samochodowej jedno lub dwuosiowej o następujących  parametrach technicznych:

 - rok produkcji: 2011 lub 2012,
 - ładowność: min. 260 kg,
 -  min. wymiary przestrzeni ładunkowej;  długość – 230cm,
                                                                    szerokość – 120cm,
                                                                    wysokość – 35cm,
 -  uchylna skrzynia ładunkowa,
 -  podjazdy przystosowane do załadunku sprzętu typu rider ogrodniczy  lub 
    wzmocniona tylna burta mogąca służyć jako najazd.

2. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę wg wzoru określonego przez Zamawiającego.

 

3. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:

    Longin Tomasz – Sekretarz Gminy  tel. 67 263 53 05

 

4. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 10.05.2012 r. do godz. 1100  w pokoju nr 1 (sekretariat).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert faksem pod nr 67 263 53 05 lub drogą elektroniczną – adres e-mail  przetarg@ gminazlotow.pl

 

 

                                                                                         WÓJT

                                                                                  inż. Piotr Lach

 

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Dom Nauczyciela” w Radawnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Dom Nauczyciela” w Radawnicy

Numer ogłoszenia w BZP: 73566 - 2012;   data zamieszczenia: 09.03.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Dom Nauczyciela” w Radawnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejących sieci gminnych, dla zespołu 36 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8,0ha, zlokalizowanych w Radawnicy. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Czas trwania zamówienia: zakończenie: do 31.07.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 projekty budowlane  sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o długości min. 1,0km każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

      2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  usługi zostały wykonane  należycie.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej niż wymagana ilości usług, których przedmiotem był projekt budowlany  sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o długości min. 1,0km, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c) możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

d) ulegnie zmianie stan prawny lub faktyczny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,

e) w wyniku narad z wykonawcą Zamawiający wybierze koncepcję, której realizacja spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,

f) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań inwestorów i użytkowników co do sposobu użytkowania obiektu Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę,

g) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.03.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic

Numer ogłoszenia w BZP: 73880 - 2012;   data zamieszczenia: 09.03.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci  kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Skic. Opracowanie obejmuje obszar około 16,0 ha. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Czas trwania zamówienia: zakończenie: do 31.08.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 projekty budowlane  sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o długości min. 1,0km każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

      2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  usługi zostały wykonane  należycie.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej niż wymagana ilości usług, których przedmiotem był projekt budowlany  sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o długości min. 1,0km, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c) możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

d) ulegnie zmianie stan prawny lub faktyczny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,

e) w wyniku narad z wykonawcą Zamawiający wybierze koncepcję, której realizacja spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,

f) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań inwestorów i użytkowników co do sposobu użytkowania obiektu Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę,

g) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.03.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przebudowa drogi gminnej Bługowo - Kunowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 69336 - 2012;  data zamieszczenia: 07.03.2012 r.

 

Przebudowa drogi gminnej Bługowo - Kunowo

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Bługowo - Kunowo

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Bługowo-Kunowo długości 1,282 km i szerokości jezdni 4,0m.

Na odcinku objętym zamówieniem istnieje droga o nawierzchni żużlowej, brukowej, betonowej i piaskowo-żwirowej.

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego spełniającej warunki dla kategorii ruchu KR-1, z wykorzystaniem istniejącej utwardzonej nawierzchni drogi jako podbudowy, wyprofilowanie i utwardzenie poboczy oraz remont przepustu drogowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 31.08.2012 r.

.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była przebudowa lub budowa drogi odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. 2 drogi o nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego, o długości. minimum 1,5km i szerokości nawierzchni minimum 4,0m każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była przebudowa lub budowa drogi odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. drogi o nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o długości. minimum 1,5km i szerokości nawierzchni minimum 4,0m, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 10 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.03.2012 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Obsługa geodezyjna Gminy Złotów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Obsługa geodezyjna Gminy Złotów

Numer ogłoszenia w  4720 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 04.01.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa geodezyjna Gminy Złotów

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych, a w szczególności:

 • Wykonywanie map dla celów projektowych (nowy pomiar), skala 1:500 z naniesionymi granicami działek, zaznaczonych na kolorowo w zakresie danego zadania i numerami działek;
 • Wykonywanie inwentaryzacji obiektów liniowych;
 • Okazanie granicy w terenie;
 • Tyczenie obiektów  liniowych;
 • Podział nieruchomości wraz ze stałą stabilizacją punktów granicznych;
 • Wykonanie wypisów i wyrysów z map;
 • Wykonanie rozgraniczenia działek.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Czas trwania zamówienia: zakończenie 31.12.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

      2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

      3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

           posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  

           takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 16.01.2012 r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dostawa żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych w roku 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych.

Numer ogłoszenia w  2740 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 03.01.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę żużla paleniskowego w ilości około 5000 t.  Żużel winien odpowiadać wymogom normy PN-60/B-23011 oraz warunkom dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie określonym w Instrukcji 234/95 Instytutu Techniki Budowlanej „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych” i Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych wydzielanych przez materiały budowlane (Monitor Polski nr 19, poz.231).

Zamówienie obejmuje dostawę żużla wraz z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem żużla w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Złotów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.09.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 12.01.2012 r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAPYTANIE OFERTOWE

   Złotów, 14.12.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie usług:

„Wycinka drzew”

i

 zaprasza do złożenia oferty

 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) – art.4 ust.8 ustawy.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wycinką drzew na terenie Gminy Złotów, w tym:

- w miejscowości Święta Ogrodnictwo – topola 45 szt.,

- w miejscowości Nowa Święta – topola 49 szt.,

- w miejscowości Sławianowo – topola 43 szt.,

- w miejscowości Bługowo – topola 14 szt.,

- w miejscowości Kamień – topola 6 szt. i jesion 2 szt.

2. Zamówienie obejmuje:

- wycinkę i okrzesywanie drzew,

- wyrób drewna wielkowymiarowego,

- wyrób drewna stosowego długości 2,5 mb od Ø10cm,

- zrywka drewna wielkowymiarowego do 200 m,

- zrywka drewna stosowego do 200 m,

- uprzątnięcie gałęzi z terenów publicznych – boisk, placów itp. i ułożenie w nieregularne stosy,

-  pomiar i opisanie ( określenie miąższości drewna wielkowymiarowego i stosowego).

Uwaga!

Wycince podlega drewno topolowe – pojedyncze sztuki o dużych średnicach w miejscu cięcia.

W niektórych przypadkach niezbędna będzie asekuracja ciągnika przy ścince drzew.

 

3. Wymagany termin realizacji usługi:   do 31 stycznia 2012 r.

 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu  za wycinkę 1m3 i powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji usługi.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację usługi i określenie ceny ryczałtowej.

 

5. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:

    Grzegorz Górski –  tel. 67 263 53 05

 

6. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 23.12.2011 r. do godz. 1100  w pokoju nr 1 (sekretariat).

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A15 z OSP Rudna

 

1. Przedmiot sprzedaży:

   Marka:  Żuk

   Model pojazdu: A15

   Nr rejestracyjny:  PAO 9374

   Rok produkcji:  1976

   Rodzaj pojazdu:  samochód specjalny – pożarniczy

   Rodzaj nadwozia: zamknięte

   Przebieg pojazdu:  74 000 km

   Pojemność:  2120ccm

 

2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:

OSP Rudna, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Prezesem OSP Rudna – Henrykiem Blechaczem – tel. 67 265 99 02

 

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7, sekretariat – pokój nr 1.
Termin składania ofert upływa dnia  23 grudnia 2011 r. o godz. 1100.

 

4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać między innymi:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji),
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży.

Ofertę wraz z oświadczeniem składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Koperta winna być oznaczona: ”Oferta na zakup samochodu pożarniczego Żuk A15”  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23 grudnia 2011 r.  godz. 1100.

 

5. Miejsce i termin otwarcia  ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,  dnia  23 grudnia 2011 r. o godz. 1110.

Otwarcie ofert jest jawne.

Drugi Przetarg na : Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

 

data przekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 03.10.2011 r.

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie

 tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Osoba do kontaktów: Longin Tomasz

E-mail: przetarg@gminazlotow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Specyfikacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Oferty należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi,  kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe

Kod NUTS: PL411

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej – nie dotyczy

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Złotów, w wysokości do 4 000 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Złotów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zakres usługi obejmuje m.in:

1. Kredyt w PLN, kwota  do 4 000 000,00 zł

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na wniosek Zamawiającego, na rachunek podstawowy Gminy Złotów w SBL Złotów nr 70 8941 0006 0000 1137 2000 0010.

Przewidywane terminy i wysokość transz:

- I transza do 30.11.2011 r. – 1 500.000,00 zł,

- II transza do 20.12.2011 r. – do 2.500.000,00 zł

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości transz i  do zmniejszenia całkowitej  kwoty kredytu.

4. Przewidywany okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2019 roku.

5. Spłata kredytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

6. W przypadku zamiaru spłaty raty kredytu przed terminem ostatecznym określonym w pkt. 5, zamawiający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Banku o faktycznym terminie spłaty.

