36. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

Złotów, dnia 18.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXIX.220.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.10.2021 r. do 30.11.2021 r.,
w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu
oraz na stronie internetowej Gminy Złotów  http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1200 do 1400.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do Studium, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.