33

Złotów, dnia 2022-03-24

OŚ.6220.10.2021

Decyzja nr 10

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 1a, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął dnia 17.11.2021 r., Inwestora:

 

            Vortex Energy Solar Sp.z o.o..,

           Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 400/88 obręb Dzierzążenko i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowieoraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

 

 1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 400/88 obręb Dzierzążenko, gmina Złotów;
 2. określam istotne warunki i wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia:
  1. Pod do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć do 13,3 ha południowo-wschodniej części powierzchni działki nr ewid. 400/88, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów.
  2. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. 6:00 – 22:00.
  3. Wykonać pas zieleni osłonowo-izolacyjnej od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej, tj. wzdłuż granicy działek 400/36 i 400/57 o długości co najmniej 0,1 km. Szerokość pasa powinna wynosić min. 3 m. Ogrodzenie na ww. odcinku obsadzić roślinami pnącymi. Do nasadzeń nie używać roślin gatunków obcego pochodzenia.
  4. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
  5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
  6. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
  7. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
  8. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.
  9. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
  10. Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej.
  11. Stacje transformatorowe w liczbie do 13 sztuk zlokalizować w systemie rozproszonym, w odległości minimum 55 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, o których mowa w przepisach odrębnych.
  12. Inwertery w liczbie do 260 sztuk zlokalizować równomiernie na całym terenie inwestycji.
  13. Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
  14. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu zwykłą wodę. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń.
  15. Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
  16. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
  17. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
  18. W trakcie eksploatacji inwestycji, w przypadku zaistnienia potrzeby czyszczenia paneli, mycie prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.   

 

Uzasadnienie

Dnia 17.11.2021 r. do Wójta Gminy Złotów wpłynął wniosek Vortex Energy Solar Sp.z o.o.., Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, reprezentowanej przez pełnomocnika Justynę Lis w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona budowie do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 400/88 obręb Dzierzążenko, gmina Złotów. Wniosek spełnił wymogi formalne. Określono strony postępowania, którymi są wnioskodawca, właściciele działek, na których inwestycja będzie realizowana oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Jako obszar ten przyjęto przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu (na podstawie art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Liczba ustalonych stron postępowania przekroczyła 10. Przeprowadzono wymagane przez KPA postępowanie wskutek, którego zawiadomione poprzez obwieszczenie z dnia 30.11.2021 r. strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą. Wyżej wymienione przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w miejscowości Dzierzążenko na części działki o numerze ewidencyjnym 400/88, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów, województwo wielkopolskie. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok. 104,55 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie do 13,3 haprzedmiotowej działki. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w południowo-wschodniej części ww. działki. Wnioskodawca przewiduje montaż do 16 000 sztuk paneli. Montaż instalacji fotowoltaicznej będzie wykonany w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Rozważa się dwie metody montowania paneli za pomocą trwałego zakotwienia elementu stalowego przy zastosowaniu fundamentu betonowego lub zakotwienie elementu stalowego metodą wciskania, bez zastosowania fundamentu betonowego. Wnioskodawca planuje zastosować również kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 13 sztuk, inwertery w ilości do 260 sztuk oraz elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 6 m. Teren farmy zostanie ogrodzony.

Inwestycja o zakresie opisanym powyżej zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia możliwa jest po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dnia 30.11.2021 r. zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie pismem z dnia 06.12.2021 r. znak ON.NS-9011.2.66.2021 (podtrzymanym pismem z dnia 09.02.2022 r. znak ON.NS.9011.2.12.2022) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne. Uzyskano również opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile (pismo z dnia 16.12.2021 r. znak BD.ZZŚ.2.435.406.2021.AK), podtrzymaną w piśmie z dnia 22.02.2022 r., że przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i Organ wskazał równocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które to w całości zostały przytoczone w sentencji niniejszej decyzji. Tożsame stanowisko po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 18.02.2022 r. znak WOO-IV.4220.1973.2021.KJ.2), który wskazał jednocześnie na konieczność nałożenia w decyzji odpowiednich warunków i wymagań dotyczących realizacji przedsięwzięcia, co zostało spełnione.

Obwieszczeniem z dnia 01.03.2022 r. znak OŚ.6220.10.2021 powiadomiono strony postępowania o wydanych opiniach organów współdziałających.

