Zgłoszenie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

 

1. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. - o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 475  ze zm.).

2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadawanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277 poz. 2743 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Do wglądu: dokument tożsamości jubilatów oraz podanie daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego.

3. OPŁATY

Brak.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Złotowie

ul. Leśna 7

77 – 400 Złotów

pokój nr 8.

5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przekazuje je do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku co obchody jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, to wniosek można składać od miesiąca listopada w roku poprzedzającym.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

8. INFORMACJE DODATKOWE

1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

2. Osoby ubiegające się nie mogą być karane.

3. Zadaniem Urzędu Gminy Złotów jest sporządzenie projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłanie projektu wniosku do Urzędu Wojewody Wielkopolskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie.

9. Wniosek (do pobrania)

Zgłoszenie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego