OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inw

Złotów, dnia 23 marca 2009r.

UAN 7331/04L/09

               

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), dnia 27.02.2009, zostało wszczęte na wniosek:

 

Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego:

 

Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowa Święta”

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości 47/1, 47/2, 50, 63/2, 64 w obrębie miejscowości Nowa Święta gm. Złotów.

 

 

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania
się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów
ul. Leśna 7 pok. 12  (tel. 263-25-37) z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów,               od…………………..do…………………….
  2. Miejscowości Nowa Święta, od……………………do…………………….