Wójt Gminy Złotów w toku prowadzonego postępowania wziął pod uwagę opinie ww. organów, których uzasadnienia zostały w większości przytoczone w niniejszej decyzji oraz rozważył szczegółowe uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  w szczególności z uwagi na:

 1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcia – przedsięwzięcie będzie polegało na budowie do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą. Wyżej wymienione przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w miejscowości Dzierzążenko na części działki o numerze ewidencyjnym 400/88, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów, województwo wielkopolskie. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok. 104,55 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie do 13,3 haprzedmiotowej działki. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w południowo-wschodniej części ww. działki. Wnioskodawca przewiduje montaż do 16 000 sztuk paneli. Montaż instalacji fotowoltaicznej będzie wykonany w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Rozważa się dwie metody montowania paneli za pomocą trwałego zakotwienia elementu stalowego przy zastosowaniu fundamentu betonowego lub zakotwienie elementu stalowego metodą wciskania, bez zastosowania fundamentu betonowego. Wnioskodawca planuje zastosować również kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 13 sztuk, inwertery w ilości do 260 sztuk oraz elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 6 m. Teren farmy zostanie ogrodzony;

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem – na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że na działce przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanych farm fotowoltaicznych. Najbliższa zrealizowana elektrownia słoneczna znajduje się w odległości 0,73 km w kierunku północno-wschodnim. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając niewielką skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego;

c)      różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi – eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną;

d)      emisji i występowania innych uciążliwości – nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych;

e)      ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu – przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu;

f)       przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie – na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace związane z montażem paneli, odpady komunalne. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą mogły odpady związane z konserwacją paneli, które winny być na bieżąco zabierane przez służby dozoru technicznego. W przypadku likwidacji przedsięwzięcie wytwarzane będą głównie odpady powstające w związku z prowadzeniem prac rozbiórkowych. Odpady powstające na poszczególnych etapach inwestycji winny być przekazywane uprawnionym podmiotom do gospodarowania odpadami celem w pierwszej kolejności ich odzysku. Panele fotowoltaiczne jak również elementy konstrukcji podlegać będą procesowi recyklingu. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania;

g)      zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji – na etapie realizacji inwestycji potrzeby sanitarne zabezpieczone zostaną poprzez wyposażenie placu budowy w przenośne toalety typu TOI-TOI. Ścieki socjalno-bytowe będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych. Plac budowy wyposażony zostanie w odpowiednią ilość sorbentów służących do likwidacji rozlewów substancji ropopochodnych. Ponadto wszystkie pojazdy charakteryzować się będą dobrym stanem technicznym. W stacji transformatorowej zostanie zamontowany transformator suchy lub olejowy. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych każdy transformator wyposażony będzie w szczelną misę mogącą pomieścić do 100 % zawartości oleju. Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli do gruntu. Przy spełnieniu powyższego i warunków nałożonych w decyzji nie przewiduje się zagrożenia wynikającego z emisji.

