POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728)
WÓJT GMINY ZŁOTÓW
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie gminy Złotów
• zgodnie z art. 1 ust, 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. spis jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
• liczba rachmistrzów ustalona dla Gminy Złotów: 2 osoby
I. Wymagania
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Złotów,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

ponadto kandydat powinien posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:
1) obsługa komputera,
2) korzystanie z map cyfrowych,
3) komunikatywność,
4) obowiązkowość,
5) rzetelność.
II. Termin składania ofert:
od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
III. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania),
4) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata (potwierdzenie zapoznania się- do pobrania).
IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia składa się w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020” w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów, 77-400 Złotów, ul. Leśna 7 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 672635305.
V. Dodatkowe informacje:
1) Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
2) Szkolenie kończy się egzaminem testowym.
3) Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
4) Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
5) Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
6) Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
7) Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
na terenie gminy Złotów
rachmistrz spisowy kontakt
1 LIDIA CIEPŁUCH - PLEWA tel. 22 666 66 62 kod 0128
2 OLIWIA CIOSAŃSKA tel. 22 666 66 62 kod 0031