26. INFORMACJA O WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH o uzgodnienia i opinie budowa Centrum Recyklingu, Zagospodarowania Odpaów w Stawnicy

Złotów, dnia 2021-09-06

OŚ.6220.5.2021

  

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego na wniosek Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „budowie Centrum Recyklingu, Zagospodarowania Odpadów i Energii Odnawialnej – Składowisko Odpadów”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 468/10 obręb Stawnica, wystąpiono do organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile – o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

 W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

Informację wywieszono w dniach 08.09.2021 r.-22.09.2021 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Stawnica (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).