OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia budowa grobli ze stałym piętrzeniem obręb Grudna i Kamień

Złotów, dnia 2018-11-22

OŚ.6220.9.2018

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości, że dnia 22.11.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie grobli ze stałym piętrzeniem”, na terenie nieruchomości 8153, 8154, 8146, 8145, 8147, 8155/1 obręb Grudna, 4/1, 5 i 355 obręb Kamień, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7:00 do 15:00.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

 Obwieszczenie zamieszczono w dniach 26.11.2018 r. – 10.12.2018 r. w:

1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Kamień- tablica ogłoszeń,
3. Miejscowości Grudna - tablica ogłoszeń,
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).