SESJE - UCHWAŁY

SESJA XLVI W DNIU 17 października 2018

UCHWAŁA Nr XLVI.477.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA Nr XLVI.476.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW  z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów 

Uchwała NR XLVI.475.2018   Rady Gminy Złotów  z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLVI.474.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Złotów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA Nr XLVI.473.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

UCHWAŁA Nr XLVI.472.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2019

UCHWAŁA Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XLVI.470.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLVI.469.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLVI.468.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

UCHWAŁA Nr XLVI.467.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLVI.466.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2018-10-25

SESJA XLV W DNIU 27 września 2018

UCHWAŁA Nr XLV.465.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego bowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze.

UCHWAŁA Nr XLV.464.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy.

UCHWAŁA NR XLV.463.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotów.

UCHWAŁA Nr XLV.462.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.

UCHWAŁA Nr XLV.461.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr XLV.460.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026.

UCHWAŁA Nr XLV.459.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

opublikowano 2018-10-04

SESJA XLIV W DNIU 30 sierpnia 2018

UCHWAŁA Nr XLIV.458.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLII/423/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

UCHWAŁA Nr XLIV.457.2018RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica.

UCHWAŁA Nr XLIV.456.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr XLIV.455.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr XLIV.454.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr XLIV.453.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr XLIV.452.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

Uchwała Nr XLIV.451.2018 Rady GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

UCHWAŁA Nr XLIV.450.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów na lata 2018-2021”.  

UCHWAŁA Nr XLIV.449.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr XLIV.448.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026.

opublikowano 2018-09-04  


SESJA XLIII W DNIU 21 czerwca2018

UCHWAŁA Nr XLIII.447.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Uchwała NR XLIII.446.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków                                      

Załącznik do Uchwały Nr XLIII.446.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLIII.445.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XLIII.444.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XLIII.443.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLIII.442.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

UCHWAŁA Nr XLIII.441.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLIII.440.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLIII.439.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLIII.438.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

UCHWAŁA Nr XLIII.437.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018

opublikowano 2018-06-25

SESJA XLII W DNIU 24 maja2018

UCHWAŁA Nr XLII.436.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

UCHWAŁA Nr XLII.435.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017

UCHWAŁA Nr XLII.434.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała NR XLII.433.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020

Załącznik do UCHWAŁY Nr XLII.433.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020

UCHWAŁA Nr XLII.432.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

Załącznik do UCHWAŁY Nr XLII.432.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

UCHWAŁA Nr XLII.431.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLII.430.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

UCHWAŁA Nr XLII.429.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2018-05-30

 

SESJA XLI W DNIU 26 kwietnia 2018

UCHWAŁA Nr XLI.428.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XLI.427.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

UCHWAŁA Nr XLI.426.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr XLI.425.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026.

UCHWAŁA Nr XLI.424.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.315.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020

opublikowano 2018-04-27

SESJA XL W DNIU 29 marca 2018

UCHWAŁA Nr XL.423.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 - 2019

UCHWAŁA Nr XL.422.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

UCHWAŁA Nr XL.421.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rudna

Załącznik do Uchwały Nr XL.421.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr XL.420.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XL.419.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2018”.

UCHWAŁA  Nr XL.418.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr XL.417.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XL.416.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

UCHWAŁA Nr XL.415.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XL.414.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA Nr XL.413.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie 

UCHWAŁA Nr XL.412.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Barbary w Radawnicy 

opublikowano 2018-04-05

SESJA XXXIX W DNIU 22 lutego 2018

UCHWAŁA Nr XXXIX.411.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXIX.410.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Złotów oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

UCHWAŁA Nr XXXIX.409.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX.408.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

opublikowano 2018-03-06

SESJA XXXVIII W DNIU 25 stycznia 2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII.407.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXXVIII.406.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

UCHWAŁA Nr XXXVIII.405.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXXVIII.404.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotów

UCHWAŁA Nr XXXVIII.403.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży na własność  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXXVIII.402.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży na własność  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXXVIII.401.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży na własność  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXXVIII.400.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży na własność  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Nowy Dwór

UCHWAŁA NR XXXVIII.399.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotów służebnościami przesyłu

UCHWAŁA Nr XXXVIII.398.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów

UCHWAŁA NR XXXVIII.397.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów 

UCHWAŁA Nr XXXVIII.396.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Klukowo 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII.396.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2018 r

