29

Złotów, dnia 22.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVI.376.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2017  r.,  oraz uchwałą Nr XXXVIII.324.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021  r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.03.2022 r. do 29.04.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ .

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1000 do 1200.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 

 

                                                      Wójt Gminy Złotów

                                                       /-/ Piotr Lach

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

Załączniki:

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo PROJEKT

2. Załącznik graficzny do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzierzążenko-Wielatowo Gmina Złotów

opublikowano 2022-03-23