7. Spłata odsetek w czasie trwania umowy będzie następować w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Odsetki od kredytu będą naliczane od kwot rzeczywistego zadłużenia.

8. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę banku, stałą w okresie obowiązywania umowy.

9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku.

10. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.1.10) Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Usługa udzielenia kredytu na łączną kwotę 4 000 000 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.2.2)Informacje o opcjach – nie dotyczy

II.2.3)Informacje o wznowieniach – nie dotyczy

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 30.11.2011 r.

Zakończenie: 31.12.2019 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. Wadium wnoszone jest w jednej z form przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

Numer rachunku bankowego zamawiającego właściwy do wnoszenia wadium

Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów,  nr rachunku: 70 8941 0006 0000 1137 2000 0010

W przypadku złożenia oferty przez grupę Wykonawców, Zamawiający wymaga ustalenia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz po wyborze oferty Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru Finansowego na działalność banku, o którym mowa w art.36 ustawy z dn.29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz.665 z późn. zm). Warunek posiadania wymaganych zezwoleń zostanie spełniony również w przypadku gdy działalność banku prowadzona jest na podstawie ustawy sejmowej lub jeśli powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza i nie dokonuje opisu tego warunku. Zamawiający uzna, jego spełnienie w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamawiający nie wyznacza i nie dokonuje opisu tego warunku. Zamawiający uzna, jego spełnienie w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych – nie dotyczy

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału – nie dotyczy

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu – nie dotyczy

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP-341/04/11/U

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji - nieodpłatnie

IV.3.4)Termin składania ofert:

                                       Do dnia 14.11.2011 r., godz. 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom – nie dotyczy

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 14.11.2011 - 11:15

Miejsce:

Urząd Gminy Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej – nie dotyczy

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w następujących terminach:

1.Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;

b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 1. i 2. wynosi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował ww. ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów dydaktycznych 2 przetargdoc

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Numer ogłoszenia w 301296 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 22.09.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych celem doposażenia szkół podstawowych na terenie Gminy Złotów, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe oraz posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

W celu doprecyzowania parametrów materiałów dydaktycznych będących przedmiotem dostawy, Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ podał nazwy producentów.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” w załączniku nr 1) pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe funkcjonalne i użytkowe. 

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów wraz przewozem i rozładunkiem  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.10.2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 30.09.2011r. godzina 10:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

Usługi edukacyjne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć

w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

 klas I-III szkół podstawowych

Gminy Złotów”

Numer ogłoszenia w 290098 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 21.09.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Złotów”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania) w ramach projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Złotów.” Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Usługi będą realizowane w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów, w roku szkolnym 2011/2012.

Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów.

Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych korygujących wady wymowy, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, a także rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem zajęć matematyczno-przyrodniczych.

Do obowiązków prowadzących będzie należało między innymi:

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2012 r.

2. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (kart czasu pracy, dzienników zajęć, list obecności).

3. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, w której prowadzone będą zajęcia.

4. Opracowanie programu i planu zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Złotów.”

5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy został ujęty w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

Używana w SIWZ jednostka 1 godzina odpowiada 1 godzinie lekcyjnej, czyli 45 minutom.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.06.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca usługi powinien dysponować osobami posiadającymi co najmniej  stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji określone: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 30.09.2011r. godzina 11:00,

 miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Numer ogłoszenia w 283534 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 12.09.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych celem doposażenia szkół podstawowych na terenie Gminy Złotów, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe oraz posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

W celu doprecyzowania parametrów materiałów dydaktycznych będących przedmiotem dostawy, Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ podał nazwy producentów.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” w załączniku nr 1) pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe funkcjonalne i użytkowe. 

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów wraz przewozem i rozładunkiem  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 10.10.2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 22.09.2011r. godzina 12:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy


Numer ogłoszenia w BZP 281314 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla gminy Złotów, w wysokości do 4 000 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Zakres usługi obejmuje m.in:

1. Kredyt w PLN, kwota  do 4 000 000,00 zł

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na wniosek Zamawiającego.

Przewidywane terminy i wysokość transz:

- I transza do 05.10.2011 r. – 500.000,00 zł,

- II transza do 31.10.2011 r. – 1.000.000,00 zł

- III transza do 15.12.2011 r. – do 2.500.000,00 zł

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości poszczególnych transz oraz zmniejszenia całkowitej

kwoty kredytu.

4. Przewidywany okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2019 roku.

5. Spłata kredytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

6. W przypadku zamiaru spłaty raty kredytu przed terminem ostatecznym określonym w pkt. 5, zamawiający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Banku o faktycznym terminie spłaty.

