Zadania Wójta Gminy

Zakres czynności Wójta

 

1/ reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2/ prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3/ prowadzenie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i   

    wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4/ zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki

    organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5/ okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników

    poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu

    uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,

6/ koordynowanie działalności gminnych jednostek

    organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7/ rozstrzyganie sporów w zakresie podziałów zadań,

8/ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych o ile

    Statut Gminy nie stanowi inaczej,

9/ czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań

    Urzędu,

10/ przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11/ upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników

    Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji dministracyjnych

    w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12/ przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowych od

    przewodniczącego rady gminy raz pracowników

    samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w

    jego imieniu decyzji administracyjnych,

13/ ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez

    pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,      

14/ wykonywanie uchwał rady Gminy,

15/ powoływanie zarządzeniem Zastępcy Wójta i wnioskowanie

    do rady Gminy o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika

    Gminy,

16/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu

    administracji publicznej,

17/ uczestniczenie w pracach związku i porozumień

    międzygminnych,

18/ składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z

    prowadzeniembieżącej działalności gminny w zakresie

    gospodarowania mieniem gminy,

19/ wykonywanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej

    gminy,

20/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez

    przepisy  prawa, Statut Gminy i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

 

pokój nr 1