OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsiewziecia wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2019-03-08

OŚ.6220.20.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów, zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i trwającą procedurę uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być wydana w ustawowym terminie. Na podstawie art. 36 KPA ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 08.05.2019 r.

 

 

                                                                                     - Wójt Gminy Złotów -

                                                                                    

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 13.03.2019 r.-27.03.2019 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).