OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica

Złotów, dnia 28.02.2018 r.

  

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Złotów
 w miejscowości Radawnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr XXVI.278.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje tereny określone na rysunkach, stanowiących załączniki do ww. uchwały.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 15:00).

            Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 30.03.2018 r. na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, lub zlotow@gminazlotow.pl

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złotów.

  

 

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach