Prace komisji

Komisja Rewizyjna

PLAN  PRACY

 

  Komisji Rewizyjnej  Rady  Gminy  Złotów

na rok   2006

 

 

Styczeń

 

-  Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006

-  Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych                    

   i gimnazjach prowadzonych przez Gminę

 

Luty

 

-         Sprawozdanie  Wójta z realizacji porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Złotowa w sprawie dofinansowania dzieci z terenu naszej Gminy       a uczęszczających do przedszkoli w mieście

-         Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w roku 2005

-         Analiza sprawozdania rocznego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów za rok 2005 i zadań przyjętych do realizacji w roku 2006

 

Marzec 

                                                                                                                                                      -  Analiza taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków                    

-  Wykonanie budżetu gminy za rok 2005                         -  Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2005 

 

 

Kwiecień

                                                                                                                                                       -    Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Publicznej  Gminy w roku 2005

-   Działalność jednostek OSP i Gminnego Stowarzyszenia LZS  w roku 2005

 

Maj

 

-         Informacja o gospodarce mieniem komunalnym w zakresie sprzedaży działek rolnych, działek budowlanych, letniskowo – rekreacyjnych oraz lokali mieszkalnych w okresie od 1 stycznia br, wysokość uzyskanych środków oraz stan mienia wydzierżawionego oraz wynajmowanego w poszczególnych miejscowościach

 

-    Realizacja harmonogramu inwestycji i programu ochrony środowiska na lata  2003 – 2006

 

Czerwiec

 

-   Szczegółowa analiza wydatków w dziale oświata i wychowanie

-   Realizacja podatków i opłat I i II raty oraz umorzenia podatków i należności niepodatkowych

-  Zaawansowanie prac inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2006

 

Sierpień

 

-   Ocena przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2006 

-   Przegląd inwestycji gminnych oraz obiektów użyteczności publicznych        

 

Wrzesień

 

-         Analiza rozliczenia działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów w  zakresie produkcji i sprzedaży wody, odbioru ścieków, wykonywania usług

-    Raport z wykonania Programu ochrony środowiska i Programu gospodarki odpadami

 

Październik

 

-    Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2007

-         Podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji

 

 

 

Złotów, dnia 19 stycznia 2006 r.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                

                                    Sławomir Czyżyk

Uwaga

Powyższa tematyka może być

uzupełniana o tematy bieżące

 

     Zatwierdzono na sesji Rady Gminy Złotów

             w dniu 26 stycznia 2006 r.


 

Protokóły z posiadzeń komisji:

 

Protokół Nr 39/06 24.01. Budż.

z dnia 19 stycznia 2006 r.

 

Protokół Nr 40/17.02.

z dnia 17 lutego 2006 r.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia

PLAN   PRACY

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony  Środowiska i Zdrowia

Rady Gminy  Złotów

na rok 2006

 

 

 

Styczeń

 

-    Opracowanie planu pracy na rok 2006

 

-    Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych         

      i gimnazjach prowadzonych przez Gminę

 

Luty

 

-    Zapoznanie się z nowymi formami pomocy unijnej dla rolnictwa

 

Marzec 

 

-   Ocena  stanu czystości i porządku w gminie oraz ocena stanu dróg gminnych  o nawierzchni asfaltowej

 

-   Zapoznanie się z zamierzeniami Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony środowiska i drogownictwa na terenie gminy

 

Kwiecień

  

-  Wykonanie budżetu gminy za rok 2005

 

-  Ocena skutków zimy – stan dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

 

Maj

 

-  Informacja nt. zakresu realizacji umów na wywóz odpadów stałych oraz realizacji podłączeń gospodarstw domowych do czynnej kanalizacji

 

-   Ocena realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie


 

Protokóly z posiedzeń komisji:

 

PROTOKÓŁ Nr 37/23.01.

z dnia 23 stycznia 2006 r.

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury

PLAN  PRACY

 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych,

Oświaty i Kultury Rady Gminy Złotów

      na  rok  2006 

 

 

Styczeń

 

-    Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006

 

-    Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych            

 i gimnazjach prowadzonych przez Gminę

 

Luty

 

-  Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizacja świadczeń rodzinnych

  

Marzec 

 

-    Analiza taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do tych mediów z budżetu gminy

 

Kwiecień

-    Wykonanie budżetu gminy za rok 2005

 

  Maj 

-    Działalność Biblioteki Publicznej Gminy

 

-     Realizacja porozumień zawartych w sprawie dofinansowania dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli w Złotowie

 

Czerwiec 

-       Projekty organizacyjne Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na rok szkolny 2006/2007 

 

-       Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym


Opinia o wykonaniu budżetu

 

Protokóly z posiedzeń komisji:

 

 

Protokół Nr 39/06 24.01. Budż.

z dnia 24 stycznia 2006 r.