70

Złotów, dnia 2021-11-08

 

OŚ.6220.17.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że dnia 04.11.2022 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „powierzchniowej eksploatacji torfu ze złoża Stawnica I”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewidencyjny 467/11, 467/12, 467/13, 467/15, 467/16, 467/19, 467/20, 467/21, 467/22, 467/23, 467/24, 467/25, 467/26, 67/27, 467/28, 467/29, 467/30, 467/31, 467/32, 467/33, 467/34, 467/36, 467/37, 467/38, 467/39, 467/40, 467/41, 467/42, 467/43, 467/44, 467/45, 467/46, 467/47, 467/48, 467/49, 467/50, 467/51, 467/52, 467/53, 467/54, 467/55, 467/56, 467/57, 467/58, 467/59, 467/61, 467/62, 467/63, 467/64, 467/65 w obrębie miejscowości Stawnica, gm. Złotów,wszczęte na wniosek Stanisława Oryniak, Jarosława Wyrobek, KARTEL Spółka Jawna, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie.

Równocześnie informuję o wpływie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i przesłaniu go do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, celem uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl. W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                                                                              

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie mogła być wydana w terminie.

Przyczyną zwłoki jest konieczność uzyskania uzgodnień organów współdziałających i przeprowadzenia innych czynności związanych z procedurą udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wobec powyższego, zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 08.01.2022 r.    

Na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. lub jeżeli postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 k.p.a.).

 

 Obwieszczenie zamieszczono w dniach 14.11.2022 r.-28.11.2022 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Stawnica – tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,

2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

4. Klauzula Informacyjna.

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:

- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 02.12.2020 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;

- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie  w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.