OGŁOSZENIE KONSULTACJI Projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Złotów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw

 ZARZĄDZENIE Nr 271.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.  rocznego programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 168.2016

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 z dnia 3 listopada 2016 r.

                                             

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.  rocznego

programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

 

        Na podstawie uchwały Nr XIII/147/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Złotów ogłasza przeprowadzenie  konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017:

 

        § 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Złotów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

        §  2. Ustala się termin konsultacji: od 4 listopada do 14 listopada 2016 r.

 

       §  3. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Złotów.

 

   Forma konsultacji:

   - wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia;

   - wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik i przesłanie na  

     adres e-mail:  zlotow@gminazlotow.pl

 

        §  4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Insp. Zdzisławowi Gwizdała.

 

        §  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 ZARZĄDZENIE Nr 168.2016 z 3.11.2016 r. konsultacje poż.publ. - formularz opinii

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 
Rady Gminy  Złotów
z dnia....................2016 r. 

Roczny Program Współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok. 

 

I. CELE PROGRAMU

 

1. Celem głównym programu jest budowanie, włączanie i umacnianie współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi, w szczegółowości poprzez:

1) zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Złotów;

2) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;

3) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego;

4) wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Złotów;

2) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców, co w konsekwencji powoduje udział   

    mieszkańców w życiu społecznym;

3) stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności i zaangażowania organizacji pozarządowych                       

     w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

4) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych,

5) wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie rozpoznawania     

    potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych                 

    i strategicznych,

6) racjonalne wykorzystanie publicznych  środków finansowych,

7) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania zadania publiczne,

8) odciążenie budżetu Gminy Złotów poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,

9) realizacja założeń strategii rozwoju Gminy Złotów,

10) promocja organizacji Gminy Złotów,

11) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

 

 II. ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1) pomocniczości (polega na przekazywaniu szczeblom wyższym tego, czego nie mogą zrobić szczeble niższe),

2) suwerenności stron (celowo wprowadzona przez ustawodawcę, aby zapobiegać zdominowaniu organizacji przez administrację),

3) partnerstwa (organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemu oraz wykonywaniu zadań publicznych),

4) efektywności (organ administracji wybiera organizację najefektywniejszą, zdolną finansowo i organizacyjnie do wykonania zadania),

5) uczciwej konkurencji (co zapobiega faworyzowaniu organizacji z powodów politycznych),

6) jawności (powierzenie zadań odbywa się według jasnych zasad, z przestrzeganiem jawności działań).

 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

Przedmiotem współpracy Gminy Złotów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań Gminy Złotów określonych w ustawie,

2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Złotów,

3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

 

 

  IV. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

Niniejszy Program obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przyjęciu i przekazaniu Radzie Gminy Złotów projektu budżetu na 2017 rok.

 

V. FORMY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Gminy Złotów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie w szczególności w wymienionych formach:

 

1) O charakterze finansowym - zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych gminy - na zasadach określonych w ustawie, poprzez:

a)      powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b)      wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

2) O charakterze pozafinansowym:

a)      wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

b)      konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich  działania, projektów aktów  normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

c)      tworzeniu w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów gminy oraz określanie przedmiotu ich działania,

d)      współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

e)      bieżącym poradnictwie i pomocy, organizowaniu szkoleń, mających na celu zwiększenie profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych z terenu Gminy, pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych,

f)       przekazywaniu informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem  poczty elektronicznej,

g)      udzielaniu rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Złotów, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, w tym w szczególności z Unii Europejskiej,

h)      promocji działalności organizacji pozarządowych w szczególności poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronie internetowej Urzędu Gminy Złotów.

 

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

         Ustala się na 2017 rok priorytetową strefę zadań publicznych Gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej "ustawą" w zakresie:

 

1) działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży;

4) działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

5) turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska.

 

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

   1.W realizacji programu uczestniczą:

1) Rada Gminy Złotów i jej Komisje, w zakresie:

    a) wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy;

    b) utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami stałymi, a organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie  

        obszarami działań komisji.

