Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w toku wydania decyzji o środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna-Skic

Złotów, dnia 2018-07-11

OŚ.6220.7.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 64 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów

zawiadamiam, że wystąpiono do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, woj. wielkopolskie, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37) z aktami sprawy.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

WÓJT
inż. Piotr Lach

Obwieszczenie wywieszono w dniach ………………………………………………….. w :
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Kleszczyna (tablica ogłoszeń),
3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).