22. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

Złotów, dnia 16.08.2021 r.

PZP.6721.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych
w Gminie Złotów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały
Nr XXXIV.255.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, obejmującej obszary gminy Złotów, określone na rysunkach stanowiących załączniki do ww. uchwały.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Złotów w godzinach pracy urzędu.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 10.09.2021 r. na adres: Wójt Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub urzad@gminazlotow.pl.

Wnioski lub uwagi powinny zawierać nazwisko, imię lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UG Złotów, na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie gminy Złotów oraz w BIP UG Złotów w dniu 18.08.2021 r.

 

 

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

/-/ PIOTR LACH

  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą:
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami),

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl,
tel. 67-263-53-05 wew.119.