UCHWAŁA Nr XXXVIII.395.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/268/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XXXVIII.394.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok 

UCHWAŁA Nr XXXVIII.393.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

UCHWAŁA Nr XXXVIII.392.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów

UCHWAŁA Nr XXXVIII.391.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVII.385.2017 Rady Gminy Złotów w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2018-02-02

SESJA XXXVII W DNIU 28 grudnia 2017

UCHWAŁA Nr XXXVII.390.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXVII.389.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXVII.388.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXVII.387.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII.386.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

UCHWAŁA Nr XXXVII.385.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII.384.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXVII.383.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.315.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020

opublikowano 2018-01-09

SESJA XXXVI W DNIU 30 listopada 2017

UCHWAŁA Nr XXXVI.382.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA Nr XXXVI.381.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Załączniki do Uchwały Nr XXXVI.381.2017 informacja w spr. podatku od nieruchomości:

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

UCHWAŁA Nr XXXVI.380.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXXVI.379.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy  Gminą Złotów a Państwem  Marcinem i Małgorzatą Lipiński

UCHWAŁA Nr XXXVI.378.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Państwem Jolantą i Szymonem Kendzierskimi

UCHWAŁA Nr XXXVI.377.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXVI.376.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo

UCHWAŁA Nr XXXVI.375.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów

Załaccznik do Uchwały XXXVI.375.2017

 

UCHWAŁA Nr XXXVI.374.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI.373.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

opublikowano2017-12-06

SESJA XXXV W DNIU 26 października 2017

UCHWAŁA Nr XXXV.372.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tony’ego Halika w Górznej 

UCHWAŁA Nr XXXV.371.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sławianowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sławianowie 

UCHWAŁA Nr XXXV.370.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kilar w Kleszczyni

UCHWAŁA Nr XXXV.369.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 w Świętej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Świętej 

UCHWAŁA Nr XXXV.368.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Radawnicy 

UCHWAŁA Nr XXXV.367.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXXV.366.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXV.365.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXV.364.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXV.363.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXV.362.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

opublikowano 2017-11-02

 

SESJA XXXIV W DNIU 28 września 2017

UCHWAŁA Nr XXXIV.361.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych  w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXIV.360.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXIV.359.2017  RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV.358.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXIV.357.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie Statutu Gminy Złotów

 opublikowano 2017-10-05

SESJA XXXIII W DNIU 15 września 2017

UCHWAŁA Nr XXXIII.356.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII.355.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

opublikowano 2017-09-26

 

SESJA XXXII W DNIU 30 sierpnia 2017

UCHWAŁA Nr XXXII.354.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty.

UCHWAŁA Nr XXXII.353.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr XXXII.352.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr XXXII.351.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr XXXII.350.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXXII.349.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026.

opublikowano 2017-09-04

 

SESJA XXXI W DNIU 27 lipca 2017

UCHWAŁA Nr XXXI.348.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze

UCHWAŁA Nr XXXI.347.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXI.346.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r.w sprawie bezprzetargowego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXXI.345.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a wspólnikami spółki cywilnej Zakład Ogólnobudowlany ,,GLAZ – MAN”

UCHWAŁA Nr XXXI.344.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Państwem Dorotą i Rajmundem Rożeński

UCHWAŁA Nr XXXI.343.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXI.342.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXXI.341.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXI.340.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXI.339.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów

Załacznik do uchwały Nr XXXI.339.2017 Program Rewitalizacji Gminy Złotów

opublikowano 2017-08-03

SESJA XXX W DNIU 29 czerwca 2017

UCHWAŁA Nr XXX.338.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu w miejscowości Krzywa Wieś 

UCHWAŁA Nr XXX.337.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XXX.336.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XXX.335.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne 

UCHWAŁA Nr XXX.334.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Panem Janem Tuschik

UCHWAŁA Nr XXX.333.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Panią Katarzyną Porożyńską - Pankau i Panem Karolem Porożyńskim 

UCHWAŁA Nr XXX.332.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXX.331.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXX.330.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXX.329.2017 RADY  GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXX.328.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody  budżetu Gminy Złotów instrumentem płatniczym

