OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁOTÓW

Wójt Gminy Złotów

Złotów, dnia 14 paźdzernika 2009 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁOTÓW

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Złotów zawiadamia  o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały nr nr XXX/251/09 z dnia 26 marca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów w obrębie granic administracyjnych gminy Złotów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Złotów w terminie do dnia 9 listopada 2009 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Adres:  Urząd Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

 

 / inż. Kazimierz Trela /