7. Spłata odsetek w czasie trwania umowy będzie następować w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Odsetki od kredytu będą naliczane od kwot rzeczywistego zadłużenia.

8. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę banku, stałą w okresie obowiązywania umowy.

9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku.

10. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.4) INNE DOKUMENTY

Aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 22.09.2011r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2011/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2011/2012


Numer ogłoszenia w BZP 251598  - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2011/2012

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Zamówienie obejmuje  dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek: Szkoła Podstawowa w Sławianowie - jednorazowa dostawa do 5.000 l - łącznie około 20.000 l Szkoła Podstawowa w Świętej - jednorazowa dostawa do 3.000 l - łącznie około 50.000 l Gimnazjum w Radawnicy - jednorazowa dostawa do 6.000 l - łącznie około 40.000 l.

 Ogółem zamówienie obejmuje dostawę 0koło 110.000 l oleju opałowego. Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Urzędu Gminy Złotów (przesłany faksem lub e-mailem), określający ilość oleju opałowego i miejsce dostawy..

Rozliczenie każdorazowej dostawy odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście dostarczonego oleju (według wskazania przepływomierza).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką , pompę ssąco - tłoczącą.

Dostarczana ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 15° C.

Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze, w godzinach funkcjonowania placówki.. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 24 h od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Urząd Gminy.

Olej opałowy musi spełniać wymogi określone normami jakości PN-C-96024:2001 i być dopuszczony do obrotu. Wymagane parametry fizyko - chemiczne jakie ma spełniać oferowany olej opałowy: 1. gęstość w temperaturze 15°C - max. 0,860 g/cm³, 2. wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, 3.temperatura zapłonu - min. 56°C, 4. lepkość kinematyczna w 20°C - max. 6,00 mm²/s, 5. temperatura płynięcia - max.-20°C, 6. zawartość siarki - max. 0,20% (m/m), 7. zawartość wody - max. 200 mg/kg, 8. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg, 9. pozostałość po spopieleniu - max. 0,01 % (m/m), 10. barwa czerwona

Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione przez producenta świadectwo jakości, potwierdzające w/w właściwości fizyko - chemiczne, jakie musi posiadać dostarczony olej.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.04.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.4) INNE DOKUMENTY

Aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 31.08.2011r. godzina 12:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Dostawa opału do Urzędu Gminy oraz placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2011/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa opału do Urzędu Gminy oraz placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2011/2012


Numer ogłoszenia w BZP 251650 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa  opału do Urzędu Gminy oraz placówek oświatowych Gminy Złotów w sezonie grzewczym 2011/2012

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego orzech gat. I w ilości do 100 ton oraz miału węglowego w ilości do 120 ton, do  Szkół Podstawowych na terenie gminy Złotów oraz do Urzędu Gminy w Złotowie , o następujących parametrach fizyko-chemicznych: a) Węgiel kamienny (wartość opałowa - minimum 27 000 kJ/kg; zawartość popiołu - do 7 %; zawartość miału - do 5%; zawartość siarki - do 1,2%; wilgotność całkowita - do 8,5%). b) Miał węglowy (wartość opałowa - minimum 22 000 kJ/kg; zawartość popiołu - do 15%; zawartość siarki - do 0,6%; wilgotność - do 12%).

Dostarczony do siedziby Zamawiającego w sezonie grzewczym 2011/2012 opał ważony będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

Dostawy węgla i miału zgłaszane będą Wykonawcy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Dostawy realizowane będą bezpośrednio do Szkół Podstawowych oraz do Urzędu Gminy i innych obiektów, według bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy węgiel własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.04.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

III.4) INNE DOKUMENTY

Aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 31.08.2011r. godzina 11:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej


Numer ogłoszenia w 208810 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rodzaj oraz ilość poszczególnych materiałów będących przedmiotem zamówienia podano w załączniku do SIWZ.

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów wraz z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.25.00-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 20.08.2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

      1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania  ofert: 29.07.2011r. godzina 12:00,

              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2011/2012.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia w BZP: 203596 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 067 2635305, faks 067 2635305.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów oraz dzieci sześcioletnich i wychowanków przedszkola do szkół i przedszkoli oraz ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów wraz z zapewnieniem opieki nad nimi zarówno w autobusie jak i przy przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu, a w odniesieniu do dzieci sześcioletnich i wychowanków przedszkola wraz z wprowadzeniem dzieci do placówki oświatowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· koncesję, zezwolenie lub licencję

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Remont świetlicy wiejskiej w Buntowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 163510-2011;    data zamieszczenia: 17.06.2011 r.

