INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża Stare Dzierzążno

Złotów, dnia 2017-02-08

 

OŚ.6220.18.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 06.02.2017 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

na powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”, na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 13.02.2017 r. – 27.02.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno - tablica ogłoszeń,
  3. Miejscowości Dzierzążenko - tablica ogłoszeń,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).