 1. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – za Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdza się, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Na działce znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne: AZP 32-28/31, 32, 35, 36, 37. Na podstawie danych zawartych w dokumentacji nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Kujańskie PLH300052, oddalony o 9,8 km od przedsięwzięcia. Ponadto w odległości 0,5 km znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bielika. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w południowo-wschodniej części działki na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się  grunty rolne, zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Na etapie eksploatacji teren elektrowni pozostawiony zostanie do naturalnej sukcesji. Roślinność będzie wykaszana i usuwana. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w pobliżu planowanego przedsięwzięcia zbiorników wodnych, nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca  do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Ponadto wpisano warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych, ani chemicznych środków ochrony roślin. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w sąsiedztwie analizowanej działki rośnie barszcz Sosnowskiego, a w przypadku jego wkroczenia na teren działki będzie zwalczany mechanicznie. Należy wskazać, że w celu zwiększenia skuteczności zwalczania tego gatunku często stosuje się mieszane sposoby zwalczania: mechaniczne i chemiczne, dlatego nie można wykluczyć, że w przyszłości zajdzie konieczność zastosowania środków chemicznych w celu zwalczenia barszczu Sosnowskiego. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. W celu ograniczenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co pozwoli zmniejszyć negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz nałożono warunek posadzenia pasa zieleni osłonowo-izolacyjnej od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej, tj. wzdłuż granicy działek 400/36 i 400/57 o długości co najmniej 0,1 km i szerokości co najmniej 3 m. Nałożono także warunek posadzenia na ww. wskazanym odcinku wzdłuż ogrodzenia roślin pnących. W celu ograniczenia oddziaływania na bioróżnorodność nałożono warunek aby do nasadzeń nie wykorzystywać gatunków obcego pochodzenia. Podjęcie takich działań pozwoli zmniejszyć ryzyko powstania konfliktów społecznych. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 135 m od inwestycji (w kierunku zachodnim). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 1440 m od inwestycji (w kierunku południowym). Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW600018188682 Głomia do dopływu z jeziora Zaleskiego, która posiadają status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP występuje presja komunalna, niska emisja oraz nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Ponadto w programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);
 2. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania - na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Wg weryfikacji własnej najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w odległości ok. 40 m od miejsca przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia i tereny te stanowią zabudowę mieszkaniowo-usługową. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Inwestor zadeklarował, że wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Powyższe za Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu ujęto w warunkach decyzji celem ograniczenia uciążliwości akustycznej. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Emitorem hałasu na etapie eksploatacji będą transformatory umieszczone w kontenerowych stacjach oraz inwertery. Panele fotowoltaiczne pozbawione będą systemu mechanicznego chłodzenia. Jak wskazano w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Inwestor planuje posadowić inwertery równomiernie na całym terenie inwestycji. Maksymalny poziom hałasu w odległości 1 m od inwertera nie przekroczy 67 dB. Poziom mocy akustycznej każdego z transformatorów nie będzie przekraczać 72 dB. Inwestor przewiduje, że stacje transformatorowe będą ulokowane w odległości nie mniejszej niż 55 m od najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, w oddaleniu od siebie, w systemie rozproszonym. Dla przedsięwzięcia nie jest planowane posadowienie magazynów energii. Przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie oddziaływania akustycznego znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej opinii. Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności charakter, skalę i parametry przedsięwzięcia, posadowienie stacji transformatorowych w kontenerach, brak magazynów energii, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie. Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448). Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone w toaletach przenośnych i zostanie zapewniony sukcesywny wywóz tych ścieków przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że nie przewiduje się mycia paneli fotowoltaicznych. W przypadku zaistnienia jednak takiej konieczności mycie paneli będzie odbywało się za pomocą zwykłej wody bez zastosowania substancji czyszczących, w tym detergentów, co zostało uwzględnione w warunkach decyzji. Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie stacji transformatorowej typu kontenerowego. W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Dodatkowo wskazano, aby zapewnić wykonanie szczelnych posadzek w kontenerach stacji transformatorowych. Przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

            Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną za Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu uznaje się, że realizacja przedsięwzięcia może odbyć się bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko za Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967).

Obwieszczeniem z dnia 01.03.2022 r. znak OŚ.6220.10.2021 zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie zawiadomione strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Z analizy przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i nie ma przeciwwskazań do wydania decyzji pozytywnej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a cytowanej ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Otrzymują:

 1. Justyna Lis, Vortex Energy Solar Sp. z o.o., Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin,
 2. Pozostałe strony postepowania (zgodnie z art. 49 kpa – obwieszczenie),
 3. a/a.E.P.C.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie, ul. Hubego 1/1, 77-400 Złotów,
 3. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul .Motylewska 7, 64-920 Piła,
 4. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – po stwierdzeniu ostateczności decyzji.

 

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) w wysokości 205,00 zł +17,00 zł (przelew z dnia 08.11.2021 r.).

 

 

Zał. nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 10 z dnia 24.03.2022 r.

 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „budowie do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 400/88 obręb Dzierzążenko

 

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie do 13 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowości Dzierzążenko na części działki o numerze ewidencyjnym 400/88, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów, województwo wielkopolskie.

Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok. 104,55 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie do 13,3 ha przedmiotowej działki. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w południowo-wschodniej części ww. działki. Wnioskodawca przewiduje montaż do 16 000 sztuk paneli. Montaż instalacji fotowoltaicznej będzie wykonany w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Rozważa się dwie metody montowania paneli za pomocą trwałego zakotwienia elementu stalowego przy zastosowaniu fundamentu betonowego lub zakotwienie elementu stalowego metodą wciskania, bez zastosowania fundamentu betonowego. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 6 m.

 

W ramach przedsięwzięcia oprócz paneli fotowoltaicznych zastosowane zostaną:

- inwertery w ilości do 260 sztuk,

- wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 13 sztuk,

- sieć kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna łącząca poszczególne elementy farmy,

- infrastruktura stanowiąca przyłączenie do sieci operatora elektroenergetycznego,

- ogrodzenie z siatki lub paneli systemowych wraz z bramą,

- pozostała infrastruktura towarzysząca.

 

 

 

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,

2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

4. Klauzula Informacyjna.

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:

- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 17.11.2021 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;

- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie  w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.