25

Złotów, dnia 2022-03-11

OŚ.4123.1.2022 

Zawiadomienie

o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

 karty adresowej zabytku

 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 poz. 710 z późn. zm.) i §18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56 z późn. zm.) - zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej obiektu: budynek cielętnika, usytuowany na działce nr ewid. 421/12 w miejscowości Nowiny, obręb geod. Dzierzążenko, gm. Złotów.

Zgodnie z § 18b ust. 3 ww. rozporządzenia niniejsze zawiadomienie umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie.

Zgodnie z § 18b ust. 4 ww. rozporządzenia Wójt Gminy Złotów zawiadamia właściciela budynku o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wyłączenia tej karty z gminnej ewidencji zabytków.