 

Remont świetlicy wiejskiej w Buntowie

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w Buntowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane obejmujące w szczególności:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian,

- wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu.,

- częściowa wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki,

- wymiana obróbek blacharskich..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 30.09.2011 r.

.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej, o wartości minimum 50.000,00 zł netto każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej, o wartości minimum 50.000,00 zł netto każda, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde  zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji :

 - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia);

 - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku);

 - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej;

 - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany;

 - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy.

 - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami:

 - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy:

 - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko;

 - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ);

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego;

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.07.2011 r., godzina 11:00,

miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266 z OSP Radawnica

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266 z OSP Radawnica

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Złotów

    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

   Marka:  STAR

   Model pojazdu: 266  10,9t

   Wersja:  GBA 2,5/16

   Nr rejestracyjny:  PAO 3732

   Rok produkcji:  1982

   Rodzaj pojazdu:  samochód specjalny - pożarniczy

   Przebieg pojazdu:  21291 km

   Dop. masa całk. / ładowność:  10850kg / 5000kg

   Rodzaj kabiny:  podwójna

   Liczba osi/ rodzaj napędu / skrzynia biegów:  3/ 6x6/ manualna

   Rodzaj silnika:  z zapłonem samoczynnym

   Pojemność/ moc silnika:  6842ccm/ 110kW (150KM)

   Paliwo: olej napędowy

   Długość/ szerokość/ wysokość:  7380mm/ 2500mm/ 3150mm

   Wyposażenie:

   - autopompa A/16

   - blokada mechanizmu różnicowego

   - drabina wejściowa na dach

   - lampa błyskowa

   - lampy błyskowe z przodu, szt. 2

   - lampy oświetlające pole pracy, szt. 5

   - linia szybkiego natarcia, długości 30m

   - pomieszczenia na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, szt. 6

   - pomieszczenie na autopompę,

   - przystawka odbioru mocy

   - skrzynia aluminiowa na sprzęt gaśniczy

   - tachograf

   - wspomaganie układu kierowniczego

   - wyciągarka

   - zestaw nagłaśniający ZURA

 

3. Stan techniczny pojazdu:

a/ silnik – kompletny z osprzętem. Układ zasilania, wydechu spalin i chłodzenia szczelne

b/ podwozie – rama pojazdu bez uszkodzeń mechanicznych, zabezpieczona powłoką farby antykorozyjnej. Stan powłoki farby dobry, bez ubytków. Układ hamulcowy sprawny, amortyzatory działają poprawnie

c/ nadwozie – kabina kierowcy podwójna sześcioosobowa, ocieplona, wyposażona w ławki tylne otwierane ze schowkami.

Zabudowa pożarnicza – konstrukcja zabudowy wykonana z profili stalowych zamkniętych z zewnątrz pokrytych blachą. Zabudowa wyposażona między innymi w autopompę o wydajności 1600l/min i ciśnieniu 8 bar, zbiornik na wodę o pojemności 2500l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250l.

W 2002 roku przeprowadzono karosację pojazdu.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:

OSP Radawnica, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Prezesem OSP – Alfonsem Kulaskiem – tel. 669 230 429

 

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7, sekretariat – pokój nr 1.
Termin składania ofert upływa dnia  10 czerwca 2011 r. o godz. 1000.

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać między innymi:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji),
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży.

Ofertę wraz z oświadczeniem składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Koperta winna być oznaczona :”Oferta na zakup samochodu pożarniczego STAR 266”  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10 czerwca 2011 godz. 1000.

 

7. Miejsce i termin otwarcia  ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,  dnia  10 czerwca 2011 r. o godz. 1010.

Otwarcie ofert jest jawne.

Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Złotów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dostawy

 

Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Złotów
Numer ogłoszenia: 86196 - 2011;

data zamieszczenia w BZP: 20.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 2635305, faks 67 2635305.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Złotów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. wynosi 270 613, 50 kWh. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynosi 541 227, 00 kWh..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca:

a/ posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

b/ posiada aktualną umowę lub promesę umowy z ENEA OPERATOR Sp. z o.o. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o tym, że na dzień składania oferty wykonawca posiada aktualną umowę lub promesę umowy z ENEA OPERATOR Sp. z o.o. umożliwiająca sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej z ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złótów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Dzierżawa jezior w Górznej

 

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę Jezior Górzna Górne i Górzna Dolne

w celu zarybiania i połowu ryb.