UCHWAŁA Nr XXX.327.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXX.326.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

opublikowano 2017-07-03

SESJA XXIX W DNIU 25 maja 2017

UCHWAŁA Nr XXIX.325.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Złotów 

UCHWAŁA Nr XXIX.324.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

UCHWAŁA Nr XXIX.323.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016 

UCHWAŁA Nr XXIX.322.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

       załącznik do niniejszej uchwały Nr XXIX.322.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXIX.321.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów

UCHWAŁA NR XXIX.320.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Złotów na lata 2017-2025

UCHWAŁA Nr XXIX.319.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

UCHWAŁA Nr XXIX.318.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji 

      załącznik do niniejszej uchwały Nr XXIX.318.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXIX.317.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok 

UCHWAŁA Nr XXIX.316.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

opublikowano 2017-05-31

 

SESJA XXVIII W DNIU 20 kwietnia 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII.315.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXVIII.314.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek

UCHWAŁA Nr XXVIII.313.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

 

SESJA XXVII W DNIU 30 marca 2017

UCHWAŁA Nr XXVII.312.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów za lata 2015-2016

UCHWAŁA Nr XXVII.311.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo

UCHWAŁA Nr XXVII.310.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XXVII.309.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XXVII.308.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXVII.307.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXVII.306.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXVII.305.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXVII.304.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.304.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.303.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.303.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.302.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.302.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.301.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.301.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.300.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.300.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.299.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.299.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.298.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.298.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.297.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.297.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.296.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.296.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.295.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.295.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.294.2017 RADY GMINY ZŁOTÓWz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.294.2017

UCHWAŁA Nr XXVII.293.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wrazz infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXVII.292.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2017”

UCHWAŁA Nr XXVII.291.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr XXVII.290.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVII.289.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXVII.288.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVII.287.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów

UCHWAŁA Nr XXVII.286.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA Nr XXVII.285.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie

UCHWAŁA Nr XXVII.284.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Barbary w Radawnicy

UCHWAŁA Nr XXVII.283.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XXVII.282.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów 

UCHWAŁA Nr XXVII.281.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

SESJA XXVI W DNIU 23 lutego 2017

UCHWAŁA Nr XXVI.280.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

UCHWAŁA Nr XXVI.279.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych

UCHWAŁA Nr XXVI.278.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXVI.277.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Święta

Załącznik do Uchwały Nr XXVI.277.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXVI.276.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r.   w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowiny

Załącznik do Uchwały Nr XXVI.276.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r

UCHWAŁA Nr XXVI.275.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Górzna

Załącznik do Uchwały Nr XXVI.275.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXVI.274.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bługowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI.274.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r

UCHWAŁA Nr XXVI.273.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVI.272.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXVI.271.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXVI.270.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych

UCHWAŁA Nr XXVI.269.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXVI.268.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

UCHWAŁA Nr XXVI.267.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r.w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów  

UCHWAŁA Nr XXVI.266.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze 

UCHWAŁA Nr XXVI.265.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVI.264.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

 

SESJA XXIV W DNIU 26 stycznia 2017

UCHWAŁA Nr XXV.263.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2017 SESJA XXI W DNIU 29 grudnia 2016

UCHWAŁA Nr XXV.262.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV.261.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXV.260.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXV.259. 2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA Nr XXV.258.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wąsosz

Załącznik do Uchwały Nr XXV.258.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXV.257.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Święta I

Załącznik do Uchwały Nr XXV.257.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r

UCHWAŁA Nr XXV.256.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Skic

Załącznik do Uchwały Nr XXV.256.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXV.255.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowy Dwór

Załącznik do Uchwały Nr XXV.255.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXV.254.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamień

Załącznik do Uchwały Nr XXV.254.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXV.253.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złotów na lata 2017–2021

UCHWAŁA Nr XXV.252.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA Nr XXV.251.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-01-30

SESJA XXIV W DNIU 29 grudnia 2016

UCHWAŁA Nr XXIV.250.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

UCHWAŁA Nr XXIV.249.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Złotów oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA Nr XXIV.248.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXIV.247.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sławianowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV.247.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV.246.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Buntowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV.246.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV.245.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXIV.244.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXIV.243.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr XXIV.242.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXIV.241.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2026

opublikowano 2017-01-04

 

SESJA XXIII W DNIU 24 listopada 2016

UCHWAŁA Nr XXIII.240.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty

UCHWAŁA Nr XXIII.239.2016 RADY GMNINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXIII.238.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXIII.237.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXIII.236.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

UCHWAŁA Nr XXIII.235.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Państwem Krzysztofem i Agnieszką Kroll

UCHWAŁA Nr XXIII.234.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXIII.233.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2024

 

SESJA XXII W DNIU 27 października 2016

UCHWAŁA Nr XXII.232.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr XXII.231.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXII.230.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXII.229.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Święta I do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr XXII.228.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

UCHWAŁA Nr XXII.227.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXII.226.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XXII.225.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXII.224.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXII.223.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr XXII.222.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXII.221.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2029

 

SESJA XXI W DNIU 29 września 2016

UCHWAŁA Nr XXI.220.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy

UCHWAŁA Nr XXI.219.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Radawnica

UCHWAŁA Nr XXI.218.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XXI.217.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Krzywa Wieś

Załącznik do Uchwały Nr XXI.217.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2016 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU wsi Krzywa Wieś(Grodno)

UCHWAŁA Nr XXI.216.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radawnica

Załącznik do Uchwały Nr XXI 216.2016 z 29.09.2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI.215.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku oraz lokalu użytkowego wraz z działką oraz udziałem po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Zalesiu

UCHWAŁA Nr XXI.214. 2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV.150.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

UCHWAŁA Nr XXI.213.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXI.212.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2029

opublikowano 2016-10-05

 

SESJA XVIII W DNIU 11 sierpnia 2016

UCHWAŁA Nr XX.211.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XX.210.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowa Święta

Załącznik do Uchwały Nr XX.210.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX.209.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XX.208.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XX.207.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu w miejscowości Stawnica

UCHWAŁA Nr XX.206.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XX.205.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotówna lata 2016-2029

opublikowano2016-08-11

 

SESJA XVIII W DNIU 22 czerwca 2016

UCHWAŁA Nr XIX.204.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

UCHWAŁA Nr XIX.203.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015 

UCHWAŁA Nr XIX.202.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XIX.201.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Zalesie 

UCHWAŁA Nr XIX.200.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Pieczynek

UCHWAŁA Nr XIX.199.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XIX.198.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Franciszkowo

UCHWAŁA Nr XIX.197.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XIX.196.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2029

opublikowano 2016-06-27

 

SESJA XVIII W DNIU 24 maja 2016

UCHWAŁA Nr XVIII.195.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym wsi Stawnica pomiędzy Gminą Złotów a Panem Pawłem Kluczka zamieszkałym w Stawnicy

UCHWAŁA Nr XVIII.194.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025 

UCHWAŁA Nr XVIII.193.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XVIII.192.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2029

UCHWAŁA Nr XVIII.191.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XVIII.190.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji 

190 zał

opublikowano 2016-06-02

 

SESJA XVII W DNIU 28 kwietnia 2016

UCHWAŁA Nr XVII.189.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pieczynek 

UCHWAŁA Nr XVII.188.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Złotów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

UCHWAŁA Nr XVII.187.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2016

UCHWAŁA Nr XVII.186.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XVII.185.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2029

UCHWAŁA Nr XVII.184.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów

UCHWAŁA Nr XVII.183.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XVII.182.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XVII.181.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 

UCHWAŁA Nr XVII.180.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

 

SESJA XVI W DNIU 23 marca 2016

UCHWAŁA Nr XVI.179.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stawnica

załącznik do Uchwały 179

UCHWAŁA Nr XVI.178.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 

UCHWAŁA Nr XVI.177.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna

UCHWAŁA Nr XVI.176.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna

UCHWAŁA Nr XVI.175.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta

UCHWAŁA Nr XVI.174.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2016”

UCHWAŁA Nr XVI.173.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XVI.172.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr XVI.171.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok 

UCHWAŁA Nr XVI.170.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2029

UCHWAŁA Nr XVI.169.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2016-03-24

 

SESJA XV W DNIU 25 lutego 2016

UCHWAŁA  Nr XV.168.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, jako właściwego do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

UCHWAŁA Nr XV.167.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  na rzecz Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XV.166.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV.165.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV.164.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Złotów a Powiatem Złotowskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica” 

UCHWAŁA Nr XV.163.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1029P Nowy Dwór –Stare Dzierzążno - Stawnica na odcinku od km 4+019 do km 4+233 oraz publiczną drogą powiatową nr 1022P (Prusinowo) – granica woj. pomorskiego – Trudna – Łąkie – St. Wiśniewka – Złotów w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 106010P

UCHWAŁA Nr XV.162.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Buntowo

UCHWAŁA Nr XV.161.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

UCHWAŁA Nr XV.160.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamień

UCHWAŁA Nr XV.159.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁA Nr XV.158. 2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2016 – 2026

UCHWAŁA Nr XV.157.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XV.156.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Barbary w Radawnicy  

 

opublikowano 2016-03-01

SESJA XIV W DNIU 29 grudnia2015

UCHWAŁA Nr XIV.155.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII.144.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XIV.154.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.115.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „nad jeziorem Zaleskim”

UCHWAŁA Nr XIV.153.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XIV.152.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XIV.151.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XIV.150.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

UCHWAŁA Nr XIV.149.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju

UCHWAŁA Nr XIV.148.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XIV.147.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2029

UCHWAŁA Nr XIV.146.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XIV.145.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2029

opublikowano 2016-01-04

SESJA XIII W DNIU 26 listopada 2015

UCHWAŁA Nr XIII.144.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XIII.143.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

UCHWAŁA Nr XIII.142.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

UCHWAŁA Nr XIII.141.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławnika

UCHWAŁA Nr XIII.140.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 - 2019

UCHWAŁA Nr XIII.139.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym wsi Skic pomiędzy Gminą Złotów a Panem Janem Sobeckim zam. Skic

UCHWAŁA Nr XIII.138.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2015

UCHWAŁA Nr XIII.137.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.137.2015    Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.137.2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.137.2015    Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.137.2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.137.2015    Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.137.2015

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII.137.2015    Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII.137.2015

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII.137.2015    Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII.137.2015

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII.137.2015    Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII.137.2015 

UCHWAŁA Nr XIII.136.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.122.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIII.135.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XIII.134.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

UCHWAŁA Nr XIII.133.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów       ankieta dla mieszkańców       

ankieta dla zakladów

opublikowano 2015-12-03

SESJA XII W DNIU 29 października 2015

UCHWAŁA Nr XII.132.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr X.95.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA Nr XII.131.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX.85.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XII.130.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XII.129.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XII.128.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Kleszczyna do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr XII.127.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica

UCHWAŁA Nr XII.126.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia na własność przez Gminę Złotów działki zabudowanej w miejscowości Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XII.125.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia na własność przez Gminę Złotów działki zabudowanej w miejscowości Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XII.124.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2016

UCHWAŁA Nr XII.123.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XII.122.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XII.121.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XII.120.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

UCHWAŁA Nr XII.119.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2015-11-05

 

SESJA XI W DNIU 24 września 2015

UCHWAŁA Nr XI.118.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia na własność przez Gminę Złotów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XI.117.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XI.116.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX.85.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XI.115.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „nad jeziorem Zaleskim”

UCHWAŁA Nr XI.114.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję 2016 - 2019

UCHWAŁA Nr XI.113.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XI.112.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

UCHWAŁA Nr XI.111.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2015-09-30


 

SESJA X W DNIU 26 sierpnia 2015

UCHWAŁA Nr X.110.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr X.109.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr X.108.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr X.107.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek

UCHWAŁA Nr X.106.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym wsi Skic pomiędzy Gminą Złotów a Panem Janem Sobeckim zam. Skic

UCHWAŁA Nr X.105.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr X.104.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr X.103.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

UCHWAŁA Nr X.102.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr X.101.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr X.100.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr X.99.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr X.98.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

UCHWAŁA Nr X.97.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Nowa Święta do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr X.96.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/329/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr X.95.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA Nr X.94.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr X.93.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławnika

UCHWAŁA Nr X.92.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święta I

UCHWAŁA Nr X.91.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2015

UCHWAŁA Nr X.90.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr X.89.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

UCHWAŁA Nr X.88.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowanao 2015-09-08

 

SESJA IX W DNIU 25 czerwca 2015

UCHWAŁA Nr IX.87.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę kontenerowej stacji zlewnej ścieków SWS42 stanowiącą własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr IX.86.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr IX.85.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr IX.84.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/268/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr IX.83.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25  czerwca  2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IX.82.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII.71.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA Nr IX.81.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

UCHWAŁA Nr IX.80.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019

UCHWAŁA Nr IX.79.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

UCHWAŁA Nr IX.78.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 

opublikowano dnia 30.06.2015 r.

 

SESJA VIII W DNIU 28 maja 2015

UCHWAŁA Nr VIII.77.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Złotów do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

UCHWAŁA Nr VIII.76.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przejęcia na mienie gminne

UCHWAŁA NR VIII.75.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Złotów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

UCHWAŁA Nr VIII.74.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Złotów ze Stowarzyszenia p.n. Lokalna Grupa Działania „KRAJNA NAD NOTECIĄ”

UCHWAŁA Nr VIII.73.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr VIII.72.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podziału sołectwa Święta i utworzenia sołectwa Święta I

UCHWAŁA Nr VIII.71.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA Nr VIII.70.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr VIII.69.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

opublikowano dn. 01.06.2015r.

SESJA VII W DNIU 30 kwietnia 2015

UCHWAŁA Nr VII.68.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr VII.67.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy, ul. Złotowska 11B

UCHWAŁA Nr VII.66.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

UCHWAŁA Nr VII.65.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

UCHWAŁA Nr VII.64.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁA Nr VII.63.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr VII.62.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr VII.61.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr VII.60.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr VII.59.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr VII.58.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA NR VII.57.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017

UCHWAŁA Nr VII.56.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/487/14 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy

opublikowano dn. 05.05.2015

SESJA VI W DNIU 26 marca 2015

UCHWAŁA Nr VI.55.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2013 – 2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów na lata (2012) 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

UCHWAŁA Nr VI.54.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016 -2025

UCHWAŁA Nr VI.53.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”

UCHWAŁA Nr VI.52.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLV/463/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przystąpienia sołectw Bługowo, Buntowo i Klukowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr VI.51.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXIII/353/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przystąpienia sołectw Franciszkowo, Górzna, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, Pieczynek, Sławianowo, Stawnica i Zalesie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr VI.50.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXII/326/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia sołectw Nowiny, Skic, Święta i Wąsosz do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr VI.49.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXIV/358/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr VI.48.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/329/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr VI.47.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy, ul. Złotowska 11B

UCHWAŁA Nr VI.46.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2015”

UCHWAŁA Nr VI.45.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowego ustanowienia bezpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na działce 468/10 w miejscowości Stawnica

UCHWAŁA Nr VI.44.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr VI.43.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr VI.42.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr VI.41.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr VI.40.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

opublikowano dn.03.04.2015

SESJA V W DNIU 26 lutego 2015

UCHWAŁA Nr V.39.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Gminy Złotów w Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

UCHWAŁA Nr V.38.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

UCHWAŁA Nr V.37.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr V.36.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr V.35.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr V.34.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr V.33.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Święta

UCHWAŁA Nr V.32.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

opublikowano dn. 03.03.2015

 

 

 

SESJA IV W DNIU 29 stycznia 2015

UCHWAŁA Nr IV.31.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2015

UCHWAŁA Nr IV.30.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2015

UCHWAŁA Nr IV.29.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III.21.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr IV.28.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV.27.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

opublikowano dn. 03.02.2015

 

 

SESJA III W DNIU 30 grudnia 2014

UCHWAŁA Nr III.26.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta

UCHWAŁA Nr III.25.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta

UCHWAŁA Nr III.24.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta

UCHWAŁA Nr III.23.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta

UCHWAŁA Nr III.22.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta

UCHWAŁA Nr III.21.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr III.20.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie zmiany nazwy ulicy Złotowskiej na ulicę Szkolną w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr III.19.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr III.18.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA Nr III.17.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030.

UCHWAŁA Nr III.16.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr III.15.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr III.14.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr III.13.14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

 

 

SESJA II W DNIU 11 grudnia 2014

UCHWAŁA Nr II.12.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Złotów w Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA Nr II.11.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

UCHWAŁA Nr II.10.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy

UCHWAŁA Nr II.9.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2014

UCHWAŁA Nr II.8.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr II.7.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr II.6.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr II.5.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr II.4.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr II.3.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

opublikowano cdn. 18.12.2014

 

 

SESJA I W DNIU 1 grudnia 2014

UCHWAŁA Nr I.2.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr I.1.2014 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Złotów

opublikowano dn. 05.12.2014 UCHWAŁA Nr XX.207.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r.  w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnegowraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu w miejscowości Stawnica

Dokumenty do pobrania: