Rekrutacja na rok szkolny 2021-2022

ZARZĄDZENIE Nr 7.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

 

 

 

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

Podstawa prawna:  

Art. 131,149,150,153,154,156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm).

 

1. Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.            

I etap naboru

1) do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe  na terenie Gminy Złotów,

 

2) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria tzw. kryteria ustawowe o równej liczbie punktów:

- wielodzietność  rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.

 

3) Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

II etap naboru

1)  W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po jego zakończeniu oddział przedszkolny w szkole podstawowej  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria tzw. kryteria samorządowe, które zostały określone w Uchwale Nr XXVI.267.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów. (Zm. Uchwała Nr XXVII.282.2017 Rady Gminy Złotów
z dnia 30 marca 2017 r.).

2) Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Złotów mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal będzie dysponować wolnymi miejscami.

3) Zgodnie z Art. 153  – Prawa oświatowego dzieci kontynuujące edukację przedszkolną
w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału
w rekrutacji. Rodzice składają w przedszkolu deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego oddziału przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2. Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  określa:

 

Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów.

 

3. Postępowanie odwoławcze

 

Lp.

Rodzaj czynności

termin

1.

Składanie przez rodziców wniosków

o sporządzenie przez Komisję rekrutacyjną

uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.

Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną

i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

3.

Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4.

Rozpatrywanie przez dyrektora odwołania rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

5.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

 

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

 

1. Rekrutacja do klasy  pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

1)  Kandydaci do klasy I  publicznej szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu.

 

2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być  przyjmowani doI klasy po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

(jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami)

 

3)Kryteria rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej są określone w Uchwale Nr XXVI.267.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów. (Zm. Uchwała Nr XXVII.282.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 marca 2017 r.)

 

4) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych jest określony w Zarządzeniu Nr 7.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

 

5) Procedura odwoławcza zgodna z Art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

 

Złotów, dnia  26.01.2021 r.

Opracowała: Joanna Musiał-Kołda