Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia

  PLAN   PRACY

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony  Środowiska i Zdrowia

Rady Gminy  Złotów

na rok 2007

 

 

Styczeń

 

-    Opracowanie planu pracy na rok 2007

-    Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom 

zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę

- Analiza budżetu Gminy Złotów na rok 2007 - opinia

 

Luty

 

-    Zapoznanie się z nowymi formami pomocy unijnej dla rolnictwa

 

Marzec 

 

-   Ocena  stanu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i dróg gruntowych  po okresie zimy

-   Zapoznanie się z zamierzeniami Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony

środowiska i drogownictwa na terenie gminy

 

Kwiecień

  

-  Wykonanie budżetu gminy za rok 2006

 

Maj

 

-  Informacja nt. zakresu realizacji umów na wywóz odpadów stałych oraz

realizacji podłączeń gospodarstw domowych do czynnej kanalizacji

-   Ocena realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

-   Ocena stanu czystości i porządku w gminie

 

Czerwiec

 

-   Analiza realizacji podatków i opłat  I i II raty

-   Zapoznanie się z informacją o gospodarce mieniem komunalnym w zakresie

sprzedaży działek rolnych, działek budowlanych i letniskowo – rekreacyjnych

oraz lokali mieszkalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r., wysokość

uzyskanych środków oraz stan mienia wydzierżawionego i wynajmowanego

w poszczególnych miejscowościach

-  Informacja nt. możliwości wdrożenia nowej edycji Programu Odnowy Wsi

 

Sierpień

 

-  Ocena przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

 

Wrzesień

 

- Drogi gminne nieutwardzone – procesy inwestycyjne, projektowe oraz

utrzymanie ich stanu technicznego

 

Październik

 

-   Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2008

-  Propozycje wysokości stawek podatków i opłat na rok 2008

 

Listopad

 

-  Opinia w sprawie projektu budżetu Gminy Złotów na rok 2008

 

Grudzień

 

-   Podsumowanie pracy Komisji za rok 2007

-   Opracowanie planu pracy na rok 2008

-   Opinia w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

 

 

            Złotów, dnia 23 stycznia 2007 r.

 

                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                   

                                                         Paweł Łański

Uwaga:

Powyższa tematyka może być uzupełniana o tematy bieżące

 

Zatwierdzono na sesji Rady Gminy Złotów

                 w dniu 25 stycznia 2007 r.