 

   Na podstawie art.37 ust.3 pkt  4 ustawy o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę Jezior Górzna Dolne i Górzna Górne w

    celu zarybiania i połowu ryb.

 

    1.Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 10 lat Jezior Górzna Dolne i Górzna Górne stanowiące własność Gminy Złotów położone w obrębie geodezyjnym Górzna, zapisane w ewidencji gruntów jako działka numer ewidencyjny 16 o powierzchni 13,17 ha.

       Jeziora są akwenem ogólnodostępnym. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

       Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie KW nr 30562 i zgodnie z zapisami w ewidencji stanowi wody płynące.

    2. Oferty na dzierżawę jezior należy sporządzić na formularzu ofertowym, który można pobrać na stronie www.bip.gminazlotow.pl

        Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie dzierżawy w Urzędzie Gminy Złotów osobiście lub telefonicznie (67) 263 2537

    3. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawy wynosi 2.500,- zł. Czynsz za dzierżawę jeziora jest płatny 1 raz w roku w terminie do dnia 15 marca. Oprócz czynszu dzierżawca jest zobowiązany do:

     a) utrzymania czystości i porządku wokół jeziora,

     b) nadzoru ichtiologicznego i ekologicznego nad jeziorami,

     c) systematycznego zarybiania i ochrony gatunków ryb,

     d) posiadania kwalifikacji określonych w formularzu ofertowym,

     e) określenia gatunków oraz ilości w kg materiału zarybieniowego.

    4.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 , 77-400 Złotów pokój nr 1 w terminie do dnia 15 kwietnia do godz. 1500. Na kopertach należy umieścić napis

,,Oferta na dzierżawę jezior Górzna Dolne, Górne”

 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

    5.Część jawna przetargu odbędzie się dnia  18 kwietnia 2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie. O wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferenta, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej. Oferty złożone po terminie lub bez dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane.

    6. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w terminie do 12 kwietnia 2011 w wysokości 1000,00- zł.(jeden tysiac). Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Gminy w Złotowie. Nr konta 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020

        Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

        Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dokumenty do pobrania:

Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 42717-2011;    data zamieszczenia: 07.02.2011 r.

 

Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy – 210,00 m2

- powierzchnia użytkowa – 223,20 m2

- kubatura – 1124,55 m3

- długość – 21,00 m

- szerokość – 10,00 m

- wysokość – 7,26 m

Budynek wykonany w tradycyjnej technologii, murowany, wolnostojący dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Program użytkowy budynku przewiduje:

-parter – sala wiejska wielofunkcyjna, sala mniejsza, węzeł higieniczno-sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wiatrołap-szatnia, pomieszczenie wielofunkcyjne z pomieszczeniem gospodarczym, węzeł cieplny, korytarz.

- poddasze – dwa pomieszczenia gospodarcze.

Budynek wyposażony w system oświetlenia, wewnętrzne instalacje wod.-kan., wewnętrzną instalację elektryczną, instalację c.o. i wentylacji.

1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku:

- ławy fundamentowe żelbetonowe z betonu B20 zbrojone podłużnie i poprzecznie,

- stopy fundamentowe żelbetonowe z betonu B20 zbrojone podłużnie i poprzecznie,

- słupy żelbetonowe monolityczne wykonywane na budowie,

- nadproża prefabrykowane i monolityczne wykonywane na budowie,

- podciągi monolityczne wykonywane na budowie,

- ściany zewnętrzne z gazobetonu gr. 24 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm,

- dach – dźwigary deskowe oraz układ krokwiowo-jętkowy podparty płatwiami, na których ułożono łaty, kontrłaty oraz folię paroprzepuszczalną. Pokrycie dachu dachówką cementową.

- posadzki – sala wielofunkcyjna – wykładzina PCV (np. typu tarkett),

                 - pozostałe pomieszczenia – płytki typu gres.

- stolarka zewnętrzna z PCV,

- parapety zewnętrzne, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej.

2. Instalacja zimnej i ciepłej wody z rur CPCV. Zasilanie obiektu w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.

3. Instalacja kanalizacji – odprowadzenie ścieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania – budynek ogrzewany z własnego źródła ciepła – pompy cieplnej o mocy 13 kW.

5. Elementy zagospodarowania terenu:

- chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm o pow. 95,7 m2,

- droga dojazdowa i parking z kostki betonowej gr. 8,0 cm o pow. 207,9 m2,

- plac zabaw o powierzchni 216,0 m2 ogrodzony siatką,

- tereny zielone o pow. 1798,4 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 30.06.2012 r.

