ZAWIADOMIENIE O WPŁYWIE WNIOSKU O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2016-04-08

OŚ.6220.20.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wpływie wniosku o zawieszeniu postępowania

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 98 § 1 i w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam strony postępowania o wpływie wniosku Inwestora „PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów. Zawieszenie postępowania wnioskodawca argumentuje koniecznością zebrania
i przygotowania danych do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wymogami organu współdziałającego tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości wniesienia sprzeciwu przez strony w sprawie o zawieszenie postępowania. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez żadną ze stron w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia postępowanie zostanie zawieszone.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie wywieszono w dniach 11.04.2016r.-25.04.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).