Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Kleszcyzna - Skic

                                                      Złotów, dnia 2018-08-28

 OŚ.6220.7.2018 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku
o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, woj. wielkopolskie,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mają możliwość:

- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w sprawie,

- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów,

- zgłaszania uwag i wniosków

w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Dokumenty w przedmiotowej sprawie udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500. Informacje o dokumentacji zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl. W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

 

                                                                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                                                                            inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 30.08.2018 r.-13.09.2018 r. w :

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Kleszczyna (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).