.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał 2 budynki użyteczności publicznej, biurowe lub mieszkalne o pow. użytkowej min. 150 m2 każdy, wyposażone w instalacje wod-kan, c.o. i elektryczne.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej, biurowego lub mieszkalnego o pow. użytkowej min. 150 m2, wyposażonego w instalacje wod-kan, c.o. i elektryczną, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji :

 - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia);

 - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku);

 - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej;

 - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany;

 - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy.

 - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami:

 - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy:

 - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko;

 - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ);

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego;

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.02.2011 r., godzina 11:00,

miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Budowa Sali wiejskiej w Klukowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 42667-2011;    data zamieszczenia: 07.02.2011 r.

 

Budowa Sali wiejskiej w Klukowie

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Sali wiejskiej w Klukowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy – 210,00 m2

- powierzchnia użytkowa – 223,20 m2

- kubatura – 1124,55 m3

- długość – 21,00 m

- szerokość – 10,00 m

- wysokość – 7,26 m

Budynek wykonany w tradycyjnej technologii, murowany, wolnostojący dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Program użytkowy budynku przewiduje:

-parter – sala wiejska wielofunkcyjna, sala mniejsza, węzeł higieniczno-sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wiatrołap-szatnia, pomieszczenie wielofunkcyjne z pomieszczeniem gospodarczym, węzeł cieplny, korytarz.

- poddasze – dwa pomieszczenia gospodarcze.

Budynek wyposażony w system oświetlenia, wewnętrzne instalacje wod.-kan., wewnętrzną instalację elektryczną, instalację c.o. i wentylacji.

1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku:

- ławy fundamentowe żelbetonowe z betonu B20 zbrojone podłużnie i poprzecznie,

- stopy fundamentowe żelbetonowe z betonu B20 zbrojone podłużnie i poprzecznie,

- słupy żelbetonowe monolityczne wykonywane na budowie,

- nadproża prefabrykowane i monolityczne wykonywane na budowie,

- podciągi monolityczne wykonywane na budowie,

- ściany zewnętrzne z gazobetonu gr. 24 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm,

- dach – dźwigary deskowe oraz układ krokwiowo-jętkowy podparty płatwiami, na których ułożono łaty, kontrłaty oraz folię paroprzepuszczalną. Pokrycie dachu dachówką cementową.

- posadzki – sala wielofunkcyjna – wykładzina PCV (np. typu tarkett),

                 - pozostałe pomieszczenia – płytki typu gres.

- stolarka zewnętrzna z PCV,

- parapety zewnętrzne, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej.

2. Instalacja zimnej i ciepłej wody z rur CPCV. Zasilanie obiektu w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.

3. Instalacja kanalizacji – odprowadzenie ścieków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania – budynek ogrzewany z własnego źródła ciepła – pompy cieplnej o mocy 13 kW.

5. Elementy zagospodarowania terenu:

- chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm o pow. 78,35 m2,

- droga dojazdowa i parking z kostki betonowej gr. 8,0 cm o pow. 321,5 m2,

- plac zabaw o powierzchni 216,0 m2 ogrodzony siatką,

- tereny zielone o pow. 2023,15 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 30.06.2012 r.

.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał 2 budynki użyteczności publicznej, biurowe lub mieszkalne o pow. użytkowej min. 150 m2 każdy, wyposażone w instalacje wod-kan, c.o. i elektryczne.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej, biurowego lub mieszkalnego o pow. użytkowej min. 150 m2, wyposażonego w instalacje wod-kan, c.o. i elektryczną, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji :

 - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia);

 - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku);

 - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej;

 - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany;

 - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy.

 - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami:

 - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy:

 - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko;

 - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ);

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego;

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.02.2011 r., godzina 11:00,

miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w Kleszczynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer ogłoszenia w BZP: 41297-2011;    data zamieszczenia: 04.02.2011 r.

 

Budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w Kleszczynie

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Środowiskowego Obiektu Sportowego w Kleszczynie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa środowiskowego obiektu sportowego składającego się z sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 720,61 m2

- powierzchnia użytkowa – 658,80 m2

- kubatura – 5494,00 m3

- długość sali sportowej – 31,795 m

- szerokość sali sportowej – 18,40 m

- wysokość sali sportowej – 8,70 m

- długość zaplecza-łącznika – 19,39 m

- szerokość zaplecza-łącznika – 12,70 m

- wysokość zaplecza-łącznika – 4,46 m

Budynek sali sportowej o konstrukcji żelbetowej z prefabrykatem drewnianym. Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. Dach lekki drewniany pokryty płytą warstwową, obudowa ścian gazobetonem odm. 700.

