OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia powierzchniowe wydobywanie torfu ze złoża Stare Dzierzążno

OŚ.6220.18.2015                                                                 

 Złotów, dnia 2017-01-02

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek: „Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”,

na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mają możliwość:

- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w sprawie,

- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów,

- zgłaszania uwag i wniosków

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Dokumenty w przedmiotowej sprawie udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500. Informacje o dokumentacji zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 04.01.2017 r.-18.01.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Dzierzążenko (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Stare Dzierzążno (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).