3

1.UCHWAŁA Nr III…...2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Złotów

2. UCHWAŁA Nr III..2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023

3. UCHWAŁA Nr III..2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023

4. UCHWAŁA Nr III. .2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Złotów

5. UCHWAŁA Nr III. .2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego dla nieruchomości gruntowych nr 468/10, 468/11 obręb Stawnica oraz 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3, 437/4 obręb Międzybłocie

6. UCHWAŁA Nr III...2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 331/1 obręb Buntowo, stanowiącej własność Gminy Złotów

7. UCHWAŁA Nr III...2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 174 obręb Górzna oraz części nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 105 obręb Zalesie, stanowiących własność Gminy Złotów

8. UCHWAŁA Nr III...2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów

9. UCHWAŁA Nr III...2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów

10. UCHWAŁA Nr III. .2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

11. UCHWAŁA Nr III. .2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

12. UCHWAŁA Nr III. .2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

13. UCHWAŁA Nr III. .2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2024-2029