KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2024 - informacja o terminie i dokumentach

 KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2024 R.

 Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. informujemy, że na terenie powiatu złotowskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 3 kwietnia 2024 r. do 29 kwietnia 2024 r.

 dla mężczyzn z terenu Gminy Złotów w dniach: 23.04.2024 r. – 25.04.2024 r.

 dla kobiet: 26.04.2024 r.         

Powiatowa Komisja Lekarska w Złotowie będzie pracowała w godz. od 7.00 do 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie przy al. Piasta 32, telefon 67 263 32 20

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. dotyczy:

1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022-2023:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej;
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jakie dokumenty trzeba zabrać na kwalifikację wojskową?
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy).


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

opublikowano: 12.01.2024 r. 

wniosek koszty przejazdu