OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsiewziecia wydobywanie kopaliny ze złoza torfów w miejscowości Skic

OŚ.6220.20.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów, zawiadamiam, że z uwagi na trwającą procedurę uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być wydana w ustawowym terminie. Na podstawie art. 36 KPA ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 18.05.2017 r.

 

 

                                                                                    

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 21.04.2017 r.-05.05.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).

 

opublikowano: 19.04.2017 r.