       2) Wójt Gminy Złotów w zakresie realizacji programu.

 

   2. Zlecanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy.

   3. Wójt Gminy Złotów  biorąc pod uwagę celowość  realizacji zadania publicznego oraz wysokość posiadanych środków finansowych może je zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy.

   4. Wysokość maksymalnego wsparcia zadania może wynieść:

  1) do 100% wartości projektu - w przypadku zlecenia zadania przez Gminę,

  2) do 80 % wartości projektu gdy dofinansowane  jest zadanie realizowane z inicjatywy organizacji pozarządowej.

 

    5. Ze środków przewidzianych w budżecie gminy nie mogą być dofinansowane zbiórki prowadzone przez organizacje pozarządowe na rzecz osób indywidualnych.

 

    6. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

   1) zakup nieruchomości,

   2) koszty wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się administracją organizacji pozarządowych,

   3) koszty działalności politycznej i religijnej,

    4) zadania inwestycyjne,

    5) koszty związane z utrzymaniem siedziby organizacji pozarządowych,

    6) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

   7. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z adresatami programu jest prowadzenie przez organizacje działalności na terenie Gminy Złotów lub na rzecz jej mieszkańców.

 

   8. W celu realizacji programu i innych zadań wynikających z ustawy Wójt wskazuje właściwą komórkę organizacyjną Urzędu lub gminną jednostkę organizacyjną organizującą konkursy. Wójt określa szczegółowe warunki konkursów, powołuje komisje konkursowe i dokonuje rozstrzygnięcia konkursu.

 

   9. Uruchomienie przyznanych środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego zadania i postanowień zawartej umowy,  na podstawie dokumentu „wniosek o uruchomienie środków z budżetu gminy”.

 

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

  1. W roku 2017 na współpracę Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi na podstawie niniejszego

programu przewiduje się kwotę w wysokości nie mniejszej niż 104.633,00 zł. (sto cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote).         

  1. Ostateczna wysokość środków, o której mowa w ust. 1, określona zostanie przez Radę Gminy Złotów

w budżecie  na rok 2017.

IX.SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

    1.Wójt Gminy Złotów w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje

kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych .W ramach kontroli upoważniony pracownik urzędu lub gminnej jednostki organizacyjnej  może badać dokumenty, kontrolować sposób wykonywania zadania (czyli wizytować zajęcia, zawody, spotkania itp.) i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

    2.Wójt Gminy Złotów może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 

X.  TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

  1. Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoływana jest zarządzeniem Wójta niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.
  2. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o przyznaniu dotacji, Wójt zasięga opinii komisji konkursowej.
  3. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
  4. W skład komisji konkursowej powoływanej do zaopiniowania ofert wchodzi minimum dwóch

przedstawicieli właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Złotów lub gminnej jednostki organizacyjnej organizującej konkursy wskazanych przez Wójta oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  1. O posiedzeniu komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są listownie, telefonicznie

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

  1.  W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się

w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 3 osoby.

  1.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  2.  W pracach komisji konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające

doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

9. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2 da do ustawy.

10.Członkowie komisji wybierają  spośród siebie przewodniczącego.

11. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym.

12.Spotkania komisji konkursowej są protokołowane przez pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej organizującej konkursy.

13. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

14. Decyzję o wyborze oferenta i udzielenia dotacji podejmuje Wójt.

15. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

16. Decyzja Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami, określających

sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

      Tworzenie programu przebiegało w następujący sposób:

1) w Urzędzie Gminy Złotów przygotowano założenia projektu programu,

2) udostępniono projekt rocznego programu współpracy na stronie internetowej Gminy Złotów, a także poinformowano telefonicznie oraz elektronicznie organizacje w celu konsultacji w terminie 10 dni (od 4.11.2016 r. do 14.11.2016 r.),

3) z przeprowadzonych konsultacji została sporządzona notatka służbowa, zawierająca zgłoszone uwagi i wnioski do projektu programu,

4) sporządzono analizę uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,

5) przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.