INFORMACJA O WPŁYWIE UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU I WYSTĄPIENIU DO ORGANU WSPÓŁDZIAŁAJĄCEGO O UZGODNIENIE w sprawie decyzji środowiskowej na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w m. Skic

Złotów, dnia 2019-03-08

OŚ.6220.20.2015

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wpływie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i podjęciu zawieszonego postępowania

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w związku z wpływem uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, podjęto zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ipismem z dn. 08.03.2019 r. Wójt Gminy Złotów wystąpił do organu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:  wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów, wszczętego na wniosek: „PeatCo” Sp. z o.o., Kamień 29, 77-400 Złotów, działającej przez pełnomocnika Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

        

 

Informację wywieszono w dniach 13.03.2019 r.-27.03.2019 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).