Regulamin Organizacyjny

 

Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Złotów

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotow

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12.2017

Wójta Gminy Złotów

 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/12 z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu Urzędowi Gminy Złotów regulaminu organizacyjnego.

 

               Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

     

   § 1.  W załączniku do Zarządzenia Nr 35/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów wprowadza się następujące zmiany:

      - w § 11 w ust. 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: oświaty szkolnej i przedszkolnej,

      - w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu,    

      - w § 11 w ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: zastępcy Skarbnika Gminy,

      - w § 11 w ust. 4 zastępuje się w pkt 1 wyraz „ asystent” wyrazem ” sekretarka”,

      - w § 22 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

      - Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów stanowiący schemat organizacyjny Urzędu uzupełnia się o nowe tworzone stanowiska pracy: zastępcy Skarbnika Gminy, inspektora ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej oraz sekretarki.                    

   § 2. Wykonanie  Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

         § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 12.2017

Wójta Gminy Złotów

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

      Do zakresu zadań na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy w szczególności należy:

   1. Kontrola pod względem formalno –rachunkowym dowodów księgowych.

   2. Wskazanie sposobu ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych.

   3. Sporządzanie na koniec każdego roku sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald kont.

   4. Uzgadnianie na koniec każdego okresu sprawozdawczego obrotów i sald kont  analitycznych.

   5. Analiza realizacji planu finansowego Urzędu Gminy.

   6. Rozliczanie kosztów podróży służbowych.

   7. Klasyfikowanie wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych.

   8. Udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.

   9. Udział w inwentaryzacjach okresowych i doraźnych.

 10. Udział w sporządzaniu projektu planu finansowego Urzędu Gminy.

 11. W ramach zastępstwa pracownika ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych wykonywanie czynności związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej.

 

      Do zakresu zdań w ramach zastępstwa Skarbnika Gminy należy:

   1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w zakresie wymaganym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa.

   2. Opracowanie projektu budżetu gminy.

   3. Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   4. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   5. Systematyczne kontrolowanie, analiza i nadzór nad wykonywaniem budżetu gminy.

   6. Monitorowanie założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie  Finansowej.

   7. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy..

   8. Udział w pozyskiwaniu środków unijnych.

   9.  Przyjmowanie od jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez gminę sprawozdań budżetowych i finansowych, kontrola tych sprawozdań pod względem formalnym i rachunkowym.

 10. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych.

 11. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego.

 12. Opracowywanie półrocznych i rocznych informacji z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej.

 13. Zarządzanie długiem gminy.

 14. Współpraca z organami podatkowymi i bankami.

 15. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

 

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY -> Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

 

 opublikowano 25.04.2017 r.


ZARZĄDZENIE Nr 20/15

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 12 czerwca 2015 r.

 

         w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Złotów Nr 35/12 z dnia   26 października 2012 r. o nadaniu Urzędowi Gminy Złotów regulaminu organizacyjnego.

 

               Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072)

zarządzam, co następuje:

   § 1.   W Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Gminy Złotów, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 35/12 z dnia 26 października 2012 r. wprowadza się, następujące zmiany:

   1. w § 11.1. ppkt 5 po wyrazach „ewidencji ludności” dodaje się wyrazy „spraw obronnych”,

   2. w § 11.1. ppkt 17 po wyrazach „ewidencji ludności” dodaje się wyrazy „spraw obronnych”.

   § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY -> załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

opublikowano 2015-06-16

 


 

Zarządzenie Nr 29 /13
Wójta Gminy Złotów
z dnia 08  listopada 2013 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Złotów Nr 35/12 z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu Urzędowi Gminy Złotów regulaminu organizacyjnego.

               Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

          § 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Złotów, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Złotów z dnia 26 października 2012 r. zmienia się Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu stanowiący wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy Złotów, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
       
          § 2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
       
          § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 29/13
Wójta Gminy Złotów.
z dnia 08 listopada 2013 r.

 

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy Złotów.

     1. Urząd Gminy w Złotowie.
     2. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dr. Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy.
     3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Złotowie.
     4. Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej z oddziałem przedszkolnym.
     5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie z oddziałami  przedszkolnymi.
     6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie z oddziałem przedszkolnym.
     7. Zespół Szkół nr 1 w Radawnicy w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałem przedszkolnym w Radawnicy i Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy.
     8. Zespół Szkół nr 2 w Świętej w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z oddziałem przedszkolnym w Świętej i Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej.

 

do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów