SESJA XLVIII

UCHWAŁA Nr XLVIII-452-10 z 28.10.2010

UCHWAŁA Nr XLVIII/452/10

RADY GMINY Złotów

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLVIII-453-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/453/10

RADY GMINY  Złotów

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu   budżetu gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


UCHWAŁA Nr XLVIII-454-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII /454/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu


UCHWAŁA Nr XLVIII-455-10 z 28.10.2010

UCHWAŁA Nr XLVIII/455/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/ 22 /06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania

w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.


UCHWAŁA Nr XLVIII-456-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/456/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XLVIII-457-10 z 28.10.2010 r.

 UCHWAŁA   Nr XLVIII/457/10

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z  dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/15/06 Rady Gminy Złotów z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków

od nieruchomości, rolnego i leśnego


UCHWAŁA Nr XLVIII-458-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/458/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”


UCHWAŁA Nr XLVIII-459-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/459/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2011