INFORMACJA o wystąpieniu o opinię i uzgodnienie do organów współdziałających w toku wydania decyzji środowiskowej na budowę budynku inwentarskiego w m. Nowy Dwór

Złotów, dnia 2019-01-17

OŚ.6220.13.2018

 

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego na wniosek Renaty Beger, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

 „budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski”,

 

wystąpiono do organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy –
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Złotowie – o wydania opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

                           

                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                                         /…/ inż . Piotr Lach

 

 

Informację wywieszono w dniach 21.01.2019 r.-04.02.2019 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).