Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania przebiegu sesji Rady Gminy Złotów

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania przebiegu sesji Rady Gminy Złotów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, siedziba: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Katarzyna Grochowska, e-mail iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05.

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Gminy Złotów jest art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegający na transmitowaniu i utrwalaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Gminy Złotów wynikający z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów (www.bip.gminazlotow.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.gminazlotow.pl bezterminowo.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do nagrania oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie umożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania nie ma w tym przypadku zastosowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a nagrywanie sesji Rady Gminy Złotów nie ma wpływu na realizację przez Panią/Pana praw związanych z uczestnictwem na sesji. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.