27. OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA budowa Centrum Recyklingu, Zagospodarowania Odpadów i Energii Odnawialnej, Składowisko Odpadów

Złotów, dnia 2021-09-06

OŚ.6220.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego dnia 01.09.2021 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 „budowie Centrum Recyklingu, Zagospodarowania Odpadów i Energii Odnawialnej – Składowisko Odpadów”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 468/10 obręb Stawnica.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu w terminie

od 08.09.2021 r. do 07.10.2021 r. (włącznie).

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy prawo do składania uwag i wniosków przysługuje każdemu.

 Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile - właściwi do dokonania uzgodnienia oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwi do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. w szczególności z:

- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami,

- raportem oddziaływania na środowisko,

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10,
tel. (67) 263 53 05 wew. 121 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (na adres e-mail urzad@gminazlotow.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości dnia 08.09.2021 r. poprzez zamieszczenie w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Stawnica (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).