Budynek zaplecza-łącznika jednokondygnacyjny, murowany, stropodach wentylowany, konstrukcja dachu – płyty OSB-3 na krokwiach drewnianych.

Obiekt wyposażony w instalację zimnej i ciepłej wody, instalację kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacji mechanicznej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 31.08.2012 r.

.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał 2 sale sportowe o wymiarach w świetle min. 12x24x7,2m każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była budowa sali sportowej o wymiarach w świetle min. 12x24x7,2m, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji :

 - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia);

 - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku);

 - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej;

 - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany;

 - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy.

 - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami:

 - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy:

 - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko;

 - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ);

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego;

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.02.2011 r., godzina 11:00,

miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Złotów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer ogłoszenia w BZP: 37987-2011;    data zamieszczenia: 02.02.2011 r.

 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Złotów

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Złotów

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż 30 słupów oświetleniowych stalowych typu SW-7 z wysięgnikiem typu SW-711/60. Wysokość  słupa z oprawą nad powierzchnią gruntu – 7,00m.

Zamówienie obejmuje również ułożenie linii kablowej YAKY 4x16mm2 oraz montaż 4 szafek oświetleniowych OS-1 wyposażonych w elektroniczny astronomiczny sterownik oświetleniem.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.43.00-4, 45.31.11.00-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 30.09.2011 r.

.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał  2 roboty związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego obejmującego co najmniej montaż 5 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i linią kablową.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była budowa oświetlenia ulicznego obejmującego co najmniej montaż 5 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i linia kablową, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 10 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji :

 - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia);

 - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku);

 - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej;

 - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany;

 - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy.

 - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami:

 - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy:

 - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko;

 - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ);

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego;

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.02.2011 r., godzina 11:00,

miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer ogłoszenia w BZP: 37993-2011;    data zamieszczenia: 02.02.2011 r.

 

Budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa:

1.Przepompowni ścieków sanitarnych o następujących parametrach:

 - przepompownia Kaczochy PC – Q=20,40dm3/s

                                                 Hn=24,2m

                                                 Moc – 7,0kW

                                                 Średnica  Dn=1500mm

                                                 Głębokość H=3,35m

- przepompownia Kleszczyna PII – Q=2,06dm3/s

                                                   Hn=16,0m

                                                   Moc – 2,6kW

                                                   Średnica  Dn=1200mm

                                                   Głębokość H=3,85m

- przepompownia Kleszczyna PIII – Q=4,09dm3/s

                                                    Hn=17,9m

                                                    Moc – 3,0kW

                                                    Średnica  Dn=1200mm

                                                    Głębokość H=3,65m

- przepompownia Kleszczyna PIV – Q=4,16dm3/s

                                                    Hn=17,8m

                                                    Moc – 3,0kW

                                                    Średnica  Dn=1200mm

                                                    Głębokość H=3,05m

- przepompownia Kleszczyna PV – Q=4,08dm3/s

                                                   Hn=28,0m

                                                   Moc – 5,5kW

                                                   Średnica  Dn=1500mm

                                                   Głębokość H=3,89m

- przepompownia Sławianowo – Q=7,0dm3/s

                                                   Hn=23,0m

                                                   Moc – 7,0kW

                                                   Średnica  Dn=1500mm

                                                   Głębokość H=4,05m

- przepompownia Kaczochy – Q=5,10dm3/s

                                           Hn=10,3m

                                           Moc – 3,0kW

                                           Średnica  Dn=1500mm

                                           Głębokość H=5,40m

- przepompownia Rudna PI – Q=6,20dm3/s

                                          Hn=16,0m

                                          Moc – 20kW

                                          Średnica  Dn=1500mm

                                          Głębokość H=3,40m

- przepompownia Skic PI – Q=7,30dm3/s

                                      Hn=40,2m

                                      Moc – 11kW

                                      Średnica  Dn=1500mm

                                      Głębokość H=4,63m

2. Rurociągu tłocznego ścieków PEØ110 długości 605m

3. Rurociągu tłocznego ścieków PEØ90 długości 78m

4. Rurociągu tłocznego ścieków PEØ160 długości 100m

5. Kolektorów sanitarnych grawitacyjnych PCVØ200 długości 848m

6. Kolektorów sanitarnych grawitacyjnych PCVØ160 długości 12m

7. Przykanalików sanitarnych  PCVØ160 długości 677m/18 szt.

8. Sieci wodociągowej PCVØ110 długości 20m

9. Sieci wodociągowej PCVØ90 długości 25m

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: do dnia 30.09.2011 r.

.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie